13.01.2011 17:20

ČO SA UDIALO V TOMTO TÝŽDNI?

ZSSK CARGO - Utorok 11.1.2011

Ráno pred kolektívnym vyjednávaním pozval GR Ing. Pavol Ďuriník prezidentov a predsedov všetkých 10-tich OC pôsobiacich pri ZSSK CARGO na pracovné rokovanie. Hralo sa s otvorenými kartami. Tu sú hlavné body o ktorých prítomní živo diskutovali:

 • Dôvody tohto stretnutia = veľmi ťažká situácia firmy s ohľadom na finančné zaťaženie. GR požiadal prítomných o prenesenie informácie, že za súčasného stavu je potrebné šetriť všade a na všetkom. Ide o energie teplo, voda, elektrina, plyn. Ušetrené peniaze samými zamestnancami (zatváranie dverí a okien v zime, šetrenie zhasínaním a ďalšie) je možné použiť tam, kde najviac chýbajú.
 • Bez spoločnej spolupráce nebude možné ozdraviť firmu
 • Počet uvoľňovaních zamestnancov vo dvoch vlnách, bol podľa podnikateľského plánu určený matematickým výpočtom tak, aby sa dosiahla plánovaná úspora jednej tretiny osobných nákladov. Súčasne vedenie firmy vykonáva analýzu činností a až na jej základe bude stanovené presné číslo pre optimalizáciu. Môže to byť menej, ale môže to byť i číslo vyššie!
 • nerentabilné prevádzky sa budú rušiť - firma si nemôže dovoliť produkovať ďalšie straty z neefektívnych činností - ide o rušňové depá!
 • príprava spoločných sociálnych programov so ŽSR a ZSSK pre uvoľňovaných zamestnancov bude prerokovaná na porade všetkých troch GR, predsedov a prezidentov OC pôsobiacich vo všetkých troch firmách a Ministra na MDVRR SR dňa 19. januára.

Na otázku, či je firma ochotná prilepšiť tým zamestnancom, ktorí v nej po ukončení optimalizácie zostaná, sa pán GR bravúrne vyhol odpovedi, keď odpovedal na medzi tým položenú ďalšiu otázku.

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE CARGO:

Najskôr bol upravený program a prerokovával sa návrh Sprievodného sociálneho programu. Tento program obsahuje:

 • prekážky na strane zamestnávateľa do 30.6.2011
 • Sociálne kompenzácie pre uvoľňovaných zamestnancov tak, že výška všetkých položiek - odstupné, odpracované roky  - nesmie presiahnuť výšku 6000 EUR u zamestnanca, u ktorého je v mieste bydliska nezamestnanocť do 5%, 6500 EUR ak je v mieste bydliska 5,1 až 10%-ná nezamestnanosť a 7000 EUR ak je táto nezamestnosť viac ako 10%.
 • MDVRR SR podpísalo TARIFU tak, že odchádzajúcim zamestnancom, ktorí majú odpracovaných viac ako 20 rokov bude ponechaná "režinka" kategórie "T".
 • Poradenská firma MAXIMA ponúka pre uvoľňovaných zamestnancov bezplatné hľadanie zamestnania v oblasti strojárstva a energetiky...
 • V rámci diskusie pripomenul Prezident FS, že podpísanie Tarify ministrom MDVRR SR dňa 22.12.2010, považuje ako podvod na odborároch, lebo toho dňa sme rokovali na odvetvovej tripartite a zástupcovia MDVRR SR na otázku: "V akom stave je Tarifa?", odpovedali že nevedia... 

Kolektívne vyjednávanie pokračovalo bezprostredne po rokovaní k SSP. Prvou otázkou zamestnávateľa bolo, ako postúpili centrály s vlastným návrhom KZ 2011.  OC si zobrali krátku prestávku, počas ktorej sa dohodli na trvaní svojej požiadavky s ohľadom na mzdy.

Po prestávke OC oznámili, že žiadajú mzdový nárast v zmysle návrhu z decembra 2010. Po tomto zástupca zamestnávateľa oznámil, že zamestnávateľ NEMÁ financie nad rámec KZ 2010 a i tu má ťažkosti ju udržať. S ohľadom na vyplatené nadčasy, nižšie čerpanie 70% voči roku 2009 je nárast mzdy voči roku 2009 takmer 4,5%!  K tomuto údaju sa začala vášnivá diskusia a po predložení podkladov k týmto údajom vyšlo, že priemerná mzda dosiahla za 11 mesiacov roku 2010 hodnotu 750 EUR, keďže bolo vyplatených viac ak 5 miliónov EUR na prémie. Tu došlo k reakcii OC s tým, že sme na úrovni priemernej mzdy roku 2008, čo znamená, že dnes sa máme tak dobre, ako v roku 2008...

V otázke riešenia KZ sme nedospeli k žiadnemu záveru a preto sa OC so zamestnávateľom dohodli že: .Kolektívne vyjednávanie je prerušené a bude pokračovať až po predložení sociálneho programu pre železničný sektor dňa 19.1.2011 na rokovaní GR, OC a Ministra  DVRR SR.

ZSSK  - Kolektívne vyjednávanie v stredu 12.1.2011.

Nedošlo ku žiadnemu posunu a Kolektívne vyjednávanie bolo prerušené.

ZSSK - 13.1.2011 - predloženie materiálu ku hromadnému prepúšťaniu zamestnancov ZSSK podľa týchto kritérií:

1.      Dôvody hromadného prepúšťania

 • racionalizácia práce, nadbytočnosť  a pokles výkonov v zmysle Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme na rok 2011

2.      Počet zamestnancov, s ktorými bude skončený pracovný pomer

 • k 1. 3. 2011  = 253
 • k 1. 4. 2011  = 260 zamestnancov
 • Ku dňu 12.1.2011 mala ZSSK  celkom 4991 zamestnancov

4.      Začiatok hromadného prepúšťania  01.03.2011

5.      Koniec hromadného prepúšťania     31.08.2011

6.      Kritéria na výber zamestnancov, s ktorými bude skončený pracovný pomer

 • ZSSK bude zohľadňovať pri predkladaní návrhu na skončenie pracovného pomeru odpracovanie 10 rokov v rezorte železničnej dopravy,
 • ZSSK neuplatní návrh na skončenie pracovného pomeru u oboch manželov – zamestnancov ZSSK,
 • ZSSK pri predkladaní návrhu na skončenie pracovného pomeru zohľadní osamelých zamestnancov, starajúcich sa o nezaopatrené dieťa.

ŽSR - kolektívne vyjednávanie dňa 13.1.2011: 

Namestník GR Ing. Ján Žačko v úvode upozornil, že doteraz neprišlo k rokovaniu s FS, ktorá bola za ním pre začiatkom KV a na ktorom sa dohodli na termíne vzájomného stretnutia na prvý februárový týžden, kedy sa vedenie ŽSR a FS dohodnú, ako ďalej.

 • OC upozornili, že po staniciach kolujú zoznamy, na ktorých sú uvedení dlhoroční zamestnanci, ktorí majú byť prepustení, vrátane výpravcov a ďalších prevádzkových profesií.
 • Namestník GR poskytol OC informáciu o pripravovanej racionalizácii
 • V zmysle rokovania ministerstva a ŽSR vznikla úloha, aby sa v oblasti nákladovej usporilo toľko, aby sa do roku 2015 dosiahol vyrovnaný hospodársky výsledok a zameral sa na nákladovú časť, ktorá sa týka úspory osobných nákladov.
 • Racionalizácia sa týka celej štruktúry ŽSR, vrátane GR. Je pripravená organizačná zmena usporiadania oblastných riaditelstiev Trnava a Košice. Rovnako i na ÚŽI, kde zo 4 org. útvarov, ktoré zabezpečujú prevádzku, správu a údržbu vznikajú 4 nové útvary, ktoré budú mať regionálnu pôsobnosť. Každý z týchto Regionálnych útvarov bude zabezpecovať správu aj údržbu... Dôjde ku spojeniu správy a údržby.
 • Traťové obvody budú zrušené,
 • ClaO, SHM - pripravuje sa nové organizačné usporiadanie
 • Železničné telekomunikácie - hladá sa filozofia ich existencie. Bolo konštatované že presadenie sa ŽT na trhu je komplikované a bude smerovať na iné zamerianie, pravdepodobne pôjde o odpredaj jeho časti,
 • Prebieha posudzovanie ostatných nákladových položiek,
 • Technické a technologické činnosti - posudzuje sa ich efektívnosť s tým, či by sa tieto činnosti nemohli zabezpečiť efektívnejšie vo vlastnej réžii.
 • Dňa 12.1.2011 zvážila Správna rada možnosť, aby sa ktorýkoľvek zástupca zamestnancov v prípade, ak sa podľa jeho názoru nekonajú racionalizačné opatrenia korektne, toto mohol prerokovať s vedením.
 • Mimoriadne rokovanie vedenia ŽSR prijalo všetky úlohy, ktoré správna rada prijala
 • Hromadné prepúšťanie:   1700 ľudí prvá etapa do 30. 6. 2011.
 •                                                 1000 zamestnancov v druhom polroku 2010 ako druhá etapa
 • OZZ žiadajú spracovať plán revitalizácie, stanoviť počty zamestnancov a spracovať sprievodný sociálny program.

      Podľa neoficiálnej informácie sa malo ministerstvo financií vyjadriť, že ak nebudú na ŽSR do apríla vykonané racionalizačné opatrenia, tak zastavia všetky investície do sektora.... (Ide o informáciu jednej z prítomných centrál).

OAVD nesúhlasí s predloženou dohodou o kolektívnom vyjednávaní, žiada mať 4 kolektívnych vyjednávačov s tým, že nebudú požadovať náhradu mzdy. Výsledok  bol odročený na nasledovný termín KV, ktoré sa bude konať dňa 10 februára 2011 v miestnosti 257 GR ŽSR o 9.00 hodine.

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————