21.12.2017 11:52

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania ZSSK CARGO

Dňa 19.12.2017 prebehlo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania odborových centrál pôsobiacich v ZSSK CARGO a kolektívnych vyjednávačov za ZSSK CARGO. Odborové centrály otvorili Druhú kapitolu bod. 22 písmeno a) PKZ ZSSK CARGO a dohodli zapracovanie profesie ,,výhybkár,, do nepretržitého pracovného režimu 36 hodín s platnosťou od 1.1.2018.
Na kolektívnom vyjednávaní zamestnávateľ bližšie predstavil ako jeden zo svojich protinávrhov motivačný projekt pre vybrané profesie Sekcie prevádzky, prepravy a vozňovej služby, Sekcie riadenia prevádzky a trakcie a Úseku služieb ŽKV v celkových nákladoch pre ZSSK CARGO cca 3 milióny eur za rok aj s navýšením  miezd o 10 € pre všetkých zamestnancov.
Na základe tohto prezentovaného projektu by navýšenie miezd bolo riešené cez pohyblivú zložku mzdy a tým viazané na jednotlivé ukazovatele (dochádzkový bonus, mesačná, štvrťročná a ročná prémia, osobitná prémia, počet najazdených km, dĺžka opráv atď.) plus 10 eur do základnej mzdy.
OC tento projekt neprijali a podotkli, že sú viazaní uzneseniami orgánov. Do zápisu žiadali OC uviesť, že predmetom plnenia uznesení je dohodnutie a uzatvorenie PKZ 2018 do konca roka 2017 s navýšením miezd pre všetkých zamestnancov do základnej zložky mzdy rovnakou čiastkou min. 50 €.
OC opätovne upozornili zamestnávateľa, že chcú viesť kolektívne vyjednávanie vo vzťahu k návrhu, ktorý na začiatku predložili, a chcú hľadať cestu navýšenia miezd všetkým zamestnancom tak, aby sa platovo priblížili iným železničným subjektom.  
Vo vzťahu k bodu 95 aktuálne platnej PKZ 2017 zamestnávateľ ďalej predložil OC a navrhol podpísanie Dodatku o platnosti PKZ do 31.3.2018. Dôvodom predloženia takéhoto dodatku bolo, že zamestnávateľ má za to, že aktuálne znenie tohto bodu v PKZ 2017 by mohlo byť z hľadiska platnosti predĺženia PKZ 2017 do 31.3.2018 spochybnené.
OC s týmto predloženým dodatkom k PKZ 2017 nesúhlasili a argumentovali tým, že od samotného začiatku kolektívneho vyjednávania chcú uzavrieť novú PKZ na rok 2018 do konca roka 2017. OC majú za to, že PKZ 2017 je v zmysle bodu 95 platná do 31.3.2018, ak sa nedohodne inak.
Vzhľadom k skutočnosti, že ani v 4. kole kolektívneho vyjednávania neprejavil zamestnávateľ záujem vyjednávať o predloženom návrhu OC (doposiaľ zamestnávateľ predkladal len svoje protinávrhy rôzneho charakteru), ako aj vzhľadom na záujem OC uzatvoriť novú PKZ do konca roka 2017, OC sa dohodli, že predložia zamestnávateľovi nový definitívny návrh. V tomto definitívnom návrhu žiadajú OC 50 eur do základnej zložky mzdy pre všetkých zamestnancov čo predstavuje pre ZSSK CARGO mzdové náklady cca 4,6 milióna eur aj s odvodmi.
Ako reakciu predložil zamestnávateľ 3 formy protinávrhu:
  1. Navýšenie miezd diferenciáciou vybraných profesií cez prezentovaný projekt
  2. Diferenciácia a pevná čiastka 10 eur do základnej zložky mzdy pre všetkých
  3. Navýšenie do základnej zložky mzdy pre všetkých zamestnancov
V poslednom návrhu konečne nastala zhoda s OC vo forme navýšenia miezd do základnej zložky mzdy pre všetkých zamestnancov.
Po prestávke zo strany zamestnávateľa potrebnej na prepočítanie mzdových nákladov zamestnávateľ nesúhlasil s navýšením miezd o 50 eur pre všetkých zamestnancov a  ponúkol 15 eur do základnej zložky mzdy pre všetkých zamestnancov. OC s takýmto návrhom rázne nesúhlasili a striktne trvajú na svojom definitívnom návrhu. Na otázku čo viedlo zamestnávateľa k navýšeniu miezd len o 15 eur keďže cez prezentovaný projekt predstavovali náklady necelé 3 mil. eur, bola odpoveď zamestnávateľa, že kolektívni vyjednávači za zamestnávateľa nemajú mandát od predstavenstva na prezentovanie vyššej čiastky aj vzhľadom na Podnikateľský plán na rok 2018.
Po 5 hodinách bolo kolektívne vyjednávanie prerušené. Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania je naplánované na  28.12.2017. V závere kolektívneho vyjednávanie OC opätovne apelovali na to, že chcú dohodnúť novú PKZ na rok 2018 do 31.12.2017. V prípade, že nenastane dohoda medzi zamestnávateľom a OC o mzdovom náraste vo výške 50 eur do základnej zložky mzdy pre všetkých zamestnancov, OC budú žiadať  kolektívne vyjednávať už len pred sprostredkovateľom.
 
 
 
Odborové centrály ZSSK CARGO
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 19.12.2017

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

11.01.2019 14:14

Súhrnná informácia o vyhlásení štrajkovej pohotovosti na ŽSR

  Dnes 11. januára 2019 sa zišli odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR na Generálnom riaditeľstve ŽSR, Klemensova...

Celý článok

—————

11.01.2019 14:12

Súhrnná informácia o situácii v kolektívnom vyjednávaní v ZSSK

  8. 1. 2019 zamestnávateľ súhlasil so sprostredkovateľom navrhnutým zástupcami zamestnancov v spore...

Celý článok

—————

21.12.2018 15:48

Súhrnná informácia zo 4. kola kolektívneho vyjednávania o návrhu KZ ŽSR 2019- 2020 zo dňa 20.12.2018

Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania za účasti zamestnávateľa a všetkých odborových...

Celý článok

—————

14.12.2018 13:36

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ZSSK konaného dňa 14.12.2018

Dňa 14.12.2018 sa konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania na ZSSK. Bola dosiahnutá dohoda v Smernici pre...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


2% z Vašej dane pre OZZŽ

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————

06.02.2018 11:44

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2018 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————