12.08.2009 19:43

FLEXI - KONTO, ÁNO či NIE?

Dnes, 12. augusta 2009 začalo medzi zástupcami OC a vedením ZSSK CARGO rokovanie o Návrhu dohody pre zavedenie flexi-konta. Úvodom rokovania znovu GR ZSSK CARGO objasnil dôvody, ktoré viedli vedenie firmy k predloženiu tohto návrhu.  Súčasne zdôraznil, že pôvodný zámer zavedenia sociálnych kompenzácií platný od 1. 4. do 30.6.2009 splnil očakávania iba na 60%. Novo predložený návrh sociálnych kompenzácií vychádza z nekrízového variantu a je určený všetkým skupinám zamestnancov. O čo ide?

Zámerom zamestnávateľa je poskytovať sociálne kompenzácie zamestnancom, ktorí skončia pracovný pomer DOHODOU v období od 1. 9. 2009 do skončenia platnosti KZ ZSSK CARGO a pri splnení týchto podmienok:

 • Zamestnancovi nepatrí odstupné pri nadbytočnosti
 • Ak ku dňu skončenia pracovného pomeru nemá zamestnanec vysporiadané neodpracované hodiny z flexi-konta, sociálne kompenzácie sa krátia maximálne o 50% vo výške vyplatenej mzdy za tieto nevysporiadané hodiny.
 • Sociálne kompenzácie patria zamestnancom vo výške:
 • 4- násobku priemerného zárobku zamestnanca, minimálne však vo výške 4- násobku skutočne dosiahnutej priemernej mzdy ZSSK CARGO za rok 2008 (22 337,- Sk = 741,45 EUR) najviac však 5000,- EUR.
 • 5- násobku priemerného zárobku zamestnanca, ktorý v uvedenom období dosiahne 58 rokov veku a viac, alebo je poberateľom vyrovnávacieho príplatku za stratu zdravotnej, zmyslovej alebo psychologickej spôsobilosti podľa bodu 74 KZ 2009, minimálne vo výške 5- násobku skutočne dosiahnutej priemernej mzdy ZSSK CARGO za rok 2008 (741,45 EUR) a maximálne vo výške 6000,- EUR.

Po týchto úvodných slovách nasledovala séria otázok a odpovedí. OC, ktoré už v utorok rokovali v priestoroch OZŽ o Návrhu a spracovali k nemu spoločné pripomienky, na základe odpovedí zástupcov zamestnávateľa niektoré svoje pripomienky upravili. Následne došlo k rokovaniu o jednotlivých článkoch dohody. Aj keď sa objasnila oblasť, v ktorej chce vedenie zaviesť "flexi-konto", nedošlo dnes ku dohode a rokovanie bude pokračovať v utorok 18. augusta 2009 od 11:00 hodiny vo Valčíku. Aj keď je zo strany OC v zásade ochota podpísať Dohodu, zatiaľ nedošlo ku spoločnému stanovisku k týmto článkom:

 1. Článok I. bod 3 - či patrí zamestnancom za čas pracovného voľna základná mzda alebo priemerná mzda?  Prečo je to dôležité, na to zatiaľ nie je rovnaký názor jednotlivých OC.
 2. Článok II. bod 1 - na aký rozsah je možné poskytnúť pracovné voľno. Zamestnávateľ navrhol 300 hodín, OC požadujú menej.
 3. Článok II. bod 2 - koľko dní vopred musí byť zamestnanec vyrozumený o čerpaní "flexi-konta" (plateného voľna).
 4. Článok II. bod 5 - do akého termínu sú zamestnanci povinní odpracovať bez nároku na mzdu poskytnuté pracovné voľno. Zamestnávateľ navrhol termín 31. 12. 2010, OC zatiaľ predložili dve varianty.
 5. Článok II. bod 6 - koľko dní vopred musia byť zamestnanci preukázateľne vyrozumení o konkrétnom čase odpracovania.
 6. Najväčším problémom je podľa OC pri turnusových zamestnancoch v profesiách rušňovodič a vlakové čaty - súbeh čerpania "flexi konta" a náhrady výákonov podľa Smernice pre odmeňovanie zamestnancov (Turnusového poriadku), kde i pri súčasnom využívaní prekážky na strane zamestnávateľa (70%) nie je v prevádzke na pracoviskách jednotný postup .  

Čo prinesie budúce rokovanie, bude OZZŽ prezentovať e-mailom z dôvodu neprítomnosti členov Výboru, ktorí zabezpečujú informácie prostredníctvom tejto našej webovej stránky.

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

17.03.2023 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2023 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————