13.09.2011 07:13

PRÁZDNINY SKONČILI - ROKOVANIA SA ROZBIEHAJÚ

ŽSR

Vedenie firmy predložilo OC vlastný Návrh KZ pre rok 2012 o ktorom sa bude veľmi živo diskutovať, keďže ide úpravu pre zosúladenie s novým zákonníkom práce.

            OC odporúčajú pôvodné znenie, nakoľko terajšie znenie bolo dohodnuté už v minulosti. To čo sa týka aj bodov 23 a 24, ktoré by mali zostať v pôvodnom znení.

           Ing.  Začko potvrdil, že vedenie ŽSR trvá na svojom návrhu, nakoľko to považuje za dôležité. Nepovažuje navrhnuté znenie za drastické a nemyslí si, že by mohla táto zmena zásadne zasiahnuť zamestancov. OZZŽ považuje tento krok za krok k úsporám na strane zamestnávateľa, ktoré by mali dopad na zamestnancov a preto rovnako ako všetky prítomné OC nesúhlasí s návrhom zamestnávateľa a trvá na tom, aby KZ 2011 zostala v platnosti tak ako bola podpísaná a následné zosúladená s novelizovaným zákonníkom práce až  v ďalšej kolektívnej zmluve 2012.

            Po tomto zásadnom stanovisku sa OC so zamestnávateľom dohodli, že nebudú predkladané žiadne dodatky a KZ bude zosúladená z novelizovaným zákonníkom práce až pri ďalšom KV.

            V ďalšom priebehu Ing. Gajdošová prezentovala hospodárske výsledky ŽSR, ktoré boli vyhodnotené ako splnené. Jednou časťou bolo aj plnenie objemu mzdových osobných nákladov. Vedenie nevie odhadnúť, ako sa to bude v tejto oblasti vyvíjať do konca roka. Mzdové náklady sa šetria, ale osobné nie. V priebehu septembra bude dávať /O 510/ vedeniu informáciu, akú čiastku má ŽSR k dispozícii na prerozdelenie mimoriadnej odmeny zamestnancom. Je potrebné zadefinovať aká čiastka to bude a akých zamestnancov sa dotkne.

Ostatné informácie:

 

  •   55 zamestnancov zo ŽSR má nárok na starobný dôchodok pred koncom roku 2011.
  •   Zamestnávateľ uvažuje o vyplatení jednorázového finančného príspevku. Všetko záleží na dobehnutí aktivít zamestnávateľa /dokončenie optimalizácie.../.
  •   Do konca kalendárneho roku 2011 následne vyplatí zamestnávateľ pomernú čiastku mimoriadnej prémie  každému zamestnancovi.
  •   OC predložili zamestnávateľovi návrh na vyplatenie mimoriadnej prémie 100 € súčasne so mzdou za mesiac august /septembrová výplata/.  Zamestnávateľ s predloženým návrhom nesúhlasil a uviedol, že si pripravý vlastný návrh a zotrval na svojom predchádzajúcim vyjadrení s tým, že mimoriadnu odmenu vyplatí, ale najneskôr do konca roka 2011.

            Zamestnávateľ predložil OC rozpočet sociálneho fondu na formálne schválenie. Výška sociálneho fondu je 1 735 818,69 €.

Po tomto schválení bolo KV prerušené. Pokračovanie kolektívneho vyjednávania je stanovené na 13. 10. 2011 o 9:00 hod. Je pravdepodobné, že v tomto termíne sa začne vyjednávať už o novom znení KZ na rok 2012.

ZSSK

Termín Kolektívneho vyjednávania je stanovený na 14.9.2011. Zatiaľ prebiehajú rokovania a plnení podnikateľského plánu a OC sledujú prerozdeľovanie prémií. Zástupkyne OZZŽ majú pripomienky k výške a prerozdeleniu prémií na Úseku služieb a Úseku obchodu, kde budú požadovať vysvetlenie.

ZSSK CARGO

Na základe priebehu včerajšieho rokovania OC s vedením, zatiaľ obe strany nerokujú o KZ. Špecifická situácia s ohľadom na postup optimalizácie a plánovaný prechod zamestnancov údržby a prevodu majetku od CARGA na ZSSK ku dňu 30.11.2011 vyvoláva napätie. Dochádza k situácii, kedy viac ako 750 zamestnancov prejde s pôvodnou výškou mzdy k novému zamestnávateľovi a rovnako priestory v majetku CARGA prejdú do majetku ZSSK. Systémovo nie je zatiaľ vyriešená potreba profesie "motorárov" pre CARGO, keďže CARGO doposiaľ udržiavalo HDV motorovej trakcie v priestoroch Ba hlavné, ktoré ako celok prejde pod ZSSK a rovnako i zbrojenie motorových HDV ZSSK CARGO.

Súčasná optimalizácia v prevádzkových profesiách za mesiac september 2011, mínus 11 rušňovodičov + 4 posunovači NIE JE podľa FS v poriadku, keďže je podľa vyjadrenia prezidenta FS nedostatočná informovanosť v rámci Sekcií na Úseku prevádzky a preto dochádza k tomu, že jedno pracovisko (SRT) má nedostatok pracovníkov a tým i nadčasové hodiny a druhé SRT musí prepustiť rušňovodičov, ktorí sú vlastne výrobnými prostriedkami CARGa! Preto FS považuje súčasný stav za porušovanie par. 73 a trvá na riešení tohto problému. Napriek vyjadreniu nového riaditeľa O5 Ing. Milana Rozboru, že ide o schválený postup z októbra 2010 a o tie isté dôvody, vrátane počtu zamestnancov, ktorých sa optimalizácia má dotknúť, trvajú zástupcovia FS na svojom názore a upozornili zamestnávateľa, že pre splnenie svojej požiadavky na riešenie prepúšťania rušňovodičov budú využívať všetky zákonné prostriedky. Súčasne upozornili, že nie je možné spájať dva paragrafy a to právo na informácie a právo na prerokovanie, keďže od rozhodnutia po vykonanie optimalizácie uplynie doba kratšia  ako 30 dní (to už ale ide zase dokola - názor firmy ku názoru odborovej centrály...)

Predseda OZZŽ požadoval vysvetlenie, kedy budú splnené záväzky KZ a to vo výplatách odmien zo SF pri výročiach a jubileách. Nový pán riaditeľ odpovedal, že prednesie túto požiadavku na Predstavenstve dňa 26.9.2011 a na rokovaní dňa 27.9.2011 bude informovať o  výsledku.

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcom texte, ďalšie rokovanie bude 27.septembra 2011.

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————