27.07.2009 19:28

Z ROKOVANIA S GR ZSSK CARGO

Očakávané stretnutie zástupcov OC s vedením ZSSK CARGO prinieslo nový návrh zamestnávateľa na riešenie krízy. Vedenie informovalo zástupcov zamestnancov o vývoji v hospodárení za prvý polrok. Napriek tomu, že v druhom štvrťroku nedošlo k prehĺbeniu straty vzniknutej v prvých troch mesiacoch roka, výška straty je 46 039 965 EUR (1,387 miliardy Sk) čo je sklz v preprave 700 tisíc ton tovaru. Doposiaľ vykonané  krízové opatrenia manažmentu síce priniesli úsporu nákladov vo výške 6 962 864 EUR (210miliónov Sk) no neriešia problém firmy.

V rámci sociálneho programu odišlo z firmy ku 30. 6. 2009 spolu 293 zamestnancov. Ku 1. júlu 2009 je stav zamestnancov ZSSK CARGO 9 944. Úspora vzniknutá prekážkou na strane zamestnávateľa (70%) je 13,37 milióna Sk mesačne. Preto prednieslo vedenie firmy prítomným OC nasledovný NÁVRH:

FLEXIKONTO:  - Návrh predniesol GR ZSSK CARGO Mgr. Matej Augustín.

Je ekonomický spôsob, ako možno koncepčným riešením znížiť prebiehajúci krízový stav, i keď nie vyriešiť! O čo ide? Tí, čo prácu nemajú, môžu dostať za to, že nebudú pracovať a zostanú doma - najmenej minimálnu mzdu (podľa dohody s OC). Hodiny, ktoré neodpracujú sa im spočitujú, najviac do výšky dohodnutej Kolektívnym vyjednávaním. V prípade, ak zamestnanec vo vopred stanovenom termíne (je obsahom dohody) nedopracuje chýbajúce hodiny, firma tlačí zamestnanca k tomu, aby "dobrovoľne" z firmy odišiel s tým, že dostane vopred dohodnuté sociálne kompenzácie. Ide tu o posledný krok, ako možno na vlastnú žiadosť uvoľniť nadbytočných zamestnancov. K uvedenému MUSÍ byť DOHODA vedenia a OC.

Podpredseda predstavenstva po vysvetlení GR oznámil prítomným zástupcom OC, čo musí v prípade riešenia cez FLEXI KONTO dohoda obsahovať:

a) Termín, kedy "flexi konto" začne platiť a termín jeho ukončenia; 

b) Maximálny počet neodpracovaných hodín zamestnancom;

c) Podmienky poskytovania iných nárokov (dovolenka a iné);

d) Spôsob vysporiadania záväzkov zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru;

e) Možnosť čerpania dlhodobého prac. voľna nad rámec "flexi konta";

f) Sociálne kompenzácie.

Po tomto vysvetlení GR ZSSK CARGO oznámil, že firma musí spustiť "flexi konto" a to čo najskôr a súčasne pokračovať v sociálnych kompenzáciách. Preto VEDENIE predbežne navrhuje:

  1. Dňa 12. augusta 2009 o 11:00 vo Valčíku začať kolektívne vyjednávať  o zavedení flexi konta s tým, že:
  2. Termín platnosti "flexi konta" bude od 1. septembra 2009 do 31. marca 2010.
  3. Zamestnancom mladším ako 58 rokov vyplatenie 4- násobku priemernej mzdy za rok 2008 (22 337,- Sk = 741,45 EUR) spolu najviac 5 000 EUR a zamestnancom starším ako 58 rokov  vyplatenie 5- násobku priemernej mzdy za rok 2008 (22 337,- Sk = 741,45 EUR), najviac 6 000 EUR.

K uvedenému musí byť doriešený spôsob vysporiadania neodpracovaných hodín zamestnancom.  

Zákonník práce pre uvedený spôsob práce stanovuje podmienky tak, aby bolo možné dohodnúť pre zamestnancov i lepšie podmienky, ako tie minimálne, určené zákonom. 

K uvedenej problematike zvolá predseda OZZŽ po obdržaní všetkých materiálov od zamestnávateľa výbor, na ktorom bude prerokované stanovisko k predloženému návrhu a postup kolektívnych vyjednávačov dňa 12. augusta 2009.

—————

Späť


Novinky

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

04.05.2022 14:45

Memoriál Soni Janíčkovej - Bowling 2022

  Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pre...

Celý článok

—————

27.04.2022 15:00

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

POZVÁNKA   Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá...

Celý článok

—————

17.01.2022 13:51

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR je uzatvorené

Dňa 13. januára 2022 pokračovalo ďalším, už  siedmym  kolom kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

09.02.2022 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2022 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————