29.03.2011 20:23

V CARGU ROKOVANIE O KZ UKONČENÉ

Dnes sa v CARGU uskutočnilo rokovanie o Kolektívnej zmluve 2011, ktoré nakoniec skončilo dohodou. Odborové centrály po 5 mesačnom rokovaní dospeli so zamestnávateľom k nasledovnej dohode. Text KZ 2010 je preklopený do KZ 2011 s týmito rozdielmi:

  • zachovanie priemernej mzdy vo výške skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2010
  • poskytovanie mesačných prémií a OHZ v minimálnej výške 55 EUR na zamestnanca. Prémia sa poskytne za predpokladu splnenia ukazovateľov pre jej priznanie
  • vyplatenie mimoriadnej odmeny každému zamestnancovi v prípade dosiahnutia kladného výsledku hospodárenia. Výšku mimoriadnej odmeny zamestnávateľ stanoví v závislosti na výsledku hospodárenia ZSSK CARGO. Pre účely hodnotenia splnenia výsledku hospodárenia sa použije skutočný výsledok hospodárenia za obdobie január až november 2011 a odborný prepočet očakávaného vývoja výsledku hospodárenia do konca roka 2011. Skutočný výsledok hospodárenia a očakávaný výsledok hospodárenia prerokuje zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov najneskôr do 31.12.2011 tak, aby mimoriadna odmena viazaná na splnenie výsledku hospodárenia bola vyplatená so mzdou za mesiac december 2011. Do odborného prepočtu očakávaného výsledku hospodárenia sa započítajú všetky náklady, ktoré sa účtujú v zmysle účtovných a daňových predpisov a mzdové a osobné náklady zodpovedajúce výške mimoriadnej odmeny
  • sledovanie a vyhodnocovanie priemerných miezd za ZSSK CARGO a jednotlivé úseky porovnaním skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2011 so skutočnosťou za rok 2010. Sledovanie vývoja priemerných miezd až po úroveň základných pracovísk a jednotlivých profesií. Pre účely sledovania a vyhodnocovania vývoja priemernej mzdy sa mzda za prácu nadčas a výška prémií do hodnotenia vývoja priemerných miezd sleduje osobitne
  • prerokovanie návrhu plánu mzdových nákladov, kritérií a prostriedkov na poskytovanie prémií s príslušným odborovým orgánom s predložením dôvodovej správy.

Kolektívna zmluva ZSSK CARGO, ako aj Kolektívna zmluva ZSSK budú podpísané v stredu 30.3.2011 o 15:00 hodine za prítomnosti oboch generálnych riaditeľov a Ministra dopravy v priestoroch MDVRR SR.

Po ukončení rokovania o KZ 2011, bol prerokovaný rozpočet Sociálneho fondu pre rok 2011 v rozdelení 10 + 30 + 60%, rovnako ako v roku 2010. Výška SF pre účely regenerácie pracovnej sily je 208 951,94 EUR, čo je cca 22,50 na zamestnanca. Prerozdelenie časti 30% SF na jednotlivých organizačných zložkách ZSSK CARGO podlieha prerokovaniu s OC.

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

18.01.2019 08:10

Výzva zamestnancom ŽSR a všetkým železničiarom (Streda 23. januára 2019 v čase o 10,30 hodine)

Vážení zamestnanci, železničiari !   Snahou kolektívnych vyjednávačov zo strany odborových organizácií je,...

Celý článok

—————

16.01.2019 15:37

Súhrnná informácia z KV na ŽSR

Odborové organizácie pôsobiace na ŽSR OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, OZZŽ, NOŽ a FS. Súhrnná...

Celý článok

—————

16.01.2019 15:35

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

Dňa 14.1.2019 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Cargo...

Celý článok

—————

11.01.2019 14:14

Súhrnná informácia o vyhlásení štrajkovej pohotovosti na ŽSR

  Dnes 11. januára 2019 sa zišli odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR na Generálnom riaditeľstve ŽSR, Klemensova...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


2% z Vašej dane pre OZZŽ

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————

06.02.2018 11:44

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2018 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————