08.02.2013 00:00

ROKOVANIE O KZ 2013 NA ZSSK CARGO a ZSSK

ZSSK CARGO

Kolektívne vyjednávanie o novej Kolektívnej zmluve ZSSK CARGO sa konalo dňa 29.1.2013 a viedol ho riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov Mgr. Imrich Sloboda s týmto programom:
1. Zborník TPM – prerokovanie.
2. Vyhodnotenie zamestnanosti a miezd za rok 2012.
3. Kolektívne vyjednávanie o návrhu PKZ.

Vyhodnotenie zamestnanosti a miezd za rok 2012
Ku 31. 12. 2012 bolo prijatých:
• z voľného trhu práce 212 zamestnancov (z toho 59 THZ)

- odišlo od ZSSK CARGO:
•  1 456 zamestnancov - z toho 973 prechodom práv a povinností do ZSSK 
 Mzdový vývoj za rok 2012
V roku 2012 bol dosiahnutý mzdový nárast vo výške 4,77 % - čo je v porovnaní s rokom 2011 nárast priemernej mzdy o 35,5 €.
Sociálny program pre zamestnancov - bol predložený prítomným zástupcom OC. Bol schválený Predstavenstvom 22. 1. 2013 a je pre vzniknutých nadbytočných zamestnancov, ktorí skončia pracovný pomer dohodou.

Kolektívne vyjednávanie o návrhu podnikovej KZ pre rok 2013
Keďže na minulom KV nedošlo k dohode, narhli OC v oblasti miezd ústupok v tom že:
a) nárast tarifných tried 1 – 12 a 8A, 9A, 10A bude vo všetkých pásmach o 35 €,
b) nárast tarifných tried 13 – 20 vo všetkých pásmach o 15 €,
c) nárast miezd zamestnancom zaradených v tarifných rozpätiach o 15 € mesačne,
OC taktiež požadujú do KZ doplniť bod:

Vyplatiť mzdové zvýhodnenie vo výške 3,00 € za každú odpracovanú zmenu, v ktorej začiatok alebo koniec je v nočnom čase od 23:00 do 5:00 hodiny.

Záverom Mgr. Sloboda podal informáciu, že ZSSK CARGO má úmysel zrušiť doposiaľ zavedené tzv. letové pásma. Zdôvodnil to tým, aby aj zamestnanci, ktorí boli doposiaľ v poslednom letovom pásme, získali mzdový nárast. K tomuto je potrebné získať 5% mzdových prostriedkov, ktoré nemá. Preto trvá na predloženom návrhu, že zabezpečí rast priemernej mzdy vo výške určenej v podnikateľským plánom ZSSK CARGO na rok 2013 s účinnosťou od 1.1. 2013,
V tomto bode nedošlo medzi vedením firmy a zástupcami OC k dohode a kolektívne vyjednávanie bolo prerušené do 19. februára 2013.

 

ZSSK

V stredu 6. februára sa konalo ďalšie rokovanie OC so zamestnávateľom o KZ 2013.  Za účasti GR ZSSK Ing. Pavla Gábora viedol kolektívne vyjednávanie riaditeľ OR ĽZ Mgr. Jozef Luha.

Úvodom KV bola na žiadosť FS SR minúta ticha za tragicky zosnulého kolegu - rušňovodiča z IC 507. V rámci rokovania vystúpil zástupca FS s príspevkom, v ktorom naviazal na príhovor GR ZSSK a pripomenul, že každá firma potrebuje pre svoju činnosť kvalitných a zodpovedných zamestnancov. Pre získanie takýchto zamestnancov ale musí každá firma zabezpečiť nielen dobré pracovné prostredie, ale najmä motiváciu, v dnešnej dobe finančnú. Podľa vyjadrenia zástupcu FS, - ZSSK peniaze má, ale tieto nie sú spravodlivo rozdelené. Preto FS odporúča vedeniu firmy vykonať zmenu mzdového systému tak, aby boli motivovaní vysoko kvalifikovaní prevádzkoví zamestnanci.

Poznámka:

    Aj keď sa nedá celkom súhlasiť s upriamením sa na vysokú kvalifikáciu iba niektorých pracovných profesií, s    celkovým obsahom príspevku musíme súhlasiť.
           V nasledujúcom programe predložilo vedenie ZSSK prítomným zástupcom OC k prerokovaniu zmenu číslo 25 do Katalógu pracovných povolaní spolu so zmenou Prémiového poriadku ZSSK. Oba dokumenty boli OC pripomienkované a prerokované.

           Prítomní zástupcovia OC potom podpísali Protokol zo dňa 15.01.2013, ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. na roky 2012 až 2013. Ide v ňom o mzdové zvýhodnenie zamestnancov pri sťaženom pracovnom režime s ohľadom na úroveň upravenej výšky minimálnej mzdy pre rok 2013 ako aj náhrady mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti.
V ďalšom bode programu zamestnávateľ predložil zmenu textu článku 2, do smernice S"travovanie a poskytovanie bezplatného občerstvenia". Prítomní zástupcovia OC odmietli predložený návrh textu uvedený v bode 1. So znením textu bodu č. 2 - OC súhlasili so spiatočnou účinnosťou od 1. januára 2013.
Zamestnávateľ ďalej predložil OC návrh nasledovných zmien:

  • Zmenu č.1 do smernice "Pracovný čas a doba odpočinku"
  • Zmenu č.1 do Pracovného poriadku
  • Zmenu č.1 do smernice Sociálny fond

Prítomným OC predložil zamestnávateľ aj Návrh rozpočtu sociálneho fondu Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. na rok 2013, ktorý zástupcovia OC so zamestnávateľom po krátkej diskusii dohodli.

     Posledným bodom Kolektívneho vyjednávania bolo prerokovanie dodatkov do Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., na roky 2012 a 2013.
V predloženom návrhu vedenie ZSSK prezentovalo zachovanie rovnakého objemu mzdových prostriedkov v roku 2013, aké boli skutočne vyplatené v roku 2012. Zdôvodnil to tým, že v roku 2012 dosiahla priemerná mzda zamestnancov ZSSK výšku 870,15 €. Týmto bol prekročený plánovaný nárast priemernej mzdy za rok 2012 voči roku 2011 o 2,41% a celkovo dosiahol mzdový nárast oproti plánovanej mzde na rok 2012 výšku 4,92 % voči roku 2011.

Po vypočutí návrhu zamestnávateľa požiadali OC prestávku na prerokovanie predloženého návrhu. S ohľadom na závažnosť situácie pri zabezpečení nárastu miezd zamestnancov ZSSK, dohodli OC so zamestnávateľom  prerušenie KV do 20. februára 2013, kedy bude KV pokračovať.

 
 

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————