04.07.2009 10:52

AJ V LETE JE ČO RIEŠIŤ

ROKOVANIA ZOOvŽD na MDPaT

Posledný júnový týždeň sa predseda OZZŽ ( a viceprezident ZOOvŽD) spolu s prezidentom ZOOvŽD zúčastnili na rokovaní s Vrchným riaditeľom Sekcie železničnej dopravy a dráh MDPaT SR Ing. Jánom Halajom, Riaditeľom Sekcie železničnej dopravy a dráh Ing. V.J. Dlhopolčekom a s JUDr. Máriou Hrčkovou. Hlavným dôvodom tohto stretnutia bolo nielen zviditeľniť náš novo vytvorený Zväz odborových organizácií v železničnej doprave na pôde MDPaT, ale najmä zlegalizovať spôsob komunikácie medzi obomi zložkami. Ďalším dôvodom tohto stretnutia boli doposiaľ neakceptované pripomienky OC ku obom novelizovaným zákonom. Najväčším problémom z pohľadu OC boli:

 • diskriminačne obmedzujúci text kladúci OC podmienky v prípade vyhlásenia a konania štrajku
 • spôsob financovania železničného sektoru
 • problematika výcviku rušňového personálu v prostredí mimo ZSSK CARGO 

V rámci rôzneho, navhli zástupcovia ZOOvŽD znížiť počet prizývaných odborových organizácií, čím by sa dosiahlo konštruktívnejšie rokovanie k železničnej problematike v kratšom čase, so zreteľom na problematiku zabezpečovania veľkej rokovacej miestnosti za súčasnej rekonštrukcie budovy ministerstva. Navrhuje rokovať  so ZOOvŽD a s členmi Asociácie odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktorí pôsobia v železničnej doprave.

   Ku všetkým uvedeným otázkam neboli stanovené konečné riešenia, ale bol navrhnutý spôsob ich možného riešenia a ďalší termín rokovania.

ODVETVOVÁ TRIPARTITA

Dňa 30. júna sa v zasadačke Ministra dopravy uskutočnilo rokovanie Odvetvovej tripartity. Tohto rokovania sa zúčastnilo celé Prezídium ZOOvŽD (Milan Hošták, Ing. Zdeněk Friedrich, Jozef Tatranský) a ďalších 5 OC pôsobiacich pri ZSSK CARGO. Za MDPaT viedol rokovanie Ing. Ján Halaj za prítomnosti ďalších riaditeľov MDPaT ( Ing. Milan Mečár - riaditeľ odboru projektov železničnej infraštruktúry MDPT SR , Ing. Vladimír Jozef Dlhopolček - riaditeľ odboru železničnej dopravy MDPT SR, JUDr. Mária Hrčková). Za vedenia spoločností patriacich pod MDPaT mali vrcholové zastúpenie iba ZSSK CARGO v osobe generálneho riaditeľa Mgr. Mateja Augustína. Za ostatné dve spoločnosti zastupovali generálnych riaditeľov Ing. František Stručka za ZSSK a Ing. Anton Kukučka - riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa ŽSR.

Programom rokovania boli:  

 1. Protokol o vyhodnotení plnenia ZVVZ pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe za rok 2008.

 2. Protokol o vyhodnotení Zmluvy o  prevádzkovaní dráh za rok 2008.

 3. Správa o plnení modernizácie a rozvoja železničnej  infraštruktúry na roky 2007 - 2010.

 4. Informácia o stave pripravenosti novej legislatívy - Zákona o dráhach a Zákona o doprave na dráhach.

 5. Plnenie záverov a požiadaviek z Protokolu o ukončení štrajkovej pohotovosti.

 6. Rôzne - požiadavka zástupcu OZŽ - informovať o štátnom rozpočte na rok  2010.

  Z rokovania prítomných najviac prekvapilo oznámenie generálneho riaditeľa sekcie železničnej dopravy a dráh  Ing. Jána Halaja, že úprava spoplatnenia železničnej dopravnej cesty (ďalej iba ŽDC) podľa Ministerstva financií SR nebude už od 1. januára 2010, ale sa presúva až na 1.1.2011! Po tejto správe  Mgr.Matej  Augustín - generálny riaditeľ  Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. vyhlásil, že platnosť nového cenového výmeru ku spoplatňovaniu dopravnej cesty od 1.1.2011,  je preňho novou informáciou,  pre ZSSK CARGO je nevyhnutné, aby tento cenový výmer platil už od 1.1.2010, v opačnom prípade  bude mať spoločnosť existenčné problémy, na čo dôrazne upozorňuje. 

   Ing. Zdeněk Friedrich - predseda OZZŽ, sa pripojil  k názoru generálneho riaditeľa ZSSK CARGO a povedal, že v prípade posunutia účinnosti cenového výmeru k spoplatňovaniu ŽDC bude ZSSK CARGO po 1.1.2010 na kolenách. Preto je potrebné túto problematiku riešiť okamžite.

  Ing. Pavúk za ZSSK CARGO uviedol, že posunutím zákona v stati o ŽDC posúva ZSSK CARGO späť na 1. január 2009!

  Pán Milan Hošták, prezident ZOOvŽD i FS upozornil zástupcov MDPaT, že sociálni partneri neboli informovaní o otvorenom liste, ktorý FS zaslala Ministrovi dopravy. Súčasne požiadal zástupcu ŽSR o vyjadrenie, aké opatrenia vykonali ŽSR na zmiernenie dopadu ekonomickej krízy. Vyjadrenie zástupcu ŽSR neobsahovalo konkrétne čísla o úsporách, spomenul iba takmer 46 rôznych opatrení, ktoré ale nemajú vykvantifikované... Ďalej oficiálne požiadal MDPaT o zaslanie celého znenia Memoranda, ktoré je možné až potom vyhodnotiť a zistiť, či bolo skutočne tak ekonomicky sociálne a výhodné, ako to o ňom vyhlásili OZŽ. K tejto otázke Ing. Halaj uviedol, že ZOOvŽD sa musí obrátiť so žiadosťou priamo na pána Ministra alebo na Osobný úrad MDPaT!

  Priamo po stretní Odvetvovej tripartity,

  - prebehlo na pôde MDPaT separátne rokovanie prezidenta ZOOvŽD so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a zástupcami MDPaT k diskriminačnému zneniu textu v návrhu Zákona o dráhach, obmedzujúcemu a kladúcemu OC podmienky v prípade vyhlásenia a konania štrajku.

  V rámci tohto rokovania došlo k dohode a odstráneniu tohto obmedzujúceho textu z Návrhu.

 KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE na ZSSK CARGO

- v priestoroch zariadenia Valčík sa vo štvrtok 2. júla 2009 uskutočnilo ďalšie kolo vyjednávania o Smernici pre pracovný čas zamestnancov ZSSK CARGO. Napriek spektru názorov na zostávajúce rozporné body, podarilo sa dosiahnuť konsenzus všetkých OC i zástupcov zamestnávateľa a Nová smernica nadobudne účinnosť dňom 1. augusta 2009!  

V rámci rokovania predsedu OZZŽ s riaditeľom S32 podávame nasledovné vysvetlenie ohľadne úhrady pri návšteve lekára pracovníkov s pružným pracovným časom:

Takíto zamestnanci (THP), vzhľadom k možnosti vysvetlenej zákonom, majú v prípade návštevy lekára zaplatených vždy najviac iba 6 hodín. V praxi to znamená pracovný čas od 8:00 do 14:00 hodiny. Zamestnávateľ v tomto prípade nemá inú možnosť.

  Vážené kolegyne a kolegovia!

Z predchádzajúcich riadkov je jasné, že horúce letné počasie lákajúce na zaslúžené dovolenky bude i naďalej plné nielen jasných, ale i búrkových dní. Ubezpečujeme Vás, že OZZŽ bude vždy stáť za Vami a pomôže Vám nájsť chvíle pokoja. Súčasne Vám želáme, aby práve Vám tie Vaše dovolenkové dni prinesli chvíle plné radosti, oddychu, štastia a pohody s vašimi najbližšími.

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————