22.10.2009 17:46

LIST predsedovi GR OZŽ zo dňa 6. augusta 2009

   

                                                                                            Mgr. František Petroci  

                                                                                            Predseda Redakčnej rady ZVESTI

                                                                                            Vajnorská 1

                                                                                            815 70 Bratislava

Vec: Žiadosť o uverejnenie opravy

            Vážený pán predseda Redakčnej rady dvojtýždenníka OZŽ Zvesti,

     v čísle 15 dvojtýždenníka OZŽ Zvesti v článku pod titulom „Odvahu nemali, informácie chceli“, ktorý je Vaším vlastným názorom, ste uverejnili viacero nepravdivých informácií, ktoré sa dotkli nielen nášho odborového orgánu, ale i členov OZZŽ.

     V 5. odstavci ste napísali: „Verejne vyzvalo vo Zvestiach k spolupráci a spoločnom postupe. Ostatné odborové zväzy, bohužiaľ, reagovali odmietavo alebo sa nevyjadrovali vôbec.“  Nie je nám známa dohoda medzi našimi zväzmi, ktorá by nás zaväzovala komunikovať prostredníctvom Vami riadeného dvojtýždenníka. Na komunikáciu slúžia iné a efektívnejšie prostriedky, predovšetkým osobné stretnutia. Váš dvojtýždenník nie je pre nás žiadnym metodickým či nebodaj riadiacim periodikom.

     O dva odstavce ďalej píšete: „ Tí, ktorí sklamali, dnes trápne žobrú o informácie. Kde boli vtedy, keď sa malo rozhodnúť? Schovaní a čakali, ako to dopadne.“ Dovoľujeme si Vás upozorniť, že napriek rozdielu v počte členov, nie ste ten, ktorý môže posudzovať vnútornú činnosť iného odborového zväzu. To môže len naša členská základňa. Vami riadené OZŽ ešte stále neprekonalo vnútornú frustráciu, že nie je jediné, ktoré vie osloviť železničiarov a že sú tu i iné odborové zväzy so samostatným prístupom k riešeniu problémov. Je len logické, že po Vašich separátnych rokovaniach s orgánmi štátnej správy sme oprávnene požadovali informácie, keďže ste vystupovali (bez poverenia) za všetkých železničiarov. Vami podpísané memorandum bolo tak utajené, že ani Vaši vlastní členovia sa o ňom nesmeli dozvedieť.

     Posledná veta: „Na základe tohto, v mene OZŽ, navrhujem otvorenú diskusiu zástupcov odborových organizácií na železniciach k hľadaniu možnosti užšej vzájomnej spolupráce.“ je potvrdením Vášho neseriózneho postoja a dvojitého myslenia. Už 12.03.2008 sme Vám listom ponúkli úzku spoluprácu pri riešení problémov na železniciach. Nie je pre nás prekvapením, že reakcia na tento list doteraz nebola žiadna. Pri väčšine stretnutí vystupujú Vaši funkcionári stále z pozície najsilnejších, neomylných ... atď. To svedčí i o absencii demokratického povedomia vo Vašich vrcholných štruktúrach.

Napriek tomu, že si vážime Vašu činnosť pri obhajovaní záujmov železničiarov a práve preto, Vás na základe vyššie uvedených faktov v zmysle § 7 Zákona č. 167/2008 Z.z. žiadame o uverejnenie opravy nepravdivých tvrdení z č. 15 dvojtýždenníka Zvesti nasledovne:               

Ja, Mgr. František Petroci, v mene OZŽ a Redakčnej rady dvojtýždenníka OZŽ Zvesti, prehlasujem, že údaje, obsiahnuté v článku pod titulom „Odvahu nemali, informácie chceli“, ktorý bol uverejnený v č.15 dňa 29.07.2009, sa nedotýkajú Odborového zväzu zamestnancov železníc, so sídlom Bratislava, Tupého 4.

      S úctou

                         Ing. Zdeněk Friedrich,  Predseda

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

18.01.2019 08:10

Výzva zamestnancom ŽSR a všetkým železničiarom (Streda 23. januára 2019 v čase o 10,30 hodine)

Vážení zamestnanci, železničiari !   Snahou kolektívnych vyjednávačov zo strany odborových organizácií je,...

Celý článok

—————

16.01.2019 15:37

Súhrnná informácia z KV na ŽSR

Odborové organizácie pôsobiace na ŽSR OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, OZZŽ, NOŽ a FS. Súhrnná...

Celý článok

—————

16.01.2019 15:35

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

Dňa 14.1.2019 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Cargo...

Celý článok

—————

11.01.2019 14:14

Súhrnná informácia o vyhlásení štrajkovej pohotovosti na ŽSR

  Dnes 11. januára 2019 sa zišli odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR na Generálnom riaditeľstve ŽSR, Klemensova...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


2% z Vašej dane pre OZZŽ

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————

06.02.2018 11:44

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2018 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————