22.10.2009 17:46

LIST predsedovi GR OZŽ zo dňa 6. augusta 2009

   

                                                                                            Mgr. František Petroci  

                                                                                            Predseda Redakčnej rady ZVESTI

                                                                                            Vajnorská 1

                                                                                            815 70 Bratislava

Vec: Žiadosť o uverejnenie opravy

            Vážený pán predseda Redakčnej rady dvojtýždenníka OZŽ Zvesti,

     v čísle 15 dvojtýždenníka OZŽ Zvesti v článku pod titulom „Odvahu nemali, informácie chceli“, ktorý je Vaším vlastným názorom, ste uverejnili viacero nepravdivých informácií, ktoré sa dotkli nielen nášho odborového orgánu, ale i členov OZZŽ.

     V 5. odstavci ste napísali: „Verejne vyzvalo vo Zvestiach k spolupráci a spoločnom postupe. Ostatné odborové zväzy, bohužiaľ, reagovali odmietavo alebo sa nevyjadrovali vôbec.“  Nie je nám známa dohoda medzi našimi zväzmi, ktorá by nás zaväzovala komunikovať prostredníctvom Vami riadeného dvojtýždenníka. Na komunikáciu slúžia iné a efektívnejšie prostriedky, predovšetkým osobné stretnutia. Váš dvojtýždenník nie je pre nás žiadnym metodickým či nebodaj riadiacim periodikom.

     O dva odstavce ďalej píšete: „ Tí, ktorí sklamali, dnes trápne žobrú o informácie. Kde boli vtedy, keď sa malo rozhodnúť? Schovaní a čakali, ako to dopadne.“ Dovoľujeme si Vás upozorniť, že napriek rozdielu v počte členov, nie ste ten, ktorý môže posudzovať vnútornú činnosť iného odborového zväzu. To môže len naša členská základňa. Vami riadené OZŽ ešte stále neprekonalo vnútornú frustráciu, že nie je jediné, ktoré vie osloviť železničiarov a že sú tu i iné odborové zväzy so samostatným prístupom k riešeniu problémov. Je len logické, že po Vašich separátnych rokovaniach s orgánmi štátnej správy sme oprávnene požadovali informácie, keďže ste vystupovali (bez poverenia) za všetkých železničiarov. Vami podpísané memorandum bolo tak utajené, že ani Vaši vlastní členovia sa o ňom nesmeli dozvedieť.

     Posledná veta: „Na základe tohto, v mene OZŽ, navrhujem otvorenú diskusiu zástupcov odborových organizácií na železniciach k hľadaniu možnosti užšej vzájomnej spolupráce.“ je potvrdením Vášho neseriózneho postoja a dvojitého myslenia. Už 12.03.2008 sme Vám listom ponúkli úzku spoluprácu pri riešení problémov na železniciach. Nie je pre nás prekvapením, že reakcia na tento list doteraz nebola žiadna. Pri väčšine stretnutí vystupujú Vaši funkcionári stále z pozície najsilnejších, neomylných ... atď. To svedčí i o absencii demokratického povedomia vo Vašich vrcholných štruktúrach.

Napriek tomu, že si vážime Vašu činnosť pri obhajovaní záujmov železničiarov a práve preto, Vás na základe vyššie uvedených faktov v zmysle § 7 Zákona č. 167/2008 Z.z. žiadame o uverejnenie opravy nepravdivých tvrdení z č. 15 dvojtýždenníka Zvesti nasledovne:               

Ja, Mgr. František Petroci, v mene OZŽ a Redakčnej rady dvojtýždenníka OZŽ Zvesti, prehlasujem, že údaje, obsiahnuté v článku pod titulom „Odvahu nemali, informácie chceli“, ktorý bol uverejnený v č.15 dňa 29.07.2009, sa nedotýkajú Odborového zväzu zamestnancov železníc, so sídlom Bratislava, Tupého 4.

      S úctou

                         Ing. Zdeněk Friedrich,  Predseda

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————