29.03.2011 20:23

V CARGU ROKOVANIE O KZ UKONČENÉ

Dnes sa v CARGU uskutočnilo rokovanie o Kolektívnej zmluve 2011, ktoré nakoniec skončilo dohodou. Odborové centrály po 5 mesačnom rokovaní dospeli so zamestnávateľom k nasledovnej dohode. Text KZ 2010 je preklopený do KZ 2011 s týmito rozdielmi:

  • zachovanie priemernej mzdy vo výške skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2010
  • poskytovanie mesačných prémií a OHZ v minimálnej výške 55 EUR na zamestnanca. Prémia sa poskytne za predpokladu splnenia ukazovateľov pre jej priznanie
  • vyplatenie mimoriadnej odmeny každému zamestnancovi v prípade dosiahnutia kladného výsledku hospodárenia. Výšku mimoriadnej odmeny zamestnávateľ stanoví v závislosti na výsledku hospodárenia ZSSK CARGO. Pre účely hodnotenia splnenia výsledku hospodárenia sa použije skutočný výsledok hospodárenia za obdobie január až november 2011 a odborný prepočet očakávaného vývoja výsledku hospodárenia do konca roka 2011. Skutočný výsledok hospodárenia a očakávaný výsledok hospodárenia prerokuje zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov najneskôr do 31.12.2011 tak, aby mimoriadna odmena viazaná na splnenie výsledku hospodárenia bola vyplatená so mzdou za mesiac december 2011. Do odborného prepočtu očakávaného výsledku hospodárenia sa započítajú všetky náklady, ktoré sa účtujú v zmysle účtovných a daňových predpisov a mzdové a osobné náklady zodpovedajúce výške mimoriadnej odmeny
  • sledovanie a vyhodnocovanie priemerných miezd za ZSSK CARGO a jednotlivé úseky porovnaním skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2011 so skutočnosťou za rok 2010. Sledovanie vývoja priemerných miezd až po úroveň základných pracovísk a jednotlivých profesií. Pre účely sledovania a vyhodnocovania vývoja priemernej mzdy sa mzda za prácu nadčas a výška prémií do hodnotenia vývoja priemerných miezd sleduje osobitne
  • prerokovanie návrhu plánu mzdových nákladov, kritérií a prostriedkov na poskytovanie prémií s príslušným odborovým orgánom s predložením dôvodovej správy.

Kolektívna zmluva ZSSK CARGO, ako aj Kolektívna zmluva ZSSK budú podpísané v stredu 30.3.2011 o 15:00 hodine za prítomnosti oboch generálnych riaditeľov a Ministra dopravy v priestoroch MDVRR SR.

Po ukončení rokovania o KZ 2011, bol prerokovaný rozpočet Sociálneho fondu pre rok 2011 v rozdelení 10 + 30 + 60%, rovnako ako v roku 2010. Výška SF pre účely regenerácie pracovnej sily je 208 951,94 EUR, čo je cca 22,50 na zamestnanca. Prerozdelenie časti 30% SF na jednotlivých organizačných zložkách ZSSK CARGO podlieha prerokovaniu s OC.

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————