17.03.2011 07:36

KV NA ZSSK I NAĎALEJ BEZ PODPISU

  Včera sa v priestoroch zariadenia VALČÍK uskutočnilo pracovné rokovanie s vedením ZSSK. s nasledujúcim programom:

  1. Prerokovanie hromadného prepúšťania podľa § 73 Zákonníka práce.

  2. Pokračovanie kolektívneho vyjednávania ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pre rok 2011

  3. Rôzne.

 Na úvod Pracovného stretnutia oboznámil riaditeľ ľudských zdrojov zástupcov zamestnancov s dôvodom hromadného prepúšťania v zmysle § 73 ZP. OC vzniesli svoje pripomienky k navrhovanému materiálu. Na otázku či sú počty uvoľňovaných zamestnancov maximálne, riaditeľ ľudských zdrojov odpovedal, že tieto počty sú maximálne, ale môžu byť aj nižšie.

Zamestnávateľ  predniesol OC návrh sprievodného sociálneho programu pre uvoľňovaných zamestnancov. Tento materiál bude OC zaslaný a bude predmetom ďalšieho rokovania dňa v stredu 23. 3. 2011.

Po prestávke pokračovalo pracovné stretnutie druhým bodom programu, ktorým bolo pokračovanie kolektívneho vyjednávania ku KZ na rok 2011. OC predložili zástupcom zamestnávateľa spoločný návrh:

Odborové centrály (OC) navrhujú ponechať znenia jednotlivých ustanovení platnej kolektívnej zmluvy, t.j. Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2008 – 2010, okrem bodu 39. Uvedený návrh OC podmieňujú zotrvaním na znení bodu 39 nasledovne:

„Zamestnávateľ v roku 2011 zabezpečí:

a) zachovanie priemernej mzdy minimálne vo výške skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2010, pre profesie zaradené v tarifných triedach 1 až 12.

b) priemernú mzdu aj na úrovni úsekov zamestnávateľa podľa bodu a),

c) zamestnancom za prácu vykonávanú 27.09. (Deň železničiarov) mzdové zvýhodnenie ako za prácu vo sviatok,

d) sledovanie vývoja priemerných miezd na úrovni Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a jednotlivých úsekov porovnaním skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2010 s plánovanou priemernou mzdou za rok 2010,

e) prerokovanie plánu mzdových nákladov úsekov s príslušným odborovým orgánom,

f)   vývoj priemernej mzdy na úsekoch pre účely vyhodnocovania kolektívnej zmluvy sledovať bez nadčasovej práce, odmien za predaj cestovných dokladov, odmien pri odchode do dôchodku, odmien pri 50 a 60 rokoch veku a fondu odmien generálneho riaditeľa.

g) zachovanie priemernej výšky prémií pre vybrané profesie minimálne na úrovni roku 2010,

h)vyplatenie mimoriadnej odmeny každému zamestnancovi v prípade dosiahnutia kladného výsledku hospodárenia. Výšku mimoriadnej odmeny zamestnávateľ stanoví v závislosti na výsledku hospodárenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.. Pre účely hodnotenia splnenia výsledku hospodárenia sa použije skutočný výsledok hospodárenia za obdobie január až november 2011 a odborný prepočet očakávaného vývoja výsledku hospodárenia do konca roka 2011. Skutočný výsledok hospodárenia a očakávaný výsledok hospodárenia do konca roka 2011 zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov najneskôr do 31.12.2011 tak, aby mimoriadna odmena viazaná na splnenie výsledku hospodárenia bola vyplatená so mzdou za mesiac december 2011. Do odborného prepočtu očakávaného výsledku hospodárenia sa započítajú všetky náklady, ktoré sa účtujú v zmysle účtovných a daňových predpisov a mzdové a osobné náklady zodpovedajúce výške mimoriadnej odmeny,

a v rámci protokolu z kolektívneho vyjednávania, zadefinovať:

a) zmenu výšky mzdového zvýhodnenia za sťažený pracovný režim na 0,25 € na hodinu,

b) príplatok ostatným zamestnancom pracujúcim v turnuse vo výške 0,25 € na hodinu,

c) príplatok zamestnancom s nepravidelnými nástupmi medzi 22°° a 06 °° hod. vo výške 0,15 € na hodinu.“

   Po tomto návrhu si zamestnávateľ  vyžiadal prestávku na zhodnotenie návrhu OC. Po prestávke oboznámil OC so svojim nesúhlasným stanoviskom s návrhom OC a navrhol svoje riešenie pokračovania KV.

Zamestnávateľ navrhuje ponechať znenia jednotlivých ustanovení platnej kolektívnej zmluvy, t.j. Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2008 – 2010, okrem bodu 39. Uvedený návrh zamestnávateľ podmieňuje zotrvaním na znení bodu 39 nasledovne:

Zamestnávateľ v roku 2011 zabezpečí:

a) priemernú mzdu na úrovni plánovanej priemernej mzdy za rok 2010,

b) priemernú mzdu aj na úrovni úsekov zamestnávateľa podľa bodu a),

c) zamestnancom za prácu vykonávanú 27.09. (Deň železničiarov) mzdové zvýhodnenie ako za prácu vo sviatok,

d) sledovanie vývoja priemerných miezd na úrovni Železničnej spoločnosti

 Slovensko, a.s. a jednotlivých úsekov porovnaním skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2011 s plánovanou priemernou mzdou za rok 2010,

e) prerokovanie plánu mzdových nákladov úsekov s príslušným odborovým orgánom,

f)   vývoj priemernej mzdy na úsekoch pre účely vyhodnocovania kolektívnej

zmluvy sledovať bez nadčasovej práce, odmien za predaj cestovných dokladov, odmien pri odchode do dôchodku, odmien pri 50 a 60 rokoch veku a fondu odmien generálneho riaditeľa.

  V prípade priaznivého vývoja výsledku hospodárenia môže zamestnávateľ vyplatiť zamestnancom mimoriadnu odmenu.“

       Po sérii prestávok zamestnávateľ navrhol znenie bodu 39 KZ

„Zamestnávateľ v roku 2011 zabezpečí:

a) priemernú mzdu minimálne na úrovni plánovanej priemernej mzdy za rok 2010,

b) zamestnancom za prácu vykonávanú 27.09. (Deň železničiarov) mzdové zvýhodnenie ako za prácu vo sviatok,

c) sledovanie vývoja priemerných miezd na úrovni Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a jednotlivých úsekov porovnaním skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2011 s plánovanou priemernou mzdou za rok 2010,

d) prerokovanie plánu mzdových nákladov úsekov s príslušným odborovým orgánom,

e) vývoj priemernej mzdy na úsekoch pre účely vyhodnocovania kolektívnej zmluvy sledovať bez nadčasovej práce, odmien za predaj cestovných dokladov, odmien pri odchode do dôchodku, odmien pri 50 a 60 rokoch veku a fondu odmien generálneho riaditeľa.

f) zachovanie priemernej výšky prémií pre vybrané profesie minimálne na úrovni roku 2010, 

a v rámci protokolu z kolektívneho vyjednávania, zadefinovať:

a) zmenu výšky mzdového zvýhodnenia za sťažený pracovný režim na 0,15 € na hodinu,

b) príplatok za vedenie čaty v profesii čatár vo výške 0,20 € na hodinu.

  OC s týmto návrhom nesúhlasili a navrhli prerušenie KV. Zmluvné strany sa dohodli na prerušení KV a jeho pokračovaní v stredu  23. 3. 2011.

  Spracované podľa materiálu FS SR

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————