02.11.2018 11:48

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

 

Dňa 24.10.2018 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. s nasledovným programom:

1) Vyhodnotenie zamestnanosti a miezd za 1-9/2018

2) Kolektívne vyjednávanie o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

3) Rôzne

1) Zamestnávateľ informoval o vývoji priemernej mzdy, ktorá prekročila hranicu 1000 €.

2) V rámci kolektívneho vyjednávania zamestnávateľ informoval zástupcov zamestnancov o jeho možnostiach zvyšovania miezd v roku 2019. Informoval nás, že má k dispozícii objem finančných prostriedkov na navýšenie miezd od 1.1.2019 v tarifných mzdách o 11 €. Zároveň nás informoval o politických rozhodnutiach, ktoré majú za následok, že zamestnávateľ musí zvyšovať príplatkovú časť mzdy zamestnancov (sociálny balíček vlády). Zároveň musí zabezpečiť plnenie legislatívneho rozhodnutia parlamentu o zavedení dovolenkových poukazov. Všetky tieto „sociálne balíčky“ znamenajú finančné náklady, ktoré ovplyvňujú možnosti zamestnávateľa naplňovať návrh OC v kolektívnom vyjednávaní pre rok 2019.

Zástupcovia zamestnancov argumentovali, že vedenie firmy je nominované jediným akcionárom (ministerstvo dopravy – štát) a v prípade politických rozhodnutí, by sa mali hľadať spôsoby kompenzácie. Zamestnávateľ je členom organizácií zamestnávateľov, ktoré sú účastníkmi tripartitného sociálneho dialógu. OC nezaznamenali z ich strany žiaden návrh, ktorý by v súvislosti s legislatívou (návrh štátneho rozpočtu 2019) kompenzoval náklady ZSSK CARGO s tým súvisiacich. Z uvedeného dôvodu je na mieste otázka: „Načo je zamestnávateľ členom v tejto organizácii a či finančné prostriedky za členstvo nevieme využiť v prospech zamestnancov“.

Odborové centrály trvajú na svojom stanovisku ohľadom nárastu miezd na rok 2019 v tomto znení:

- u turnusových zamestnancov pracujúcich v nepretržitom pracovnom režime nad 36 hodín doplniť profesiu lakovač,

- v sociálnej oblasti, článok 1 – Sociálny fond, bod 47, písmeno c) v príspevku na regeneráciu pracovnej sily plánované akcie budú predstavovať 100% objemu finančných prostriedkov určených na tento účel; článok 6 - Stravovanie, bod 56 poskytnutie hlavného jedla v pracovnej zmene, ak zmena trvá viac ako 11 hodín dve hlavné jedlá; hodnota stravovacej poukážky 4 €; článok 9 - Rekondičné pobyty, bod 66 doplnenie profesie strojmajster, dispečer, dispečer VSP a komandujúci,

- zachovanie minimálne skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2018,

- zvýšenie tarifných miezd pevnou čiastkou o 80 € v TT a TÚ s účinnosťou od 1.1.2019,

- sledovanie a vyhodnocovanie priemerných miezd za ZSSK CARGO a jednotlivé úseky; sledovanie vývoja priemerných miezd po úroveň jednotlivých profesií, v ktorých zamestnávateľ zamestnáva dvoch a viac zamestnancov. Pre účely sledovania a

vyhodnocovania vývoja priemernej mzdy sa mzda za prácu nadčas a výška prémií do hodnotenia vývoja priemerných miezd sleduje osobitne,

- prerokovanie návrhu plánu mzdových nákladov, kritérií a prostriedkov na poskytovanie prémií s príslušným odborovým orgánom,

- vyhodnocovanie vývoja zamestnanosti a miezd ZSSK CARGO sa uskutoční štvrťročne na úrovni zmluvných strán,

- zachovanie objemu mzdových prostriedkov vyplatených na motivačnú zložku mzdy minimálne na úrovni roku 2018,

- vyplatenie mimoriadnych odmien vo výške 100 € všetkým zamestnancom so mzdou za mesiac máj a november.

Po vzájomnej výmene názorov a zadefinovania si stanovísk oboch partnerov sa obe strany dohodli na prerušení kolektívneho vyjednávania a jeho pokračovaní dňa 13.11.2018.

V Bratislave, dňa 25.10.2018

Odborové centrály pri ZSSK CARGO

 

—————

Späť


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————