03.02.2010 15:55

MZDY na ZSSK PRED ROZHODCU!

  Pokračovanie kolektívneho vyjednávania ku článku 39 - Mzdy na ZSSK dnes neprinieslo dohodu. Po prerušení KV v minulom týždni ani separátne rokovania medzi FS a OZŽ  nič nevyriešili a tak dnešné rokovanie zahájil Mgr. Lelovský, ktorý za zamestnávateľa upozornil, že OC nezaujali spoločné stanovisko k návrhu zamestnávateľa v bode a) a b). Požiadal o vyjadrenie jednotlivé OC a po tom, čo päť odborových centrál zostalo pri žiadosti o navýšenie mzdy jednotným príplatkom a štyri OC - OZŽ, OZZŽ, ŽROZ a ÚŽZ súhlasili s návrhom zamestnávateľa upozornil, že preruší KV.

Prečo sme súhlasili? Mzda za rok 2009 dosiahla na ZSSK výšku 826,80 €, čo je o 8,49 € viac ako bola plánovaná (818,31 €).  Tým bolo dosiahnuté percento nárastu oproti mzde 2009 o  1,16%. Zamestnávateľ sa vo svojom návrhu zaviazal vyplatiť v roku 2010 prémie vo výške skutočne vyplatených prémií v roku 2009 a takto by mali zamestnanci aj pri NULE - skrytý mzdový nárast 1,16%, čo sú isté peniaze. Akýkoľvek mzdový nárast v percentách alebo paušálnou čiastkou je v súčasnosti nereálny. 
   Keďže ani po výzvach na jednotné stanovisko nedošlo k dohode OC, zamestnávateľ upozornil, že chce podpísať KZ s odborovými centrálami, ktoré zastupujú najväčší počet zamestnancov. Preto využíva ZP a podpíše KZ s tými OC, ktoré súhlasia s návrhom zamestnávateľa. Potom nasledovala prestávka, v rámci ktorej sa OC nedohodli na tom, kto bude podpisovať KZ. Preto zamestnávateľ po súhlase všetkých OC prerušil kolektívne vyjednávanie o mzdách a požiada MPSVaR o rozhodcu, ktorý v zmysle zákona určí najväčšiu OC (viaceré centrály), ktoré zastupujú najviac členov a tieto potom podpíšu za zamestnancov KZ 2010.     
     Druhým bodom rokovania bolo prerokovanie návrhu Zmeny č. 3 do Smernice pre odmeňovanie. Tu zamestnávateľ upozornil, že trvá na svojom návrhu zvýšiť príplatky za pracovnú pohotovosť zo zákonnej čiastky na 1,9 € pri 37,5 hodinovom pracovnom týždni a na 2€ pri 36 hodinovom pracovnom týždni. S ostatnými požadovanými zvýšeniami príplatkov nesúhlasí a žiada OC o jednotné stanovisko k tomuto návrhu. OC požiadali o prestávku počas ktorej došlo k hlbokému rozdielu názorov. Preto si OZŽ vyžiadalo krátku prestávku, v rámci ktorej sa OZŽ, OZZŽ, ŽROZ a ÚŽZ dohodli, že súhlasia so spoločným návrhom OC na úpravu príplatkov, ale požiadajú o prerušenie KV. Po vyjadrení tohto stanoviska sa po dlhšom rozhodovaní nakoniec OC dohodli na spoločnom návrhu. Zamestnávateľ na tento návrh reagoval vyžiadaním si 3- minútovej prestávky a následne NESÚHLASIL s predloženým návrhom. Po objasnení stanoviska OC prednesenom FS, predložil zamestnávateľ dve varianty ďalšieho postupu. Väčšina OC nesúhlasila s variantom 1 a keďže bolo potrebné dať spoločný návrh, bol odsúhlasený pre ďalší postup KV druhý variant

Kolektívne vyjednávanie je prerušené do 18. 2. 2010, sadzby za pracovné pohotovosti považuje zamestnávateľ za dohodnuté

 Keďže nedošlo k súhlasu s variantom 1, kde by zvýšenie sadzieb za pohotovosť platilo dňom 1. februára a o ďalších požiadavkách OC by sa rokovalo v novom vyjednávaní, na základe doterajšieho priebehu KV môže dôjsť k prípadu, že sa OC nedohodnú na spoločnom návrhu a tým môžu byť ohrozené i zvýšené sadzby za pohotovosť.

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————