18.02.2010 15:44

BÚRLIVÉ ROKOVANIA O KZ ZSSK POKRAČUJÚ

Dňa 18.02.2010 sa vo Valčíku uskutočnilo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania v rámci ZSSK, ktoré nemalo dlhého trvania. Ako prvý bod programu bolo prerokovanie a odsúhlasenie zmeny č. 8 do Pracovného poriadku. Ide o zmenu, ktorá iba reaguje na zmeny v Zákonníku práce a nemá žiadny priamy dosah na zamestnancov.  Druhým bodom malo byť prerokovanie Zmeny č. 3 do Smernice pre odmeňovanie. Išlo o pokračovanie zo dňa 25.11., 16.12.2009 a 03.02.2010. Tu opäť prišlo k rozporu medzi odborovými centrálami, pri čom v tomto prípade niektoré OC prezentujú názor, že ide o DVE rôzne kolektívne vyjednávania lebo:
1)      bod 39 KZ - nedohoda - zamestnávateľ už požiadal MPSVaR o vymenovanie rozhodcu (ide o politické rozhodnutie a je možné, že do volieb nebude rozhodca MPSVaR menovaný)
2)      Zmena č. 3 do Smernice o odmeňovaní.
Druhá časť zástupcov OC presviedča ostatných, že o Zmene č. 3 bude možné kolektívne vyjednávať až po rozhodnutí rozhodcu.
Po prestávke, počas ktorej bola opäť "hustá" atmosféra, nedohodli OC žiadne spoločné stanovisko. V čase, kedy nebola prestávka ukončená, vyšli zástupcovia FS mimo rokovacej sály. Zástupcovia OZŽ medzi tým privolali kolektívnych vyjednávačov zamestnávateľa. Keďže prítomní zástupcovia FS boli v tom čase na "fajčiarskej prestávke", došlo k nedorozumeniu a zamestnávateľ ukončil pre neprítomnosť všetkých OC kolektívne vyjednávanie, čo prekvapilo viacerých, vrátane nášho zástupcu OZZŽ na KV.
Poznámka: 
Keďže v prípade rokovania a Smernici pre odmeňovanie ide o iné - druhé KV, malo by o tejto problematike rokovanie pokračovať.

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————