08.03.2011 22:05

ČO SA UDIALO NA "SVIATOK ŽIEN"

MDŽ

Sviatočné ráno prinieslo našim kolegyniam želanie od predsedu, v priestoroch ZSSK každej kvet od podpredsedu a v priestoroch CARGA kvet od predsedu a tajomníka OZZŽ, ktorý symbolizoval vďaku za spoluprácu, jemnosť, nežnosť a krásu, ktorú každá žena v sebe nosí. 

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE v CARGU

- pokračovalo ďalším kolom. Odborové centrály požiadali zamestnávateľa o dodanie ďalších údajov týkajúcich sa objemu zmluvných miezd v roku 2010. Požadované údaje prisľúbil zamestnávateľ doručiť do 14.3.2011. Po krátkej prestávke pripravili OC predbežný návrh KZ 2011, v ktorom požadujú:

- Zachovanie znenia ako v roku 2010, vrátane výšky priemerných miezd v roku 2010;

- v prípade zvýšeného objemu prepravy v hrtkm alebo tržieb, vyplatenie mimoriadnej prémie zamestnancom

- o článku 31 - Mzdy, rokovať i po podpise KZ

Toto bude ale podliehať prerokovaniu údajom požadovaných od zamestnávateľa a následne v termíne DO piatka 18.3.2011 doručia OC zamestnávateľovi spoločný Návrh KZ 2011. V prípade, ak Predstavenstvo 22.3.2011 schváli predložený Návrh KZ, bude v STREDU 23.3.2011 oficiálne ukončené KV a KZ 2011 podpísaná.

MDVRR SR - rokovanie o revitalizácii železníc

V čase od 15-tej hodiny sa  na pozvanie Ministra dopravy, výstavby a verejných prác uskutočnil okrúhly stôl k "revitalizácii" železníc za priamej účasti Ministra, poradcu ministra, Námestníka generálneho riaditeľa Úradu práce, Štátneho tajomníka ministerstva financií, všetkých troch generálnych riaditeľov a prezidentov a predsedov OC.

Úvodom pán minister pripomenul, že MDVRR SR chce pokračovať v dialógu za účelom záchrany rezortu. Súčasne zhrnul stav rerzortu, úsporné opatrenia, spôsob riešenia situácie, ktorý koaličná rada schválila a poverila Ministra jeho plnením. Rozviedol pripomienky OC k dopravnej politike štátu a uviedol, že ministerstvo už robí konkrétne kroky na riešenie nesystémových súbehov VLAKY / BUSY. VVÚŽ predloží v apríli hĺbkovú analýzu, na základe ktorej budú upravené jednotlivé trasy tak, aby nebol súbeh ale prípoje. MDVRR SR upravuje v súvislosti s prechodom tovaru z cesty na železnicu legislatívu, kde všetok tovar nad 12 ton bude vysoko spoplatnený, čím bude mať železnica lepšie vyhliadky. V tejto súvislosti vystúpil Štátny tajomník ministerstva financií, ktorý uviedol, že sú pripravené pre sektor ozdravné opatrenia za podmienky plnenia predložených krokov, ktoré majú zabezpečiť normálnu a konkurencie schopnú železnicu. Prezident OZŽ uviedol, že je rád tomuto dialógu, ktorý vedieme v duchu porady - nie prerokovania.

Minister opätovne zdôraznil, že sú potrebné riešenia, ale železnica sa nesmie stať čiernou dierou. K tomu upozornil prezident FS SR, že zápis musí byť v elektronickej a nie iba tlačovej podobe, aby bolo možné ho ihneď opraviť v prípade nejasností a aby bola zachovaná serióznosť zápisu. Potom dostali slovo všetci traja Generálni riaditelia.GR ZSSK CARGO uviedol, že s ohľadom na doterajší stav rokovania vidí najväčší problém v prepúšťaní, ktoré ale musí byť vykonané, lebo firma sa nezadržateľne blíži ku konkurzu a Podnikateľský plán 2011 má za úlohu dostať firmu do 2 rokov do normálnej činnosti. Ak nedôjde k okamžitej optimalizácii, tak dôjde k likvidácii firmy. GR ZSSK potvrdil, že i keď sa o tom tak nahlas nehovorí, rovnaká situácia platí i pre ZSSK! K činnosti RegioJetu upozornil, že ide síce o konkurenciu, ale aj o partnera, lebo obe firmy budú mať spoločných cestujúcich... GR ŽSR oznámil, že modernizácia koridoru bude pokračovať a je krytá financiami, lebo ŽSR chce vybudovať kvalitnú dopravnú cestu...

Námestník Úradu práce pán Ján Kmeť oboznámil prítomných s prípravou Národného projektu pre riešenie hromadných prepúšťaní vo firmách SR. K tomu ihneď doplnil pán Xaver Gubaš - poradca ministra práce, soc. vecí a rodiny, že na ministerstve už našli možné riziká i spôsob riešenia - ako prepustených dostať na trh práce...

Predseda OZZŽ -  upozornil, že OZZŽ sa cíti podvedené tým, že na predchádzajúcom rokovaní pán GR CARGO uviedol počet cca 700 zamestnancov, ktorý príde o prácu a dnes je tu číslo 1800! Pán GR okamžite reagoval. "700 zamestnancov mali byť THZ, prvý návrh optimalizácie bol 2x1250 zamestnancov a teraz je to iba 1800! " Predseda súčasne upozornil na zlý systém Úradov práce, kde na rozdiel od Švajčiarska úradníci iba sedia a evidujú, ale nie sú 4 dni v teréne a hľadajú voľné miesta, za ktoré im idú odmeny, čím sú osobne motivovaní niečo pre nezamestnaných zabezpečovať!

Prezident FS v tejto chvíli vstúpil do diskusie  a povedal: "Ťažko sa počúva, že zamestnancom hrozí prepúšťanie. Revitalizácia nesmie byť iba o prepúšťaní. Prečo ŽSR zabezpečujú úpravy pre činnosť RegioJet a nie pre ZSSK? MDVRR SR by malo začať revitalizáciu harmonizáciu železničnej dopravy a cestnej dopravy a nie optimalizáciou. Prečo chceme zadarmo uvoľniť rušňovodičov tretím dopravcom? Zmluva s RegioJetom na 10 rokov je zlá, lebo mala byť kratšia a voziť by malo ZSSK!"

Ing. Kubáček upozornil, že MDVRR SR vie o chybách štátu, ale aj zamestnanci v prevádzke železníc musia svoju prácu vykonávať svedomite. Poradca ministra Martin Kolník sa obrátil na FS a ostatné OC s otázkou štrajku. Potom žiadal odpoveď na to, či sa predstavitelia FS a ostatných OC postavia pred zamestnancov, zavedú ich do štrajku a možno na 3 mesiace oddialia optimalizáciu, ktorá ale po tomto čase bude musieť byť oveľa drastickejšia a preto požiadal prítomných o spoluprácu pre zachovanie sektora.

Prezident FS uviedol, že keď CARGO dostalo pôžičku FS diskutovala, protestovala - ale išlo o politické riešenie, kde nebola iná možnosť s ohľadom na okamžité prepúšťanie zamestnancov, vrátane členov FS.

Predseda OZZŽ znovu nadviazal na to, že súčasný stav zapríčil štát a to preto, lebo firmy riadili politickí nominanti až do súčasného stavu, ktorý je teraz nutné riešiť drastickými metódami, pri čom nikto nie je za stav CARGA zodpovedný! Preto požiadal Ministra i zástupcov Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny o riešenie pre tých, ktorí si už s ohľadom na vek alebo celoživotnú pracovnú orientáciu nebudú môcť nájsť prácu v automobilovom priemysle pri pásovej výrobe, v elektrotechnike či pri stavebných prácach... Podľa Predsedu OZZŽ bude pripravovaný projekt MPSVaR drahý a neprinesie požadovaný efekt. Preto odporúča pre ročníky nad 50 rokov fyzického veku riešenie cez výsluhový dôchodok a pre mladších riešenie prostrednícrvom Národné projektu...

K otázke prezidenta FVČ, čo bude s tými zamestnancami, ktorí ostanú a či bude za kumulované činnosti aj odmena, potvrdil za ŽSR pán  Žačko, že z ušetreného bude vždy určitá časť premietnutá do motivačnej zložky mzdy. Rovnako i GR ZSSK pán Kravec zdôraznil, že tento postup bude uplatňovaný i v ZSSK. Na otázku prezidentky Syndikátu železničných zamestnancov, prečo sú v súčasnosti prijímaní noví zamestnanci? - odpovedali zástupcovia všetkých troch firiem s tým, že prijímaní sú iba na miesta, ktoré si prevádzka vyžaduje urýchlene obsadiť... Ing. Jaborek za CARGO uviedol, že bolo prijatých 88 zamestnancov, z toho 80 na miestach, kde vznilkala nadčasová práca.

Ing. Kubáček upozornil OC, že všetky 3 firmy musia zdôvodňovať každé pracovné miesto a že dostali za úlohu spracovať a predložiť program optimalizácie PRED a PO skončení optimalizácie a všetky pracovné miesta budú musieť obhájiť.

Záverom pán MInister informoval o ceste na Ukrajinu a do Ruska, kde zabezpečil pre CARGO prepravy 122 000 ton uhlia po novej trase - nie cez Poľsko ale cez Slovensko. Plánom MDVRR SR je nielen revitalizácia ale i obnova tratí a staníc, ktoré sú v katastrofálnom stave. S ohľadom na pokročilý čas pozval prítomných na ďalšiu pracovnú poradu dňa 21.3.2011 do Trenčína.

S ohľadom na obsah a výsledky prerokovávanej problematiky, bude OZZŽ, FS i OAVD, ktoré sú združené v spoločnom Zväze odborových organizácií v železničnej doprave riešiť v rámci vlastných štruktúr prípadné ďalšie kroky...

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————