21.12.2018 15:48

Súhrnná informácia zo 4. kola kolektívneho vyjednávania o návrhu KZ ŽSR 2019- 2020 zo dňa 20.12.2018

Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania za účasti zamestnávateľa a všetkých odborových organizácií pôsobiacich u ŽSR vrátane odborového zväzu GINN.
Kolektívneho vyjednávania zvolalo po dvoch výzvach zamestnávateľovi 11 odborových organizácii po spoločnom pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo v Bratislave  dňa 19.12.2018. Listom sme oslovili generálneho riaditeľa p. Ing. Juraja Tkáča  a námestníka GR ĽZ p. Pavla Hudáka MSc, aby sme ďalej kolektívne vyjednávali o návrhu KZ ŽSR 2019-2020 aj za jeho osobnej účasti. Nakoniec sa 4. kolo kolektívneho vyjednávania uskutočnilo aj keď bez osobnej prítomnosti generálneho riaditeľa, ktorý sa ospravedlnil z dôvodu dlhodobo plánovaného  iného programu.
Po úvodných procesných úkonoch  kolektívne vyjednávanie pokračovalo otvorenými bodmi kolektívnej zmluvy, ktoré neboli doposiaľ prejednávané, vrátane príloh.

Pri bode 48 – MZDY, OC opätovne požiadali stranu zamestnávateľa o predloženie ekonomickej analýzy . Po vynútenej prestávke p. riaditeľka O 330 Ing. Paulína Szentesi  ústnou formou odprezentovala požadované materiály. Ako uviedla,  vývoj finančného hospodárenia k aktuálnemu dátumu je nepriaznivý a momentálne ŽSR generujú stratu a zo štátneho rozpočtu boli pridelené finančné prostriedky, ktoré nie sú dostatočné na to, aby zamestnávateľ mohol zamestnancom navýšiť mzdy a iné požiadavky z návrhu novej KZ ŽSR 2019-2020, a ani sa neočakávajú ďalšie dodatočné zdroje. Po dlhšej obojstrannej diskusii zo zástupcom 0330 k tejto téme, bez konštruktívnych námetov zo strany zamestnávateľa ostal tento bod naďalej otvorený.

Následne hlavný KV za stranu zamestnávateľa, p. Hudák  MSc., predložil návrh OC aby sa uzavrel Dodatok č. 2 k platnej KZ ŽSR 2017-2018 o predlžení platnosti KZ do 30.6.2019 s podmienkou, aby OC stiahli predložený návrh KZ ŽSR 2019-2020. Po búrlivej diskusii, vysvetľovania si postojov a následnej prestávke zamestnávateľ predložil návrh na predlženie platnosti do 30.6.2019 už bez podmienky stiahnutia návrhu KZ. OC nesúhlasili a žiadali predlženie KZ dodatkom do 31.3.2019. Zamestnávateľ tento návrh neprijal s odôvodnením, že chce vytvoriť dostatočný priestor na kolektívne vyjednávanie o predloženom návrhu KZ 2019-2020. OC považujú trojmesačný priestor za dostatočný, napriek tomu v snahe dohodnúť predĺženie navrhli ešte jeden ústretový krok, a to predĺženie ešte o jeden mesiac do 30.4.2019.

Po tomto pokuse, zamestnávateľ vyhlásil, že nebude licitovať a opustil rokovaciu miestnosť.
 

K tomu všetkému je nutné dodať, že zamestnávateľ vydal tlačové vyhlásenia, že OC sami navrhli tento dátum predlženia Dodatku do 30.6.2019 a potom ho stiahli. Pravda je taká, že nás zamestnávateľ tlačil do situácie predĺžiť platnosť do 30.6.2019 s podmienkou stiahnutia návrhu KZ, vrátane už dojednaných bodov. OC na separátnom rokovaní boli ochotné vyhovieť zamestnávateľovi, ale za podmienky, že dodatok o predĺžení platnosti KZ bude obsahovať mzdový nárast a sociálny fond.   NGR tento návrh neakceptoval a týmto sa pre nás dátum predlženia do 30.6.2019 stal neakceptovateľným.

Záverom je potrebné dodať, že OZ GINN sa priklonil na stranu zamestnávateľa, kde spolu s ním obhajoval dátum predlženia Dodatku aj keď mu boli vysvetlené riziká tohto kroku, a aj dôrazne vysvetlené, že všetci zamestnanci ŽSR počas tejto doby nebudú mať žiadne navýšenie mzdy, a to už ani tých 10 EURO, ktoré navrhoval zamestnávateľ.

 

Odborové organizácie pôsobiace u ŽSR

—————

Späť


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————