02.11.2018 11:48

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

 

Dňa 24.10.2018 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. s nasledovným programom:

1) Vyhodnotenie zamestnanosti a miezd za 1-9/2018

2) Kolektívne vyjednávanie o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

3) Rôzne

1) Zamestnávateľ informoval o vývoji priemernej mzdy, ktorá prekročila hranicu 1000 €.

2) V rámci kolektívneho vyjednávania zamestnávateľ informoval zástupcov zamestnancov o jeho možnostiach zvyšovania miezd v roku 2019. Informoval nás, že má k dispozícii objem finančných prostriedkov na navýšenie miezd od 1.1.2019 v tarifných mzdách o 11 €. Zároveň nás informoval o politických rozhodnutiach, ktoré majú za následok, že zamestnávateľ musí zvyšovať príplatkovú časť mzdy zamestnancov (sociálny balíček vlády). Zároveň musí zabezpečiť plnenie legislatívneho rozhodnutia parlamentu o zavedení dovolenkových poukazov. Všetky tieto „sociálne balíčky“ znamenajú finančné náklady, ktoré ovplyvňujú možnosti zamestnávateľa naplňovať návrh OC v kolektívnom vyjednávaní pre rok 2019.

Zástupcovia zamestnancov argumentovali, že vedenie firmy je nominované jediným akcionárom (ministerstvo dopravy – štát) a v prípade politických rozhodnutí, by sa mali hľadať spôsoby kompenzácie. Zamestnávateľ je členom organizácií zamestnávateľov, ktoré sú účastníkmi tripartitného sociálneho dialógu. OC nezaznamenali z ich strany žiaden návrh, ktorý by v súvislosti s legislatívou (návrh štátneho rozpočtu 2019) kompenzoval náklady ZSSK CARGO s tým súvisiacich. Z uvedeného dôvodu je na mieste otázka: „Načo je zamestnávateľ členom v tejto organizácii a či finančné prostriedky za členstvo nevieme využiť v prospech zamestnancov“.

Odborové centrály trvajú na svojom stanovisku ohľadom nárastu miezd na rok 2019 v tomto znení:

- u turnusových zamestnancov pracujúcich v nepretržitom pracovnom režime nad 36 hodín doplniť profesiu lakovač,

- v sociálnej oblasti, článok 1 – Sociálny fond, bod 47, písmeno c) v príspevku na regeneráciu pracovnej sily plánované akcie budú predstavovať 100% objemu finančných prostriedkov určených na tento účel; článok 6 - Stravovanie, bod 56 poskytnutie hlavného jedla v pracovnej zmene, ak zmena trvá viac ako 11 hodín dve hlavné jedlá; hodnota stravovacej poukážky 4 €; článok 9 - Rekondičné pobyty, bod 66 doplnenie profesie strojmajster, dispečer, dispečer VSP a komandujúci,

- zachovanie minimálne skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2018,

- zvýšenie tarifných miezd pevnou čiastkou o 80 € v TT a TÚ s účinnosťou od 1.1.2019,

- sledovanie a vyhodnocovanie priemerných miezd za ZSSK CARGO a jednotlivé úseky; sledovanie vývoja priemerných miezd po úroveň jednotlivých profesií, v ktorých zamestnávateľ zamestnáva dvoch a viac zamestnancov. Pre účely sledovania a

vyhodnocovania vývoja priemernej mzdy sa mzda za prácu nadčas a výška prémií do hodnotenia vývoja priemerných miezd sleduje osobitne,

- prerokovanie návrhu plánu mzdových nákladov, kritérií a prostriedkov na poskytovanie prémií s príslušným odborovým orgánom,

- vyhodnocovanie vývoja zamestnanosti a miezd ZSSK CARGO sa uskutoční štvrťročne na úrovni zmluvných strán,

- zachovanie objemu mzdových prostriedkov vyplatených na motivačnú zložku mzdy minimálne na úrovni roku 2018,

- vyplatenie mimoriadnych odmien vo výške 100 € všetkým zamestnancom so mzdou za mesiac máj a november.

Po vzájomnej výmene názorov a zadefinovania si stanovísk oboch partnerov sa obe strany dohodli na prerušení kolektívneho vyjednávania a jeho pokračovaní dňa 13.11.2018.

V Bratislave, dňa 25.10.2018

Odborové centrály pri ZSSK CARGO

 

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

17.03.2023 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2023 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————