12.08.2009 19:43

FLEXI - KONTO, ÁNO či NIE?

Dnes, 12. augusta 2009 začalo medzi zástupcami OC a vedením ZSSK CARGO rokovanie o Návrhu dohody pre zavedenie flexi-konta. Úvodom rokovania znovu GR ZSSK CARGO objasnil dôvody, ktoré viedli vedenie firmy k predloženiu tohto návrhu.  Súčasne zdôraznil, že pôvodný zámer zavedenia sociálnych kompenzácií platný od 1. 4. do 30.6.2009 splnil očakávania iba na 60%. Novo predložený návrh sociálnych kompenzácií vychádza z nekrízového variantu a je určený všetkým skupinám zamestnancov. O čo ide?

Zámerom zamestnávateľa je poskytovať sociálne kompenzácie zamestnancom, ktorí skončia pracovný pomer DOHODOU v období od 1. 9. 2009 do skončenia platnosti KZ ZSSK CARGO a pri splnení týchto podmienok:

 • Zamestnancovi nepatrí odstupné pri nadbytočnosti
 • Ak ku dňu skončenia pracovného pomeru nemá zamestnanec vysporiadané neodpracované hodiny z flexi-konta, sociálne kompenzácie sa krátia maximálne o 50% vo výške vyplatenej mzdy za tieto nevysporiadané hodiny.
 • Sociálne kompenzácie patria zamestnancom vo výške:
 • 4- násobku priemerného zárobku zamestnanca, minimálne však vo výške 4- násobku skutočne dosiahnutej priemernej mzdy ZSSK CARGO za rok 2008 (22 337,- Sk = 741,45 EUR) najviac však 5000,- EUR.
 • 5- násobku priemerného zárobku zamestnanca, ktorý v uvedenom období dosiahne 58 rokov veku a viac, alebo je poberateľom vyrovnávacieho príplatku za stratu zdravotnej, zmyslovej alebo psychologickej spôsobilosti podľa bodu 74 KZ 2009, minimálne vo výške 5- násobku skutočne dosiahnutej priemernej mzdy ZSSK CARGO za rok 2008 (741,45 EUR) a maximálne vo výške 6000,- EUR.

Po týchto úvodných slovách nasledovala séria otázok a odpovedí. OC, ktoré už v utorok rokovali v priestoroch OZŽ o Návrhu a spracovali k nemu spoločné pripomienky, na základe odpovedí zástupcov zamestnávateľa niektoré svoje pripomienky upravili. Následne došlo k rokovaniu o jednotlivých článkoch dohody. Aj keď sa objasnila oblasť, v ktorej chce vedenie zaviesť "flexi-konto", nedošlo dnes ku dohode a rokovanie bude pokračovať v utorok 18. augusta 2009 od 11:00 hodiny vo Valčíku. Aj keď je zo strany OC v zásade ochota podpísať Dohodu, zatiaľ nedošlo ku spoločnému stanovisku k týmto článkom:

 1. Článok I. bod 3 - či patrí zamestnancom za čas pracovného voľna základná mzda alebo priemerná mzda?  Prečo je to dôležité, na to zatiaľ nie je rovnaký názor jednotlivých OC.
 2. Článok II. bod 1 - na aký rozsah je možné poskytnúť pracovné voľno. Zamestnávateľ navrhol 300 hodín, OC požadujú menej.
 3. Článok II. bod 2 - koľko dní vopred musí byť zamestnanec vyrozumený o čerpaní "flexi-konta" (plateného voľna).
 4. Článok II. bod 5 - do akého termínu sú zamestnanci povinní odpracovať bez nároku na mzdu poskytnuté pracovné voľno. Zamestnávateľ navrhol termín 31. 12. 2010, OC zatiaľ predložili dve varianty.
 5. Článok II. bod 6 - koľko dní vopred musia byť zamestnanci preukázateľne vyrozumení o konkrétnom čase odpracovania.
 6. Najväčším problémom je podľa OC pri turnusových zamestnancoch v profesiách rušňovodič a vlakové čaty - súbeh čerpania "flexi konta" a náhrady výákonov podľa Smernice pre odmeňovanie zamestnancov (Turnusového poriadku), kde i pri súčasnom využívaní prekážky na strane zamestnávateľa (70%) nie je v prevádzke na pracoviskách jednotný postup .  

Čo prinesie budúce rokovanie, bude OZZŽ prezentovať e-mailom z dôvodu neprítomnosti členov Výboru, ktorí zabezpečujú informácie prostredníctvom tejto našej webovej stránky.

—————

Späť


Novinky

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

04.05.2022 14:45

Memoriál Soni Janíčkovej - Bowling 2022

  Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pre...

Celý článok

—————

27.04.2022 15:00

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

POZVÁNKA   Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá...

Celý článok

—————

17.01.2022 13:51

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR je uzatvorené

Dňa 13. januára 2022 pokračovalo ďalším, už  siedmym  kolom kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

09.02.2022 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2022 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————