15.01.2010 16:01

KZ 2010 v CARGU slávnostne podpísaná

Dnes, v piatok 15.1.2010 bola v priestoroch Valčíka slávnostne podpísaná KZ ZSSK CARGO pre rok 2010. Generálny riaditeľ Mgr. Matej Augustín vo svojom príhovore vysoko zhodnotil dohodu o KZ  2010, lebo vychádza zo skutočnej reality. Súčasne upozornil, že rok 2010 bude z ekonomického uhla pohľadu ťažší, ako rok 2009. Banky nie sú ochotné pre podnikateľov v SR požičiavať peniaze v hotovosti a táto skutočnosť sa môže negatívne prejaviť i v CARGU pri zabezpečovaní investícií. V ďalšom pripomenul cenu za ŽDC, ktorá bude neúmerne vysoká i v roku 2010. V tejto súvislosti ubezpečil zástupcov OC, že vedenie firmy bude starostlivo sledovať všetky činnosti okolo pripravovaného holdingu, ako aj plnenie Zákona o dráhach tak, aby nebolo možné pri znížení ceny za ŽDC udržať jej výšku na dnešnej úrovni cestou iných poplatkov. 

Prekážky na strane zamestnávateľa

V ďalšej časti rokovania predložilo vedenie firmy návrh sociálneho programu III.  Prítomným zástupcom zamestnancov bol predložený návrh, ktorý sa skladal z troch častí:

  1. Od 1. februára do 31. decembra 2010 z dôvodu objektívnej straty možnosti prideľovania práce podľa uzatvorených pracovných zmlúv, navrhuje, aby neturnusoví zamestnanci nepracovali jeden deň alebo jednu pracovnú zmenu v týždni
  2. Od 15. februára do 31. decembra turnusoví zamestnanci odpracujú o 20% pracovného času menej.

V oboch prípadoch navrhuje za čas prekážky vyplácať náhradu mzdy vo výške 60%. V prípade, ak budú OC súhlasiť, nebude zamestnávateľ u zamestnancov, ktorí mali nariadené flexi konto vyžadovať dopracovanie neodpracovaných hodín flexi konta.

Pre zamestnancov, ktorí skončia v termíne od 1.2 do 30. 6. 2010 pracovný pomer dohodou, ponúka sociálne kompenzácie za každý odpracovaný rok vo výške:

82,96 EUR pre zamestnancov mladších ako 60 rokov

91,28 EUR pre zamestnancov starších ako 60 rokov

Vernostnú odmenu vo výške 300 EUR zamestnancom, ktorí odídu a v roku 2010 by dosiahli 60 rokov veku alebo 40 odpracovaných rokov v rezorte dopravy.

DISKUSIA

- k uvedenému návrhu bola vedená korektne ale jednoznačne. Zástupcovia OC sa vyjadrili nesúhlasne k výške navrhovanej kompenzácie 60%, k termínu prekážok do 31.12. - odporúčajú iba do 30.6., a súčasne ústami predsedu OZZŽ upozornili na chýbajúce stanovenie jednotného dňa, kedy neturnusoví zamestnanci budú doma, aby sa neopakovala situácia z roku 2009, kedy jednotlivé úseky mali určené rôzne dni v týždni a tým dochádzalo k nemožnosti riešenia niektorých aktuálnych situácií.

Po vypočutí pripomienok odborárov rozhodol hlavný vyjednávač Ing. Anton Jaborek o termíne nového rokovania, ktoré sa uskutoční v stredu 20. januára 2010 na Drieňovej. 

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

14.03.2019 07:40

Pozvánka na zájazd

 21.09.2019  - 22.09.2019  Výlet do Maďarska- autobusový zájazd Eger (hovorí sa tomu aj Maďarské...

Celý článok

—————

22.02.2019 11:02

Pozvánka na VČS (07.03.2019, štvrtok, 15:00)

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 7. 3. 2019 (štvrtok)...

Celý článok

—————

21.02.2019 08:48

Nová PKZ ZSSK CARGO 2019 – 2020 – dohodnutá.

  Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019   Dňa 20.2.2019 dospeli...

Celý článok

—————

14.02.2019 07:10

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

  Dňa 12. 2. 2019 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————