03.02.2010 15:55

MZDY na ZSSK PRED ROZHODCU!

  Pokračovanie kolektívneho vyjednávania ku článku 39 - Mzdy na ZSSK dnes neprinieslo dohodu. Po prerušení KV v minulom týždni ani separátne rokovania medzi FS a OZŽ  nič nevyriešili a tak dnešné rokovanie zahájil Mgr. Lelovský, ktorý za zamestnávateľa upozornil, že OC nezaujali spoločné stanovisko k návrhu zamestnávateľa v bode a) a b). Požiadal o vyjadrenie jednotlivé OC a po tom, čo päť odborových centrál zostalo pri žiadosti o navýšenie mzdy jednotným príplatkom a štyri OC - OZŽ, OZZŽ, ŽROZ a ÚŽZ súhlasili s návrhom zamestnávateľa upozornil, že preruší KV.

Prečo sme súhlasili? Mzda za rok 2009 dosiahla na ZSSK výšku 826,80 €, čo je o 8,49 € viac ako bola plánovaná (818,31 €).  Tým bolo dosiahnuté percento nárastu oproti mzde 2009 o  1,16%. Zamestnávateľ sa vo svojom návrhu zaviazal vyplatiť v roku 2010 prémie vo výške skutočne vyplatených prémií v roku 2009 a takto by mali zamestnanci aj pri NULE - skrytý mzdový nárast 1,16%, čo sú isté peniaze. Akýkoľvek mzdový nárast v percentách alebo paušálnou čiastkou je v súčasnosti nereálny. 
   Keďže ani po výzvach na jednotné stanovisko nedošlo k dohode OC, zamestnávateľ upozornil, že chce podpísať KZ s odborovými centrálami, ktoré zastupujú najväčší počet zamestnancov. Preto využíva ZP a podpíše KZ s tými OC, ktoré súhlasia s návrhom zamestnávateľa. Potom nasledovala prestávka, v rámci ktorej sa OC nedohodli na tom, kto bude podpisovať KZ. Preto zamestnávateľ po súhlase všetkých OC prerušil kolektívne vyjednávanie o mzdách a požiada MPSVaR o rozhodcu, ktorý v zmysle zákona určí najväčšiu OC (viaceré centrály), ktoré zastupujú najviac členov a tieto potom podpíšu za zamestnancov KZ 2010.     
     Druhým bodom rokovania bolo prerokovanie návrhu Zmeny č. 3 do Smernice pre odmeňovanie. Tu zamestnávateľ upozornil, že trvá na svojom návrhu zvýšiť príplatky za pracovnú pohotovosť zo zákonnej čiastky na 1,9 € pri 37,5 hodinovom pracovnom týždni a na 2€ pri 36 hodinovom pracovnom týždni. S ostatnými požadovanými zvýšeniami príplatkov nesúhlasí a žiada OC o jednotné stanovisko k tomuto návrhu. OC požiadali o prestávku počas ktorej došlo k hlbokému rozdielu názorov. Preto si OZŽ vyžiadalo krátku prestávku, v rámci ktorej sa OZŽ, OZZŽ, ŽROZ a ÚŽZ dohodli, že súhlasia so spoločným návrhom OC na úpravu príplatkov, ale požiadajú o prerušenie KV. Po vyjadrení tohto stanoviska sa po dlhšom rozhodovaní nakoniec OC dohodli na spoločnom návrhu. Zamestnávateľ na tento návrh reagoval vyžiadaním si 3- minútovej prestávky a následne NESÚHLASIL s predloženým návrhom. Po objasnení stanoviska OC prednesenom FS, predložil zamestnávateľ dve varianty ďalšieho postupu. Väčšina OC nesúhlasila s variantom 1 a keďže bolo potrebné dať spoločný návrh, bol odsúhlasený pre ďalší postup KV druhý variant

Kolektívne vyjednávanie je prerušené do 18. 2. 2010, sadzby za pracovné pohotovosti považuje zamestnávateľ za dohodnuté

 Keďže nedošlo k súhlasu s variantom 1, kde by zvýšenie sadzieb za pohotovosť platilo dňom 1. februára a o ďalších požiadavkách OC by sa rokovalo v novom vyjednávaní, na základe doterajšieho priebehu KV môže dôjsť k prípadu, že sa OC nedohodnú na spoločnom návrhu a tým môžu byť ohrozené i zvýšené sadzby za pohotovosť.

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

11.01.2019 14:14

Súhrnná informácia o vyhlásení štrajkovej pohotovosti na ŽSR

  Dnes 11. januára 2019 sa zišli odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR na Generálnom riaditeľstve ŽSR, Klemensova...

Celý článok

—————

11.01.2019 14:12

Súhrnná informácia o situácii v kolektívnom vyjednávaní v ZSSK

  8. 1. 2019 zamestnávateľ súhlasil so sprostredkovateľom navrhnutým zástupcami zamestnancov v spore...

Celý článok

—————

21.12.2018 15:48

Súhrnná informácia zo 4. kola kolektívneho vyjednávania o návrhu KZ ŽSR 2019- 2020 zo dňa 20.12.2018

Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania za účasti zamestnávateľa a všetkých odborových...

Celý článok

—————

14.12.2018 13:36

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ZSSK konaného dňa 14.12.2018

Dňa 14.12.2018 sa konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania na ZSSK. Bola dosiahnutá dohoda v Smernici pre...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


2% z Vašej dane pre OZZŽ

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————

06.02.2018 11:44

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2018 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————