10.02.2009 18:42

Kolektívne vyjednávanie na ZSSK CARGO pokračuje!

Očakávané KV za účasti všetkých OC bude mať ďalšie pokračovanie.  V rámci KV vystúpil pred zástupcami zamestnancov predseda predstavenstva a GR ZSSK CARGO Mgr. Matej Augustín, ktorý podrobne vysvetlil v akej neradostnej situácii sa naša firma nachádza. Upozornil, že v roku 2009 je pre vedenie firmy prvoradou úlohou nie riešiť mzdy, ale hľadať možnosti ako a kde nájsť pre zamestnancov prácu! Predstavenstvo permanentne analyzuje situáciu a prehodnocuje jednotlivé návrhy na riešenie súčasného mimoriadneho stavu. Napriek maximálnemu úsiliu, potrebuje firma pomoc zvonka! Na bankový sektor nie je možné sa obrátiť a tak sa jednou z možností javí pomoc MDPT SR a MF SR. Rokovania aj vďaka medializácii štrajkovej pohotovosti otvorili oči niektorým politikom. Všetko závisí od výsledkov prvého štvrťroka 2009. Pohľad do budúcnosti vôbec nie je ružový a súčasný sociálny zmier nepotrvá večne. Preto čaká firmu veľmi ťažké obdobie, počas ktorého bude vedenie musieť vykonať aj veľmi bolestivé kroky!

Pán GR ZSSK CARGO následne odpovedal aj na otázky jednotlivých zástupcov OC.

Na otázku predsedu OZZŽ: "Aký je pohľad GR na znižovanie fondu pracovného času technicko-hospodárskych zamrestnancov?" - pán GR odpovedal:   "V súčasnosti to musíme nechať na dôkladnú analýzu a podľa jej výsledkov budeme postupovať. Ak by sme zasiahli do už podľa mňa dobre reštrukturalizovanej administratívy, tak si viem zatiaľ predstaviť zníženie fondu pracovného času iba u sekretárok, ale zatiaľ o tom nebudeme uvažovať."                         

Na otázku FS: - "Prečo sú v krízovom štábe iba zástupcovia predstavenstva a nie aj zamestnancov, ktorí by mohli pomôcť: - pán GR povedal:  "Krízový štáb je vec vedednia a nevidím dôvod, aby súčasnú situáciu riešili iné osoby mimo Predstavenstva."

Po krátkej prestávke potom OC predložili upravený spoločný návrh požiadaviek: 

Návrh OC podaný na rokovaní dňa 10.2.2009:

Zachovať doterajšie znenie platnej Kolektívnej zmluvy ZSSK Cargo vo všetkých bodoch okrem bodu 31.

Nové znenie bodu 31 bude znieť:            Tretia kapitola - Mzdy

Bod 31

Zástupcovia zamestnancov navrhujú text v nasledujúcom znení:

„Zamestnávateľ v roku 2009 zabezpečí:

a)      nárast mzdových taríf od 1.1.2009 o 4% oproti mzdovým tarifám platným v roku 2008.

b)      Objem finančných prostriedkov v roku 2009 na motivačnú zložku mzdy (prémie) za jednotlivé úseky ponechať minimálne vo výške skutočne vyplateného objemu finančných prostriedkov na motivačnú zložku mzdy za jednotlivé úseky v roku 2008.

c)      Minimálna výška mesačnej prémie pre všetky prevádzkové a robotnícke profesie je vo výške 1300,- (43,15€) na zamestnanca.

U profesií, u ktorých priemerná prémia presahovala v roku 2008 dohodnutú čiastku 1 300,-Sk (43,15€), zostáva zachovaná minimálne vo výške dosiahnutej v roku 2008.

d)      Za predpokladu splnenia prevádzkového hospodárskeho výsledku za rok 2009 vyplatenie mimoriadnej prémie so mzdou za mesiac november. Výšku mimoriadnej prémie, kritériá a spôsob rozdelenia zamestnávateľ vopred prerokuje so zástupcami zamestnancov.

e)      Sledovanie a vyhodnocovanie priemerných miezd za ZSSK CARGO a jednotlivé úseky porovnaním skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2008 so skutočnou za rok 2009. Sledovanie vývoja priemerných miezd až po úroveň základných pracovísk a jednotlivých  profesií. Pre účely sledovania a vyhodnocovania rastu priemernej mzdy sa mzda za prácu nadčas a výška prémií do hodnotenia vývoja priemerných miezd sleduje osobitne. (Žiadať do protokolu priemernú výšku dosiahnutých prémií jednotlivých profesií.)

f)       Prerokovanie návrhu plánu mzdových nákladov s príslušným odborovým orgánom s predložením dôvodovej správy.

g)      zapracovať príplatok za obsadenie činného HDV iba rušňovodičom do mzdových taríf

Sledovanie a vyhodnocovanie rastu priemernej mzdy za ZSSSK CARGO sa uskutoční štvrťročne na úrovni zmluvných strán.

Zamestnávateľ poukazuje zamestnancovi mzdu na osobný účet tak, aby v dohodnutom výplatnom termíne mohol zamestnanec s peniazmi disponovať.

Výplatné termíny u zamestnávateľa sú spravidla 13. deň v mesiaci. Ku konkrétnym termínom vydá zamestnávateľ usmernenie po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

O raste mzdy pre nasledujúci rok bude ZSSK CARGO kolektívne vyjednávať najneskôr od 1.10.2009.“

V rámci KV boli prerokované a schválené:

Predpis BP1

Smernica o závodnej zdravotnej službe

Smernica pre plánovanie pracovného času (Turnusový poriadok) - pri ktorj nedošlo k dohode a stále trvá rozpor v troch oblastiach: Minimálna dĺžka zmeny + referenčné obdobie + vysvetlenie článku 12.1 Smernice.

Keďže  nebol časový priestor pre zamestnávateľa na anyalýzu predloženého návrhu OC, bude budúce kolektívne vyjednávanie pokračovať v stredu 18. februára 2009 od 9:00 hodiny vo Valčíku, ktorý OZŽ pri RD Hlavné prepožičia bez nároku na úhradu nákladov. 

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

17.03.2023 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2023 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————