21.10.2011 20:40

KV na ZSSK a Z ROKOVANIA VÝBORU OZZŽ

 V stredu sa uskutočnilo rokovanie Výboru OZZŽ. V rámci programu rokovania bolo hlavnou témou práve začínajúce kolektívne vyjednávanie. S ohľadom na súčasné politické šachy po páde Vlády SR, očakával OZZŽ nielen alibistický postoj firiem k niektorým závažným otázkam, ale aj nezáujem o podpis jednotlivých kolektívnych zmlúv. Preto OZZŽ už niekoľko krát vyzvalo ostatné odborové centály o predloženie jednotného spoločného návrhu pre ZSSK a ďalšieho pre CARGO. Na ŽSR sa to nepodarilo, keďže vedenie ŽSR predložilo vlastný návrh znenia novej Kolektívnej zmluvy. Toto očakávanie sa našťastie nenaplnilo, keďže dve z troch firiem majú veľký záujem o dohodnutie sa na novom znení KZ.

  OZZŽ predpokladá, že aj ostatné OC majú záujem podpísať KZ tak, aby boli platné najneskôr od 1.1.2011.

Obe najväčšie OC doteraz stále vyčkávali na predloženie návrhu zamestnávateľov. Dnešná politická situácia je diametrálne odlišná od situácie zo začiatku roka 2011, čo vytvára priestor pre rôzne "separátne" rokovania, ktoré v súčasnosti prebiehajú vo všetkých troch firmách. O čom asi sú, sa dozvieme MY menší pravdepodobne až vtedy, keď bude rozhodnuté. Predloženie KZ firmami síce dáva menší priestor pre rokovanie, ale je signálom, že firmy chcú s OC rokovať.

Novela Zákonníka práce vytvára veľký tlak na súčinnosť a spoluprácu všetkých OC a tak sú obavy OZZŽ o znenie nových KZ opodstatnené.

DRUHÝM a závažným bodom rokovania bolo zastupovanie v rámci ZSSK. Napriek tomu, že v tejto firme má OZZŽ najsilnejšie zastúpenie, hľadá Výbor osobnosť, ktorá by v plnej miere obhajovala naše záujmy v rámci jednotlivých rokovaní s vedením... Dôvodom je neospravedlniteľná neprítomnosť nášho zástupcu na rokovaní v rámci ZSSK, na ktorom bolo prerokované:.

1. Kolektívne vyjednávanie ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2012,
2. Návrh Tarify cestovného na rok 2012,
3. Prerokovanie objemu základných prémií na mesiac október 2011,
4. Prerokovanie zmeny číslo 18 do Katalógu pracovných profesií (povolaní),
5. Prerokovanie zmeny Organizačného poriadku ZSSK,
6. Rôzne.


Úvodom kolektívneho vyjednávanie ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2012 bolo predloženie návrhu KZ na rok 2012 zamestnávateľom, v ktorom zostali nedoriešené body z KZ 2011, ustanovenia s dopadom na novelizáciu ZP a článok „mzdy“, v ktorom zamestnávateľ uviedol maximálny rast priemernej mzdy o 3,5 % a stanovil, že mzdový nárast závisí v plnej miere od dohody OC, ktoré ho zadefinujú a následne v rámci rokovaní premietnu do KZ 2012. OC túto situáciu berú s plnou vážnosťou a tak začala dňom 19.10.2011 plynúť určená lehota na spoločné vyjadrenie OC k predloženému návrhu KZ 2012 zamestnávateľom.

V druhom bode programu oboznámil zamestnávateľ prítomných zástupcov OC s návrhom tarify cestovného na rok 2012. Nakoľko od 1.11.2011 nadobúda platnosť nový cenník ZSSK, pre zachovanie kontinuity odporúča zvýšiť tarifu a súčasne prehodnotiť poskytovanie výnimiek v súlade s platnými predpismi. Všetky predložené pripomienky OC k návrhu tarify bude zamestnávateľ podrobne prerokovávať s MDVRR. OC navrhli veľmi citlivý prístup k výnimkám s tým, že je potrebné ich jednotlivo prehodnotiť, a tam, kde sú poskytované oprávnene majú byť užívateľom ponechané.

V Bode 3 bolo prerokovanie objemu základných prémií na mesiac október 2011 bez pripomienok zo strany OC

K Bodu 4 - prerokovanie zmeny číslo 18 do Katalógu pracovných profesií (povolaní), s ohľadom na prechod ZSSK na nové činnosti a presunom opravárenskej činnosti zo ZSSK GARGO od 1.12.2011, vystúpila FS s požiadavkou, aby sa nová profesia „Rušňovodič III“ označila v tarife indexom A, ktorá bola prijatá s upozornením, že presné zadefinovanie tarifnej triedy 8 A bude v Smernici pre odmeňovanie osobitným predmetom rokovania v termíne najneskôr do 1. decembra 2011.

Bod 5 riešil zmenu Organizačného poriadku ZSSK, ktorú je dôsledkom prechodu opravárenskej činnosti na ZSSK. Zamestnávateľ sa rozhodol pre vytvorenie samostatného úseku opráv.

V rámci bodu 6 - rôzne, bol schválený variant vyrovnania počtu rekondičných pobytov za rok 2011, nasledovne. V roku 2012 sa na rekondičných pobytoch zúčastnia zamestnanci so vznikom nároku za rok 2011 (549 zamestnancov) a polovica zamestnancov so vznikom nároku za rok 2012 (približne 328 zamestnancov). V roku 212 sa tak celkovo zúčastní za ZSSK rekondičného pobytu asi 877 zamestnancov, polovica nároku z roku 2012 sa presunie do roku 2013 a v roku 2014 bude vyrovnaná podlžnosť a cyklus sa ustáli.

OC sa so zamestnávateľom dohodli na termíne nasledujúceho rokovania, ktorý bude 9.11.2011.

TRETÍM bodom programu rokovania Výboru bola príprava na "ČABAJKOVÉ SLÁVNOSTI", kde bol akjo vedúci zájazdu určený tajomník Výboru.

V bode "rôzne" schválil Výbor návštevu najnovšej hry S. Ščepku v RND, ak sa nám podarí zaistiť vstupenky, predseda požiadal prítomných o predloženie návrhov na akciev decembri deti a vianočné prekvapenie, ako aj na akcie v roku 2012.

 

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————