12.08.2009 19:43

FLEXI - KONTO, ÁNO či NIE?

Dnes, 12. augusta 2009 začalo medzi zástupcami OC a vedením ZSSK CARGO rokovanie o Návrhu dohody pre zavedenie flexi-konta. Úvodom rokovania znovu GR ZSSK CARGO objasnil dôvody, ktoré viedli vedenie firmy k predloženiu tohto návrhu.  Súčasne zdôraznil, že pôvodný zámer zavedenia sociálnych kompenzácií platný od 1. 4. do 30.6.2009 splnil očakávania iba na 60%. Novo predložený návrh sociálnych kompenzácií vychádza z nekrízového variantu a je určený všetkým skupinám zamestnancov. O čo ide?

Zámerom zamestnávateľa je poskytovať sociálne kompenzácie zamestnancom, ktorí skončia pracovný pomer DOHODOU v období od 1. 9. 2009 do skončenia platnosti KZ ZSSK CARGO a pri splnení týchto podmienok:

 • Zamestnancovi nepatrí odstupné pri nadbytočnosti
 • Ak ku dňu skončenia pracovného pomeru nemá zamestnanec vysporiadané neodpracované hodiny z flexi-konta, sociálne kompenzácie sa krátia maximálne o 50% vo výške vyplatenej mzdy za tieto nevysporiadané hodiny.
 • Sociálne kompenzácie patria zamestnancom vo výške:
 • 4- násobku priemerného zárobku zamestnanca, minimálne však vo výške 4- násobku skutočne dosiahnutej priemernej mzdy ZSSK CARGO za rok 2008 (22 337,- Sk = 741,45 EUR) najviac však 5000,- EUR.
 • 5- násobku priemerného zárobku zamestnanca, ktorý v uvedenom období dosiahne 58 rokov veku a viac, alebo je poberateľom vyrovnávacieho príplatku za stratu zdravotnej, zmyslovej alebo psychologickej spôsobilosti podľa bodu 74 KZ 2009, minimálne vo výške 5- násobku skutočne dosiahnutej priemernej mzdy ZSSK CARGO za rok 2008 (741,45 EUR) a maximálne vo výške 6000,- EUR.

Po týchto úvodných slovách nasledovala séria otázok a odpovedí. OC, ktoré už v utorok rokovali v priestoroch OZŽ o Návrhu a spracovali k nemu spoločné pripomienky, na základe odpovedí zástupcov zamestnávateľa niektoré svoje pripomienky upravili. Následne došlo k rokovaniu o jednotlivých článkoch dohody. Aj keď sa objasnila oblasť, v ktorej chce vedenie zaviesť "flexi-konto", nedošlo dnes ku dohode a rokovanie bude pokračovať v utorok 18. augusta 2009 od 11:00 hodiny vo Valčíku. Aj keď je zo strany OC v zásade ochota podpísať Dohodu, zatiaľ nedošlo ku spoločnému stanovisku k týmto článkom:

 1. Článok I. bod 3 - či patrí zamestnancom za čas pracovného voľna základná mzda alebo priemerná mzda?  Prečo je to dôležité, na to zatiaľ nie je rovnaký názor jednotlivých OC.
 2. Článok II. bod 1 - na aký rozsah je možné poskytnúť pracovné voľno. Zamestnávateľ navrhol 300 hodín, OC požadujú menej.
 3. Článok II. bod 2 - koľko dní vopred musí byť zamestnanec vyrozumený o čerpaní "flexi-konta" (plateného voľna).
 4. Článok II. bod 5 - do akého termínu sú zamestnanci povinní odpracovať bez nároku na mzdu poskytnuté pracovné voľno. Zamestnávateľ navrhol termín 31. 12. 2010, OC zatiaľ predložili dve varianty.
 5. Článok II. bod 6 - koľko dní vopred musia byť zamestnanci preukázateľne vyrozumení o konkrétnom čase odpracovania.
 6. Najväčším problémom je podľa OC pri turnusových zamestnancoch v profesiách rušňovodič a vlakové čaty - súbeh čerpania "flexi konta" a náhrady výákonov podľa Smernice pre odmeňovanie zamestnancov (Turnusového poriadku), kde i pri súčasnom využívaní prekážky na strane zamestnávateľa (70%) nie je v prevádzke na pracoviskách jednotný postup .  

Čo prinesie budúce rokovanie, bude OZZŽ prezentovať e-mailom z dôvodu neprítomnosti členov Výboru, ktorí zabezpečujú informácie prostredníctvom tejto našej webovej stránky.

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

14.03.2019 07:40

Pozvánka na zájazd

 21.09.2019  - 22.09.2019  Výlet do Maďarska- autobusový zájazd Eger (hovorí sa tomu aj Maďarské...

Celý článok

—————

22.02.2019 11:02

Pozvánka na VČS (07.03.2019, štvrtok, 15:00)

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 7. 3. 2019 (štvrtok)...

Celý článok

—————

21.02.2019 08:48

Nová PKZ ZSSK CARGO 2019 – 2020 – dohodnutá.

  Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019   Dňa 20.2.2019 dospeli...

Celý článok

—————

14.02.2019 07:10

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

  Dňa 12. 2. 2019 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————