21.06.2011 14:59

Z ROKOVANIA ODVETVOVEJ TRIPARTITY

V piatok 17.6.2011 od 11:00 hod. sa uskutočnilo v priestoroch MDVRR SR rokovanie odvetvovej tripartity s nasledovným programom:
1. Projekt širokoroschodnej trate.
2. Správa o plnení modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na r. 2007 - 2010.
3. Správa o stave plnenia projektov modernizácie mobilného parku Železničnej spoločnosti Slovensko,a.s.
4. Rôzne
 
Na podnet predsedu FS bol do programu bod rôzne doplnené:
4.1. Vyhodnotenie zápisu z posledného zasadania odvetvovej tripartity
4.2. Delimitácia majetku ZSSK CARGO, ŽSR a ZSSK Slovensko
 
K bodu
1. Na rokovaní podali zástupcovia MDVRRn SR informácie o aktuálnom stave posudzovania zámeru predĺženia širokorozchodnej trate Košice - Bratislava - Viedeň. K tomu bola vytvorená spoločnosť Breispur Planungsgesellschaft mbh a vypracovaná štúdia realizovateľnosti, ktorej účelom bolo definovanie územia cez ktoré pivedie ŠRT a posúdenie celého investičného zámeru. Nakoľko ide o finančne náročný projekt ( cca.5 miliárd EUR), štúdia neposkytla dostatočné informácie návratnosti vynaložených prostriedkov. Bude dopracovaná v roku 2011 o finančné toky - prepravné prúdy a následne sa posúdi či bude ŠRT rentabilná. Doterz bolo rozhodnuté, že v prípade realizovateľnosti by sa použil južný ťah.
 
 2. Správa bola predložená posledný raz. V súčasnosti sa pripravuje program rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2011-2014. Správa detailne popisuje zrealizované investičné počiny (modernizácia koridorov, nástupíšť, podchodov, zabezpečovacích zariadení....), čerpanie vlastných zdrojov a čerpanie prostriedkov z fondov EU.
 
3. Správa obsahuje vyhodnotenie plnenia plánu nákupu a modernizácie parku mobilných prostriedkov ZSSK v členení podľa zdrojov financovania, ktorý bol dosiahnutý do konca roku 2010.
 
4.1. v rámci vyhodnotenia posledného zápisu, predseda FS kritizoval nezrovnalosti v poslednom zápise. Ku kritike sa pridali i ostatní zástupcovia zamestnancov, kde bolo poukázané na to, že zápis obsahuje i veci, ktoré neboli na stretnutí prerokované. Prítomní sa dohodli, že ďalší zápis pôjde najskôr k predschváleniu zástupcom zammestnancov a až následne po prípadnej korekcie bude platný.
 
4.2. Bola tu poskytnutá informácia o delimitácii majetku zo ZSSK CARGO na ZSSK, resp. nevysporiadaného majetku ŽSR na ZSSK CARGO a náslene na ZSSK. Vzľadom na pripravovaný vstup "strategického partnera" bude na ZSSK delimitovaný majetok, ktorý je pre ZSSK z prevádzkového hľadiska nevyhnutný. Prevod majetku bude pozostávať z troch etáp:
1.etapa schválená - 8 pracovísk,
2. etapa v roku 2011 - 15 pracovísk,
3. ostatný majetok potrebný pre ZSSK

Zamestnanci prejdú do novej spoločnosti formou prechodu práv a povinností.
 
V rámci rôzneho boli zostrany FS vyžiadané odpovede k 9 otázkam, ktoré neboli dostatočne vysvetlené a požiadal o rokovanie.

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

14.03.2019 07:40

Pozvánka na zájazd

 21.09.2019  - 22.09.2019  Výlet do Maďarska- autobusový zájazd Eger (hovorí sa tomu aj Maďarské...

Celý článok

—————

22.02.2019 11:02

Pozvánka na VČS (07.03.2019, štvrtok, 15:00)

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 7. 3. 2019 (štvrtok)...

Celý článok

—————

21.02.2019 08:48

Nová PKZ ZSSK CARGO 2019 – 2020 – dohodnutá.

  Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019   Dňa 20.2.2019 dospeli...

Celý článok

—————

14.02.2019 07:10

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

  Dňa 12. 2. 2019 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————