27.10.2011 18:52

PRECHOD ZAMESTNANCOV ZSSK CARGO NA ZSSK

Dňa 25.októbra 2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov  

Predmetom tohto stretnutia bolo poskytnúť zástupcom OC informácie týkajúce sa prevodu časti podniku ZSSK CARGO k Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ďalej iba ZSSK) v súvislosti s prechodom zamestnancov ZSSK CARGO k ZSSK.

Pracovné stretnutie viedol riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov Ing. Milan Rozbora.  Za ZSSK sa tohto stretnutia zúčastnili poverení zástupcovia ZSSK riaditeľ sekcie technicko-technologickej prípravy prevádzky Ing. Michal Vereš a vedúci oddelenia rozvoja ľudských zdrojov Ing. Marián Lelovský.

Ing. Milan Rozbora uviedol, že materiál týkajúci sa informácie o prevode časti podniku v súvislosti s prechodom zamestnancov ZSSK CARGO k ZSSK bol zástupcom OC predložený pred začatím tohto rokovania. Predmetom informácie bolo, že jediný akcionár, ktorým je Slovenská republika (ďalej iba SR), v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (ďalej iba MDVRR SR) rozhodol o prevode časti podniku ZSSK CARGO do majetku ZSSK dňom 01.12.2011. Súčasne v súvislosti s touto informáciou Ing. Milan Rozbora uviedol, že prevod časti podniku sa týka aj prechodu zamestnancov zo ZSSK CARGO k ZSSK v počte 982 zamestnancov. ZSSK CARGO bude pri prevode časti podniku do majetku ZSSK ako i prechodu zamestnancov postupovať v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce.

Po tejto informácii Ing. Milan Rozbora odovzdal slovo Ing. Mariánovi Lelovskému, ktorý poskytol informáciu za ZSSK. Upozornil, že ZSSK na základe rozhodnutia jediného akcionára, ktorým je MDVRR SR o prevode časti podniku do majetku ZSSK postupuje v súlade s ustanoveniami ZP. Súčasne uviedol, že materiál týkajúci sa tejto informácie bol zástupcom OC zo strany ZSSK zaslaný v časovom predstihu pred týmto rokovaním. Podotkol, že dátumom prevodu je deň 01.12.2011. Z tohto dôvodu ZSSK v rámci predloženého materiálu v časti B uviedla dôvody prevodu, popis súčasného stavu a v časti C pracovnoprávne, ekonomické a sociálne dôsledky prechodu zamestnancov. V súvislosti s uvedeným sa Ing. Marián Lelovský zameral na časť D tohto materiálu, ktorá rieši plánované opatrenia prechodu vzťahujúce sa na zamestnancov.

Vzhľadom na uvedené informácie, obe spoločnosti ZSSK CARGO, ako i ZSSK požiadali zástupcov OC o vyjadrenie sa k predmetu informácie o prevode časti podniku ZSSK CARGO do majetku ZSSK v súvislosti s prechodom zamestnancov.

Zástupcovia OC z dôvodu poskytnutej informácie, či už zo strany ZSSK CARGO alebo ZSSK, vzniesli nasledovné pripomienky, ktoré sa dotýkali:

  • prevzatia pracoviska Nové Mesto nad Váhom – toto pracovisko nie je predmetom prevodu majetku, ktorý sa má uskutočniť dňom 01.12.2011,
  • prechodu zamestnancov v počte 982, pričom sa v predchádzajúcich dňoch hovorilo o počte 966 zamestnancov, a ich informovania v rámci pracovnoprávneho vzťahu
  • o zozname zamestnancov v počte 982 rozhodlo predstavenstvo ZSSK CARGO. Títo zamestnanci budú predmetom riešenia pracovnoprávneho vzťahu podľa ZP s tým, že dňom 01.12.2011 sa tzv. prechádzajúcim zamestnancom mení zamestnávateľ zo ZSSK CARGO na ZSSK,
  • riešenia prechodu zamestnancov v konkrétnych profesiách na pracoviskách, ktoré boli zrušené – zamestnanci na takýchto pracoviskách budú riešení v rámci spoločného rokovania ZSSK CARGO a ZSSK,
  • prechodu zamestnancov v profesii sprievodca nákladných vlakov, nakoľko táto profesia podľa ich názoru nesúvisí s prevodom opravárenskej činnosti – výkony, resp. činnosti, ktoré zabezpečuje táto profesia na príslušnom pracovisku súvisia so zabezpečovaním činností v rámci tzv. KPPOS. Tieto pracoviská sa stanú majetkom ZSSK v rámci prevodu, 
  • vykonávania opráv HDV radu 810 na pracoviskách Prievidza a Trenčianska Teplá, pričom domovským depom pre tieto HDV je Nové Mesto nad Váhom a toto pracovisko bolo pre tento účel i vybavené – ZSSK bude výkon opráv HDV radu 810 zabezpečovať na pracovisku Prievidza, nakoľko toto pracovisko je predmetom prevodu a od 01.12.2011 bude majetkom ZSSK. V prípade, ak tieto opravy pracovisko Prievidza nebude stíhať vykonávať vo vlastnej réžii, bude táto činnosť zabezpečovaná na pracovisku Trenčianska Teplá, ktorá zostáva ZSSK CARGO (nie je predmetom prevodu),
  • pripravovanej organizačnej štruktúry, ktorá nekorešponduje s organizačnou štruktúrou ZSSK CARGO – kompatibilitu organizačnej štruktúry dvoch rozdielnych spoločností nie je možné dosiahnuť. Snahou ZSSK je nastaviť organizačnú štruktúru tak, aby prevodom časti podniku ZSSK CARGO k ZSSK došlo k prevzatiu tohto majetku ako i vysporiadania sa s ponúkanými zamestnancami v príslušných profesiách v čo najväčšom počte,
  • stavu a počtu nadčasových hodín, ktoré prechádzajú so zamestnancami k novému zamestnávateľovi ZSSK – o aktuálnom stave nadčasových hodín, ktoré majú byť prenesené ku dňu prechodu, nebolo možné poskytnúť informáciu na tomto rokovaní, nakoľko táto informácia by nebola úplná. Stav a počet hodín nadčasovej práce sa každým dňom mení - čerpanie náhradného voľna, preplatenie nadčasových hodín, vytvorenie novej nadčasovej práce a pod. Stav nadčasových hodín je evidovaný elektronickým systémom, ktorý bude komplexne spolu s databázou týchto zamestnancov poskytnutý ZSSK.  

Po vzájomnej diskusii k predmetu stretnutia Ing. Milan Rozbora poďakoval prítomným za všetky vznesené podnety a pripomienky a toto spoločné stretnutie ukončil.

 

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————