18.02.2009 20:08

DOHODA o KZ 2009 v nedohľadne?

Toľko očakávané kolektívne vyjednávanie v ZSSK CARGO malo dosť búrlivý priebeh. Hneď na úvod vystúpil pán GR ZSSK CARGO a oznámil prítomných zástupcov OC rozhodnutie Predstavenstva ku spoločnému Návrhu OC predložený zamestnávateľovi na kolektívnom vyjednávaní dňa 10.2.2009.

Predstavenstvo na svojom rokovaní dňa 17.2.2009 poverilo hlavného kolektívneho vyjednávača za ZSSK CARGO kompetenciami na:

  • súhlas so zachovaním znenia doteraz platnej KZ vo všetkých bodoch mimo bodu 31 - mzdy, 
  • súhlas k bodom d), e), f) a g) návrhu, pričom bod g) bol podmienený zmenou bodu 8.9 Smernice pre odmeňovanie
  • body a) nárast mzdy o 4% navrhuje zamestnávateľ na 0% , b) - objem finančných prostriedkov na motivačnú zložku mzdy je NEPRIJATEĽNÝ, c) - minimálna výška prémie je NEPRIJATEĽNÁ!                                                                                 

Po tomto verbálnom vyjadrení predložil zamestnávateľ aj nasledovný písomný protinávrh: 

Návrh Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO) podaný na kolektívnom vyjednávaní dňa 18. februára 2009:

Zachovať doterajšie znenie aktuálnej Podnikovej kolektívnej zmluvy (PKZ) vo všetkých bodoch okrem bodu 31, ktorý ZSSK Cargo navrhuje v nasledovnom znení:

„Tretia kapitola - Mzdy Bod 31

„Zamestnávateľ v roku 2009 zabezpečí:

a)     zachovanie výšky mzdových taríf a mzdových úrovni od 1. január 2009 platných v roku 2008,

b)     výšku motivačnej zložky mzdy v závislosti od dosiahnutých hospodárskych výsledkov ZSSK CARGO a s prihliadnutím na reálnu produktivitu práce jednotlivých úsekov,

c)      v prípade pozitívneho prevádzkového hospodárskeho výsledku ZSSK CARGO k 30. júnu 2009 vyplatenie mimoriadnej prémie so mzdou za mesiac august 2009 a v prípade pozitívneho prevádzkového hospodárskeho výsledku ZSSK Cargo k 31. decembru 2009 vyplatenie mimoriadnej prémie so mzdou za mesiac február 2010,

d)     zapracovanie príplatku za obsadenie činného HDV iba rušňovodičom do mzdových taríf vo výške 73 EUR (2 200,- Sk),

e)     Sledovanie a vyhodnocovanie priemerných miezd za ZSSK CARGO a jednotlivé úseky až po úroveň základných pracovísk a rozhodujúcich prevádzkových  profesií, porovnaním skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2009 so skutočnosťou roku 2008 na štvrťročnej báze. Pre účely sledovania a vyhodnocovania priemerných miezd sa mzda za prácu nadčas a výška motivačnej zložky mzdy do hodnotenia vývoja priemerných miezd sleduje osobitne.

f)        prerokovanie mzdových nákladov za jednotlivé štvrťroky s príslušným odborovým orgánom.“

ZSSK CARGO podmieňuje zabezpečenie záväzku vyplývajúceho z bodu 31 písmena d) vypustením bodu 8.9 z platnej Smernice pre odmeňovanie a stanovením rozhodujúceho obdobia pre sledovanie rozdielu medzi fondom pracovného času a mesačnou normou v dĺžke 12 za sebou nasledujúcich mesiacov.

Odborové centrály sa po prevzatí návrhu od zamestnávateľa dohodli na termíne ďalšieho kola KV, ktoré bude netradične v pondelok 23. februára v čase od 9.00 hodiny na Drieňovej. Následne sa dohodli na prerušení kolektívneho vyjednávania. Ako z uvedeného návrhu predloženého zamestnávateľom vidno, je veľmi dôležité túto situáciu riešiť uvážlivo. V rámci diskusie OC vzniklo viacero protinávrhov, žiaden však nezískal dôveru všetkých. Preto sa po dlhom rokovaní odborové centrály dohodli, že v pondelok 23.2. 2009 predložia zamestnávateľovi spoločný protinávrh.

Napriek ťažkej krízovej situácii v rezorte, chcú OC riešiť problematiku miezd tak, aby u zamestnancov nedošlo ku zníženiu životnej úrovne a veľkému mzdovému prepadu voči roku 2008!

Sledujte preto pozorne naše ďalšie informácie prostredníctvom tejto webovej stránky!

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

11.01.2019 14:14

Súhrnná informácia o vyhlásení štrajkovej pohotovosti na ŽSR

  Dnes 11. januára 2019 sa zišli odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR na Generálnom riaditeľstve ŽSR, Klemensova...

Celý článok

—————

11.01.2019 14:12

Súhrnná informácia o situácii v kolektívnom vyjednávaní v ZSSK

  8. 1. 2019 zamestnávateľ súhlasil so sprostredkovateľom navrhnutým zástupcami zamestnancov v spore...

Celý článok

—————

21.12.2018 15:48

Súhrnná informácia zo 4. kola kolektívneho vyjednávania o návrhu KZ ŽSR 2019- 2020 zo dňa 20.12.2018

Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania za účasti zamestnávateľa a všetkých odborových...

Celý článok

—————

14.12.2018 13:36

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ZSSK konaného dňa 14.12.2018

Dňa 14.12.2018 sa konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania na ZSSK. Bola dosiahnutá dohoda v Smernici pre...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


2% z Vašej dane pre OZZŽ

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————

06.02.2018 11:44

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2018 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————