28.12.2011 19:28

OPRAVA: HORÚCE ROKOVANIE NA CARGU

Dnes pokračovalo KV na CARGU. Keďže OC nedoručili spoločný návrh - 3 OC žiadali vyšší mzdový nárast, priebeh rokovania bol touto situáciou poznačený. Na dôvažok, zástupcovia nášho OZZŽ neboli od začiatku na rokovaní prítomní, keďže sme podporili stanovisko ďalších 8 OC. Z tohto dôvodu chceli niektoré OC využiť našu neprítomnosť a chceli poukázať na Dohohdu o KV a vyhlásiť KV za neplatné. Na základe tejto skutočnosti sa podarilo nášmu zástupcovi stihnúť druhú časť rokovania, ktorého výsledkom bolo, že:

  • KZ 2011 bude aj s benefitmi preklopená do textu KZ 2012 a budú upravené odkazy na paragrafy platnej legislatívy

Článok 31 MZDY:

  1. Zamestnávateľ v roku 2012 zabezpečí:
    1. rast priemernej mzdy minimálne 2 % oproti skutočne dosiahnutej priemernej mzde za rok 2011. V rámci dohodnutého mzdového nárastu zvýšenie tarifných tried a tarifných rozpätí  pevnou čiastkou 15 EUR s účinnosťou od 1.1. 2012,
    2. poskytovanie mesačných prémií a OHZ v minimálnej výške 55 € na  zamestnanca. Prémia sa poskytne za predpokladu splnenia ukazovateľov pre jej priznanie,

     c. vyplatenie mimoriadnej odmeny každému zamestnancovi v prípade dosiahnutia kladného výsledku hospodárenia. Výšku mimoriadnej odmeny

           zamestnávateľ stanoví v závislosti na výsledku hospodárenia ZSSK CARGO. Pre účely hodnotenia splnenia výsledku hospodárenia sa použije skutočný

           výsledok hospodárenia za obdobie január až november 2012 a odborný prepočet očakávaného vývoja výsledku hospodárenia do konca roka 2012.    

           Skutočný výsledok hospodárenia a očakávaný výsledok hospodárenia do konca roka  2012 zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov

           najneskôr do 31.12.2012 tak, aby mimoriadna odmena viazaná na  splnenie výsledku hospodárenia bola vyplatená so mzdou za mesiac december 2012.

           Do odborného prepočtu očakávaného výsledku hospodárenia sa započítajú všetky náklady, ktoré sa účtujú v zmysle účtovných a daňových predpisov

           a mzdové a osobné náklady zodpovedajúce výške mimoriadnej odmeny,

  1. sledovanie a vyhodnocovanie priemerných miezd za ZSSK CARGO a jednotlivé úseky porovnaním skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok   

           2011 so skutočnou za rok 2012. Sledovanie vývoja priemerných miezd až po úroveň základných pracovísk a jednotlivých profesií. Pre účely sledovania

           a vyhodnocovania vývoja priemernej mzdy sa mzda za prácu nadčas a výška prémií do hodnotenia vývoja  priemerných miezd sleduje osobitne,

  1. prerokovanie návrhu plánu mzdových nákladov, kritérií a prostriedkov na poskytovanie prémií s príslušným odborovým orgánom s predložením

           dôvodovej správy.

V situácii, kedy má ZSSK CARGO ťažkú situáciu z pohľadu Plánu výkonov a tržieb na rok 2012, považuje OZZŽ výsledok kolektívneho vyjednávania za maximum, ktoré bolo možné za súčasnej situácie dosiahnuť bez dopadu na ďalšie prepúšťanie zamestnancov ZSSK CARGO.

 

 

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————