31.01.2011 20:40

ČO VŠETKO SA UDIALO V PIATOK 28.1.2011

Vážené kolegyne a kolegovia!

V piatok sme sa zúčastnili rokovaní na viacerých frontoch. Najskôr predseda OZZŽ a prvý viceprezident ZOOvŽD rokoval v Senci s GR ŽSR, pánom Vladimírom Ľuptákom, ktorý mimo iného odpovedal i na položené otázky dotýkajúce sa zoznamov zamestnancov. Zatiaľ nebol vydaný oficiálny príkaz na vytvorenie menných zoznamov zamestnancov, ktorých sa dotkne uvoľňovanie. Rovnako úprava platného mzdového systému ŽSR nebola doposiaľ navrhnutá.

V popoludňajších hodinách sa prezident ZOOvŽD a druhý vicepreztident ZOOvŽD zúčastnili v priestoroch MDVRR SR "okrúhleho stola", na ktorom aktívne prezentovali naše stanovisko. Správu Prezidenta ZOOvŽD prinášame v plnom znení v nasledujúcich riadkoch: 

Zväz odborových organizácií v železničnej doprave.

ZOOvŽD

(FS SR + OAVD + OZZŽ)

INFORMÁCIA z 28.01.2011 

            Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., a Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

Dňa 28. 01. 2011 na  Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR),  za prítomnosti pani premiérky, prvého podpredsedu vlády a ministra MDVRR SR, ministra MPSVR SR, štátneho tajomníka MF, zástupcu VUC, generálnych riaditeľov ŽSR, ZSSK CARGO, ZSSK SLOVENSKO, bol zvolaný okrúhly stôl s témou  Návrh programu revitalizácie železničných spoločností.

Tento okrúhly stôl bol pokračovaním rokovania zo dňa 17.01.2011, na ktorom sa zúčastnil iba zástupca OZŽ. Po dohode zástupcov všetkých troch OC združených v ZOOvŽD, odoslal prezident ZOOvŽD pani premiérke list so žiadosťou o aktívnu účasť na prerokovávaní problematiky železničného sektoru, ktorý bol prijatý kladne a znamenal pozvánku na predmetné rokovanie. Za ZOOvŽD sa rokovania zúčastnil prezident ZOOvŽD pán Milan Hošták a druhý viceprezident pán Jozef Chovanec.

Rokovanie otvoril a viedol pán minister Figeľ. Úvodom predstavil základný materiál, určujúci ďalšie smerovanie a spôsoby, ako majú začať pracovať železničné spoločnosti, aby boli efektívne a nevytvárali ďalšie straty a dlhy.

Pani premiérka mala podrobne naštudovanú problematiku a preto navrhla pokračovať v rokovaní bez plánovanej prezentácie materiálu. Prítomným Generálnym riaditeľom vytkla prezamestnanosť v ich riadiacom aparáte, konkrétne nárast o 100% za posledných 10 rokov a odporučila jeho redukciu s tým, že počty bude potrebné znížiť po dôkladnej analýze.

 Následne porovnala plat jedného člena predstavenstva, ktorý podľa nej stojí spoločnosť ročne toľko, ako prevádzka trate (konkrétne trate Šaľa – Neded).  Odporučila, aby riaditelia začali od seba a znížili o polovicu počet členov predstavenstva.

V tejto súvislosti Prezident ZOOvŽD  pripomenul, že na vzniknutej situácií nesie podiel viny aj MDVRR SR a to nedofinancovávaním ŽSR a ZSSK, a preto je potrebné:

1.   ŽSR,  ich infraštruktúra je podľa odborných štúdií vyťažená cca na 40 % a železničná doprava sa javí ako nerentabilná a potrebuje dotáciu. Osobné náklady zostanú nezmenené pri zvýšení prepravy, ale zvýšia sa príjmy z poplatku za dopravnú cestu. Toto ale musí zadefinovať štát, teda zvýšiť podiel environmentálnej železničnej dopravy.

2.   ZSSK, je zadĺžená i z dôvodu jej dlhodobého nedofinancovania, čo spôsobilo ministerstvo dopravy (štát) tým, že neplatilo za objednané výkony a na nekrytú časť ZSSK musela brať úver z banky. FS na to upozorňovala, k náprave nedošlo a problém sa dostal na riešenie až v tomto období, to ale neznamená, že je potrebné rušiť spoje.

3.      ZSSK CARGO, je zadĺžené i z dôvodu vysokého poplatku za dopravnú cestu, čo spôsobilo to, že tranzitná doprava nás obišla. Taktiež je to zapríčinené i spôsobom účtovania. Teda projekt by sa mal zaoberať i tým, čo s firmou ďalej. Zastávame názor, že CARGO by malo byť národným a tým aj strategickým dopravcom, ktorému štát určí čo bude musieť voziť (aj vozí), lebo pre iného súkromného dopravcu to môže byť málo ziskové, a preto to voziť nebude.

Konečne bolo verejne priznané aj zlé nastavenie železničného sektora zo strany štátu, ktoré sa musí teraz zmeniť, lebo vzhľadom na životné prostredie má železničná doprava lepšie výsledky pred cestnou dopravou.

Výsledkom rokovania je pretrvávajúce pozastavenie prepúšťania, až do schválenia celého programu revitalizácie. Ďalšie rokovania budú prebiehať v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Konečný návrh revitalizácie má byť spracovaný do konca mesiaca februára.

 

V Bratislave 28. 01. 2011                                                                               Milan Hošták

                                                                                                                        prezident ZOOvŽD

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————