01.03.2010 16:12

SMERNICA PRE POSKYTOVANIE REKONDIČNÝCH POBYTOV pre zamestnancov ZSSK CARGO dohodnutá!

Po minulo týždňovom kolektívnom vyjednávaní ku Smernici pre poskytovanie rekondičných pobytov zamestnancom Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a.s., kedy zástupcovia OC nesúhlasili s čiastočnou úhradou zo sociálneho fondu (ďalej iba SF), pripravil a predložil zamestnávateľ dve upravené verzie nového návrhu. Na dnešnom kolektívnom vyjednávaní dohodli zástupcovia OC novelu tejto Smernice, - druhú alternatívu, ktorá ešte musí byť schválená Predstavenstvom spoločnosti. V čom sa tento schválený návrh líši od predchádzajúceho?

1. V tom, že nebude ani čiastočne hradený z prostriedkov SF a tak budú prostriedky SF použité pre zamestnancov všetkých profesií.

2. Rekondičné pobyty pre zamestnancov ZSSK CARGO NAD rámec zákona - kategória "B", budú poskytované pre vybrané povolania - Rušňovodič a rušňovodič inštruktor, vlakvedúci a sprievodca nákladných vlakov, vozmajster, Vedúci posunu a posunovač, výhybkár a dozorca výhybiek.

3. Dĺžka rekondičného pobytu pre zamestnancov "A" kategórie je je podľa zákona 14 dní. Pre zamestnancov vymenovaných v kategórii "B" sú nasledovné rekondičné pobyty:

  • zamestnanec sa ho nezúčastní, musí ale zamestnávateľovi písomne predložiť vážne osobné dôvody - prečo sa nezúčastní a potvrdí to vlastnoručným podpisom;
  • zamestnanec sa zúčastní skráteného rekondičného pobytu - na 7 dní - musí ale zamestnávateľovi písomne predložiť vážne osobné dôvody - prečo sa zúčastní iba skráteného pobytu a potvrdí to vlastnoručným podpisom;
  • zamestnanec sa rekondičného pobytu zúčastní v trvaní 13 kalendárnych dní. Pobyt začína v nedeľu večerou a končí druhý piatok obedom, pri 7 dňovom pobyte končí nasledujúcu sobotu obedom.

Pre kategóriu zamestnancov  "B" hradí zamestnávateľ zamestnancovi:

  • cestovné náhrady v zmysle Zákona 283/2008 Z.z., o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov;
  • ubytovanie v zariadení poskytujúcom rekondičné služby;
  • stravovanie v zariadení poskytujúcom rekondičné služby v rozsahu polopenzie = raňajky a večera, pri čom stravné za obed je poskytované v rámci cestovných náhrad, ktoré zamestnanec vyúčtuje, alebo si vyberie na tento účel vopred zálohu;
  • liečebné procedúry.

Mimo toho ZSSK CARGO poskytne aj:

Mimoriadny rekondičný pobyt - pre zamestnanca, ktorý nezavinil alebo sa nepodieľal na nehodovej udalosti a bol pri tom v čele vlaku;

Špecializovaný rekondičný pobyt:

  • na základe lekárskeho odporučenia pre zamestnancov, ktorí sa liečia v diabetickej poradni a odpracovali nepretržite viac ako 5 rokov v ZSSK CARGO;
  • z dôvodu straty zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti po odpracovaní najmenej 15 rokov boli preradení na iné povolanie;
  • pre zamestnancov, ktorí boli alebo sú liečení na onkologické ochorenia

DRUHÝM BODOM PROGRAMU bolo prerokovanie rozpočtu SF na rok 2010.

Predložený upravený návrh rozpočtu, kde zamestnávateľ presunul pôvodne rozpočtované financie z položky rekondičné pobyty do položky regenerácia pracovnej sily - všetky OC schválili.

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————