21.12.2018 15:48

Súhrnná informácia zo 4. kola kolektívneho vyjednávania o návrhu KZ ŽSR 2019- 2020 zo dňa 20.12.2018

Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania za účasti zamestnávateľa a všetkých odborových organizácií pôsobiacich u ŽSR vrátane odborového zväzu GINN.
Kolektívneho vyjednávania zvolalo po dvoch výzvach zamestnávateľovi 11 odborových organizácii po spoločnom pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo v Bratislave  dňa 19.12.2018. Listom sme oslovili generálneho riaditeľa p. Ing. Juraja Tkáča  a námestníka GR ĽZ p. Pavla Hudáka MSc, aby sme ďalej kolektívne vyjednávali o návrhu KZ ŽSR 2019-2020 aj za jeho osobnej účasti. Nakoniec sa 4. kolo kolektívneho vyjednávania uskutočnilo aj keď bez osobnej prítomnosti generálneho riaditeľa, ktorý sa ospravedlnil z dôvodu dlhodobo plánovaného  iného programu.
Po úvodných procesných úkonoch  kolektívne vyjednávanie pokračovalo otvorenými bodmi kolektívnej zmluvy, ktoré neboli doposiaľ prejednávané, vrátane príloh.

Pri bode 48 – MZDY, OC opätovne požiadali stranu zamestnávateľa o predloženie ekonomickej analýzy . Po vynútenej prestávke p. riaditeľka O 330 Ing. Paulína Szentesi  ústnou formou odprezentovala požadované materiály. Ako uviedla,  vývoj finančného hospodárenia k aktuálnemu dátumu je nepriaznivý a momentálne ŽSR generujú stratu a zo štátneho rozpočtu boli pridelené finančné prostriedky, ktoré nie sú dostatočné na to, aby zamestnávateľ mohol zamestnancom navýšiť mzdy a iné požiadavky z návrhu novej KZ ŽSR 2019-2020, a ani sa neočakávajú ďalšie dodatočné zdroje. Po dlhšej obojstrannej diskusii zo zástupcom 0330 k tejto téme, bez konštruktívnych námetov zo strany zamestnávateľa ostal tento bod naďalej otvorený.

Následne hlavný KV za stranu zamestnávateľa, p. Hudák  MSc., predložil návrh OC aby sa uzavrel Dodatok č. 2 k platnej KZ ŽSR 2017-2018 o predlžení platnosti KZ do 30.6.2019 s podmienkou, aby OC stiahli predložený návrh KZ ŽSR 2019-2020. Po búrlivej diskusii, vysvetľovania si postojov a následnej prestávke zamestnávateľ predložil návrh na predlženie platnosti do 30.6.2019 už bez podmienky stiahnutia návrhu KZ. OC nesúhlasili a žiadali predlženie KZ dodatkom do 31.3.2019. Zamestnávateľ tento návrh neprijal s odôvodnením, že chce vytvoriť dostatočný priestor na kolektívne vyjednávanie o predloženom návrhu KZ 2019-2020. OC považujú trojmesačný priestor za dostatočný, napriek tomu v snahe dohodnúť predĺženie navrhli ešte jeden ústretový krok, a to predĺženie ešte o jeden mesiac do 30.4.2019.

Po tomto pokuse, zamestnávateľ vyhlásil, že nebude licitovať a opustil rokovaciu miestnosť.
 

K tomu všetkému je nutné dodať, že zamestnávateľ vydal tlačové vyhlásenia, že OC sami navrhli tento dátum predlženia Dodatku do 30.6.2019 a potom ho stiahli. Pravda je taká, že nás zamestnávateľ tlačil do situácie predĺžiť platnosť do 30.6.2019 s podmienkou stiahnutia návrhu KZ, vrátane už dojednaných bodov. OC na separátnom rokovaní boli ochotné vyhovieť zamestnávateľovi, ale za podmienky, že dodatok o predĺžení platnosti KZ bude obsahovať mzdový nárast a sociálny fond.   NGR tento návrh neakceptoval a týmto sa pre nás dátum predlženia do 30.6.2019 stal neakceptovateľným.

Záverom je potrebné dodať, že OZ GINN sa priklonil na stranu zamestnávateľa, kde spolu s ním obhajoval dátum predlženia Dodatku aj keď mu boli vysvetlené riziká tohto kroku, a aj dôrazne vysvetlené, že všetci zamestnanci ŽSR počas tejto doby nebudú mať žiadne navýšenie mzdy, a to už ani tých 10 EURO, ktoré navrhoval zamestnávateľ.

 

Odborové organizácie pôsobiace u ŽSR

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

13.01.2020 07:15

Pripravované akcie „Divadlá 2020“.

Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri CARGO, ZSSK a ŽSR plánuje usporiadať pre svojich členov návštevu...

Celý článok

—————

24.09.2019 07:50

Pozvánka na Novozámocký klobáskový festival - 09.11.2019

Vážení členovia OZZŽ, po ďalšom úspešnom účinkovaní našich „Bielych tuleňov“ na klobásovom festivale  v Nových...

Celý článok

—————

04.09.2019 07:24

Pozvánka na na 16. ročník bowlingového turnaja a zároveň 11. ročník Memoriálu Soni Janíčkovej

Vážení kolegovia,   srdečne Vás pozývame na 16. ročník bowlingového turnaja a zároveň 11. ročník Memoriálu...

Celý článok

—————

28.06.2019 07:38

Súhrnná informácia z 8. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR zo dňa 26. 6. 2019

                    

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————