10.02.2011 21:56

"HORÚCE" NOVINKY TOHTO TÝŽDŇA

VČS OZZŽ:

V utorok sa konala v priestoroch "Valčíka" Výročná členská schôdza OZZŽ. Napriek tomu, že sa časť pozvaných členov nedostavila, boli sme uznášania schopní a tak mohli byť schválené všetky dôležité dokumenty pre rok 2011. Schôdzu viedol tajomník OZZŽ Ing. Peter Tomašovič. Z tých dôležitých rozhodnutí:

  1. Oficiálne bol za člena Výboru doplnený Mgr. Fabula - predseda výboru pri ŽSR
  2. Bol schválený rozpočet a plán činnosti pre rok 2011
  3. Pani Hroncovej bola schválená dotácia na tohtoročný letný tábor

  Čo sme pripravili pre regeneráciu?

  MAREC - Radošinské naivné divadlo, MÁJ - 21.-22. PRAHA - návšteva muzikálu Kat Mydlář, 28.-29. Športový deň rodičov a detí v RS Oliwa club Trenčianska TepláJÚN - regionálne športové hry železničiarov, AUGUST - 26-ty Detský letný tábor,  SEPTEMBER - 17. - 18. 9. - Zájazd Olomouc orloj, ZOO)+ Javoříčšké jaskyne + zámok Úsov (prípadne iný zámok), OKTÓBER - zájazd na Čabajkové slávnosti, NOVEMBER - vybrané divadelné predstavenie, DECEMBER Mikuláš + Vianoce

DNES 10.2.2011 - Rokovanie OC so zástupcami MDVRR SR a vedením firiem o budúcnosti sektora

Toľko očakávané stretnutie s pánom Ministrom sa nakoniec uskutočnilo bez jeho prítomnosti. Zástupcovia vedenia ZSSK CARGO, ZSSK i ŽSR a všetky odborové centrály pôsobiace v železničnom sektore sa stretli na Ministerstve dopravy (ďalej iba MDVRR SR),  aby rokovali za okrúhlym stolom o budúcnosti železnice ako takej.  Rokovanie viedol pán štátny tajomník Arpád Érsek, za prítomnosti poradcu Ministra Ing. Mariána Kolníka a Generálneho riaditeľa Sekcie železničnej dopravy a dráh Ing. Jiřího Kubáčka, CSc.Najskôr dostali priestor zástupcovia zamestnávateľov v poradí CARGO, ZSSK a ŽSR. Keďže v súčasnosti je CARGO v najväčších problémoch, ako prvý dostal priestor GR ZSSK CARGO Ing. Pavol Ďuriník, PhD, ktorý vysvetli, čo by mali priniesť úsporné opatrenia a aké by mali byť - predovšetkým sa plánuje využívanie vlastných opravovní (nie ŽOS) = úspora 5 miliónov EUR, elekrtonické aukcie = úspora 5 miliónov EUR, úprava splátok investícií do vozňov shimms = úspora 53 miliónov EUR, optimalizácia počtu dráhových vozidiel a ich racionalizácia = úspora 10,6 milióna EUR, zoštíhlenie manažmentu firmy a optimalizácia zamestnancov = úspora 25 miliónov EUR. S ohľadom na optimalizáciu, dohodli sa všetci prítomní na maximálnych číslach, ktoré nebudú prekročené a o ktorých sa bude rokovať! Pre CARGO to znamená cca 700 do konca júna a 200 v mesiacoch október a november. Do apríla by malo odísť z THP pracovníkov 400 až 450 zamestnancov. Optimalizáciu vedenie predloží podľa pracovných miest a menného zoznamu všetkým OC.  Dôvodom tohto kroku, s ktorým nakoniec OC súhlasili je kritická situácia CARGA z pohľadu bankového sektoru a MF SR. Na druhej strane ide 14. februára GR CARGO spoločne s poradcom ministra do Kijeva riešiť otvorenie prepravy kamiónov z Ukrajiny cez Somonovo a Dobrú a Minister so Štátnym tajomníkom idú do Moskvy za Putinom rokovať o zvýšení prepravy cez Čiernu nad Tisou.

Za ZSSK vystúpil Ing. Jarosla Paulický. Uviedol, že 80% nákladov, ku ktorým patrí poplatok za ŽDC, trakciu, odpisy a mzdové náklady nedokážu ovplyvniť. Pre rok 2011 je dohoda so štátom na 30,3 milióna vlkm. Redukcia výkonov by sa mala dotknúť asi 100 prevádzkových a 90 až 106 TH zamestnancov. Tu požiadal Ing. Tarcala, aby OC súhlasili s uvoľnením 106 TH zamestnancov v prvej vlne do apríla. Za OC odpovedal Ing. Friedrich s tým, že ZSSK najskôr musí predložiť a s OC prerokovať zodpovedne pripravený materiál. 

V mene ŽSR vystúpil Ing. Ján Žačko. Podľa  jeho slov, ŽSR usporí časť nákladov pri obstarávaní tovarov a služby prehodnotia tak, aby boli využívané vlastné zdroje (údržba a celý systém usporiadania údržby) a dôjde k optimalizácii TH zamestnancov na GR ŽSR, OR a v oblasti riadenia prevádzky. Mimo TH zamestnancov sa bude optimalizácia dotýkať iba 19 zamestnancov ŽSR. Decentralizáciou chce ŽSR usporiť 2,5 milióna EUR.

Všetky OC dostali možnosť vystúpiť a predniesť vlastné návrhy a námety. Za OZZŽ vystúpil Ing. Friedrich a predniesol nasledovné: "Pokiaľ sa nedá železnica vrátiť pred rok 2005, tak sa v CARGu musíme zamyslieť nad zrušením procesov, ktoré nič nepriniesli a sú brzdou firmy, musí nastať riadenie systémom subordinácie - na pracovisku iba jeden vrcholový riadiaci zamestnanec, ktorý bude mať odbornosť, vrcholovú zodpovednosť a kompetencie. Ďalej je potrebné podrobiť Organizačný poriadok analýze a zrušiť duplicitné činnosti. Za OZZŽ odporúča ponechať CARGO štátne, prípadne čiastočne štátne tak, aby minimálne preprava rádioaktívnych materiálov a nebezpečného tovaru zostala v štátnych rukách." K tomu zareagoval poradca ministra Ing. Kolník, ktorý okamžite upozornil, že Ministerstvo i Vláda SR nedopustia privatizácia CARGA a ani jeho  údržbárskej časti, ale hľadajú CARGu finančného partnera!

Ku ZSSK vyjadril Predseda OZZŽ výhrady najmä ku náväznosti spojov na konkrétnych príkladoch Nové Mesto n.V. - Myjava a Margecany - Červená Skala, kde nie sú prípoje podľa dnešného GVD od rýchlikov. V tejto súvislosti doslo k výmene názorov s pánom Tarcalom, ktorý prisľúbil k ďalšej zmene GVD (leto) sledovanie a nápravu. Na to mu Predseda OZZŽ povedal, že za unitárnych železníc stačilo buchnúť päsťou po stole a v krátkom čase bola náprava vykonaná a nečakalo sa na zmenu GVD!

Ku ŽSR sme sa oficiálne nevyjadrili, keďže Ing. Žačko prisľúbil dodať podrobný materiál pred ďalšou poradou. V rámci rokovania, predniesol predseda OZZŽ i požiadavku na zamyslenie sa a to v súvislosti s možnými ťažkosťami uvoľňovaných zamestnancov železníc (nielen Carga) pri nemožnosti nájdenia práce. Požiadal pána poradcu ministra a pána Generálneho riaditeľa Ing. Jiřího Kubáčka, CSc o zváženie možnosti vytvorenia prípadného železničného dôchodkového systému. Tento návrh budú na MDVRR SR posudzovať a vyjadria sa.

Za FS a súčasne i za ZOOvŽD vyslovil svoje pripomienky Prezident Milan Hošták. Ako uviedol, vypočul si z rozhlasu besedu s Ing. Kubáčkom, CSc ohľadne budúcnosti SAD a železnice a v tejto súvislosti by chcel vedieť, ako je to s vyťaženosťou spojov v SAD-kách. Bolo prisľúbené, že "župani" dodadajú tieto údaje na VVÚŽ. Ďalej požiadal pána Ing. Kubáčka, CSc o udržanie vlkm pre ZSSK vo výške z roku 2010. Na základe informácií od zástupcov firiem a ministerstva reagoval s radosťou na prednesené údaje. Súčasne kladne hodnotil prognózy rastu prepravy. Upozornil ale na povinnosť štátu zabezpečiť, aby tovarové toky prešli z cesty na železnicu a súčasne aby došlo k harmonizácii oboch druhov dopravy. Súčasne sa spýtal, prečo Vláda podpísala zmluvu s RegioJetom a nie so ZSSK. Na túto otázku odpovedal Ing. Kubáček s tým, že zmluva s RegioJetom je výhodná, lebo dostane dotáciu o JEDEN EUR nižšiu ako ZSSK a súčasnie nielen že dodá 10 nových moderných klimatizovaných súprav, ale má zakotvené i vysoké penále, ak zmluvu RegioJet nedodrží! Rovnakú ponuku ZSSK odmietla. Prezident FS ďalej upozornil, že cesty 2. a 3. triedy sú bohato dotované, ale regionálne trate nie!

Pán Hošták v ďalšom výstupe upozornil, že 19.1.2011 sa neuskutočnlo na MDVRR SR stretnutie s Ministrom, kde sa mal prerokovať a odsúhlasiť spoločný sociálny program. Ing. Kolník prisľúbil, že to dodajú nabudúce, ale Ing. Jaborek oznámil, že všetky TRI spoločnosti - ich generálni riaditelia, odsúhlasili spolu s MDVRR SR návrh sociálneho programu predložený CARGOm za spoločný a bude zaslaný všetkým OC.

Jednotliví zástupcovia OC vyjadrovali postupne svoje návrhy a pripomienky. Od vstupu súkromných dopravcov osobnej dopravy, cez problematiku sčitovania cestujúcich, rušenia spojov a zodpovednosti za nesprávne rozhodnutia. Ku pripomienke predsedu OZŽ Mgr. Petróciho, že: "... nie je presvedčený o tom, že problém revitalizácie je v rukách Vlády, lebo závery v bode IX materiálu z MDVRR SR tu neprerokovávame. V roku 2008 som pána Fica upozorňoval na riziká. Nebolo zámerom škodiť, ale rokovať. Sektor treba riešiť komplexne. Dnes máme prijať dokument, ktorý prijme Vláda. Musíme urobiť krok vpred, nie do priepasti. Musí sa viesť súbežný dialóg aj na úrovni MPSV. Je potrebné dať stanovisko voči médiám." Na to odpovedal pán poradca ministra nasledovne: "Kde ste boli v roku 2008, keď CARGO zobralo pôžičku, ktorú nemôže splatiť? Som tu za hlupáka? Prečo sa to neudialo už predtým? Vy ste tu fungovali. Chcem, aby sa železnice nadýchli a nemôžeme si dovoliť ďalších 85 miliónov EUR dlhu! Dnes už nie je čas na analýzy. "

SÚHRN:

Odborové centrály privítali tento obojstranne otvorený dialóg s nasledovnými výstupmi:

  1.  MDVRR SR predloží upravený plán revitalizácie železníc OC na diskusiu
  2. Uvoľňovanie zamestnancov bude prerokované najneskôr do konca marca tak, aby prvé počty odišli do 1.5.2011
  3. VVÚŽ predloží MDVRR SR a OC analýzu vyťaženia železníc a SADiek a MDVRR SR predloží návrh na zrušenie niektorých spojov
  4. Odsúhlasili sa maximálne počty (stropy) uvoľňovaných zamestnancov v roku 2011 v jednotlivých firmách
  5. OC bude e-mailom zaslaný spoločný návrh sociálneho programu

BLESKOVKY:

Na ZSSK prebehlo 9.2.2011 prerokovanie podnikateľského plánu.

Na ŽSR sa dnes 10.2.2011 uskutočnilo Kolektívne vyjednávanie už za oficiálnej prítomnosti FS SR. Prítomní sa dohodli iba na potrebe úpravy Dohody o KV a ŽSR ponechalo v časti Sociálny fond príspevok na rekreáciu v SIP Strečno a v Starom Smokovci. Inak na "fronte" nič nového....

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

17.03.2023 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2023 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————