14.03.2011 17:16

NA ŽSR JE KZ 2011 PRIPRAVENÁ K PODPISU

Kolektívne vyjednávanie o KZ 2011 na ŽSR malo svoje pokračovanie minulý týždeň vo štvrtok. Už v úvode navrhol personálny námestník GR ŽSR Ing. Ján Žačko, predĺženie platnosti KZ 2010 do roku 2011 v zmyslej platnej legislatívy jej preklopením v pôvodnom znení, nakoľko platnosť KZ 2010 končí 31. marca a aktuálne prebieha proces revitalizácie. Hlavným dôvodom tohto ústretového návrhu zamestnávateľa boli skutočnosti vyplývajúce z revitalizácie a negatívny dosah na počty zamestnancov z titulu neuzavretia kolektívnej zmluvy - výšky odstupného a ďalšie benefity.

K tomu si OC vyžiadali prestávku, počas ktorej prehodnotili klady a zápory návrhu. Po prestávke predložili OC spoločný návrh s tým, že žiadajú preklopiť KZ v pôvodnom znení ale i so zmenami, ktoré už boli v priebehu KV dohodnuté v jednotlivých článkoch KZ  a bod 45 - Odmeňovanie, zostane otvorený k rokovaniu a oblasti sociálnych kompenzácií budú riešené doplnením KZ formou dodatku.

S takto predloženým návrhom vedenie ŽSR vyjadrilo súhlas, až na dodatok vo forme sociálnych kompenzácií, ktorý nie je pre ŽSR akceptovateľný, nakoľko na to nemajú finančné krytie. Akékoľvek vstupovanie do rokovaní, v ktorých ide o navýšenie nákladov  je v rozpore s úlohami, ktorých cieľom je znižovanie celkových nákladov ŽSR stanovené MDVRR SR. Preto ŽSR žiada úhradu sociálnych kompenzácií od ministerstva, ktoré to navrhuje, nakoľko ŽSR na to nemá dostatočné finančné prostriedky...

            OC požiadali, aby bolo v protokole o KV uvedené, že o mzdovom náraste sa začne kolektívne vyjednávať najneskôr 1.6.2011, a to po predložení ekonomických výsledkov za 1. polrok. Súčasne žiadajú OC návrh sociálnych kompenzácií zapracovať do komplexného sociálneho programu, ktorý bude predložený MDVRR SR a vedenie ŽSR prisľúbilo podporu aj následné spoločné rokovania.

            K podpísaniu KZ na rok 2011 pristúpia poverení zástupcovia OC vo štvrtok dňa 17. marca 2011 za účasti GR ŽSR. Všetky zmeny, ktoré budú zapracované do KZ na rok 2011 budú zapracované v dodatku č. 5 KZ ŽSR.

—————

Späť


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————