25.01.2011 20:09

OPATRENIA PREDSTAVENSTVA ZSSK CARGO

Situácia v CARGU ja ako  ticho pred búrkou, ktoré môže každú chvíľu preťať blesk a ohlušujúce hrmenie. Po rozhodnutí Predstavenstva ZSSK CARGO zo dňa 19.1.2011 prestať vyplácať zamestnancom prémie a OHZ sa na Výbor OZZŽ obracajú nielen členovia, ale všetci, ktorí sledujú túto našu stránku s otázkami typu" "Čo na to Odbory?"

V tejto súvislosti oslovil OZZŽ všetky OC pôsobiace pri CARGu o zaslanie svojho názoru. Do dnešného večera oznámili svoje stanovisko iba FS SR a OAVD. Na tomto základe pripravia tieto tri OC spoločne ďalšie postupové kroky, ktoré by sme chceli prerokovať so zamestnávateľom v rámci spoločného pracovného rokovania v STREDU 2. februára na Drieňovej. OZZŽ plne chápe situáciu firmy, no rozhodnutie a najmä spôsob uplatnenia tohto rozhodnutia nie je celkom v poriadku najma pre pracoviská, kde musia zamestnanci splniť stanovené úlohy a na ich základe majú garantované vyplatenie prémie. Ako to všetko bude aplikované v praxi a kde by nemali byť tieto rozhodnutia uplatňované, o tom má OZZŽ svoju predstavu, ktorú by sme chceli prerokovať na spoločnom stretnutí s vedením firmy.

V súvislosti so súčasnou situáciou Výbor OZZŽ mrzí informácia, ktorú dnes rozoslalo OZŽ a v ktorom tvrdí, že dňa 17.12. 2010 na výzvu OZŽ o spolupráci nereagovala žiadna OC! Všetky OC vyjadrili súhlas a chcú spolupracovať. Rozdiel je však v ponímaní spolupráce. Pri spolupráci, by mali byť všetci partneri s rovnakými právami a povinnosťami. Žiadna z OC však nepripúšťa, aby niektorá OC zadržiavala získané informácie a využívala ich pre svoje interné potreby a následne vykonala samostatné kroky bez konzultácie s ostatnými. A tu je problém, ktorý vidia ostatné OC.

Dnes v podvečer dostali všetky OC informáciu o zavedení SOCIÁLNEHO PROGRAMU V. V nasledujúcich riadkoch Vám ho približujeme v plom znení:

Sociálny program V – oznámenie o zavedení

            Predstavenstvo ZSSK CARGO na svojom zasadnutí dňa 21.12.2010 schválilo na obdobie plnenia reštrukturalizačného plánu ZSSK CARGO na rok 2011 Sociálny program, ktorého cieľom okrem iného je:

  • motivovať zamestnancov najmä v preddôchodkovom a dôchodkovom veku na skončenie pracovného pomeru s poskytnutím sociálnych kompenzácií,   ktoré majú pri skončení PP sčasti kompenzovať stratu príjmu zo zárobkovej činnosti,
  • zmierniť negatívne dopady pripravovaného procesu optimalizácie na uvoľňovaných zamestnancov.

            Optimalizácia zamestnancov ZSSK CARGO vyplýva z dlhodobého poklesu výkonov nákladnej dopravy oproti predkrízovému obdobiu a teda úzko súvisí aj s výkonmi ŽSR. Okrem toho aj ZSSK avizovali potrebu optimalizácie zamestnancov na základe objednaných výkonov realizovaných pre oblasť osobnej dopravy vo verejnom záujme. Tieto pripravované opatrenia sú súčasťou revitalizácie železničného sektora, o ktorej bude rokovať aj Vláda SR.

Aby sa predišlo nekoncepčným a protichodným opatreniam, do doby prijatia strategických zámerov vlády SR vo vzťahu k železničným spoločnostiam vrátane riešenia oblasti optimalizácie ich zamestnancov, zo schváleného sociálneho programu sa bude uplatňovať iba časť 1, 2 a 3, ktorú uvádzame v tomto oznámení.

Ďalšie časti Sociálneho programu -  dotýkajúce sa podmienok vyplácania odstupného pri nadbytočnosti zamestnanca (ktorá vyplynie z organizačnej zmeny v oblasti zamestnanosti) budú uvedené do praxe po schválení sprievodného sociálneho programu pripravovaného z úrovne MDVRR SR pre všetky tri železničné spoločnosti a budú Vám po prerokovaní so zástupcami zamestnancov oznámené dodatočne.

Predstavenstvom ZSSK CARGO schválený sociálny program aplikujte s účinnosťou od 1.1.2011 takto:

  1. Uplatňovanie prekážok v práci na strane zamestnávateľa od 1.1.2011 do 30.6.2011 z dôvodu pretrvávajúceho poklesu výkonov, počas ktorých sa zamestnancom bude poskytovať náhrada mzdy vo výške 70%  priemerného mesačného zárobku zamestnanca.
  2.  Vysporiadanie neodpracovaných hodín z flexi-konta

    2.1.   zamestnávateľ nebude od 1.1.2011 nariaďovať odpracovávanie hodín, ktoré v období do 31.1.2010 vznikli zamestnancom z titulu flexi konta a ktoré  doteraz neboli vysporiadané;      

   2.2.    od zamestnancov, ktorí skončia pracovný pomer od 1.1.2011 nebude vyžadovať vrátenie vyplatenej mzdy z titulu poskytnutého pracovného voľna v súvislosti s flexi-kontom; 

    3.        Sociálne kompenzácie pre zamestnancov, ktorí požiadajú o skončenie pracovného pomeru dohodou a zamestnávateľ ich návrhu vyhovie, za podmienky, že v rámci personálnych zmien bude pre každý jeden prípad uvoľneného zamestnanca následne jedno pracovné miesto zrušené, sa poskytnú:

    3.1.      zamestnancom mladším ako 60 rokov za každý odpracovaný rok v ZSSK CARGO, alebo jeho právnych predchodcoch, sociálna kompenzácia vo  výške 83 €/rok;

   3.2.      zamestnancom starším ako 60 rokov za každý odpracovaný rok v ZSSK CARGO, alebo jeho právnych predchodcoch, sociálna kompenzácia vo výške 92 €/rok;

Poznámka: ak v reťazci personálnych zmien nebude zrušené jedno funkčné miesto, nie je možné uvoľňovanému zamestnancovi vyplatiť sociálne kompenzácie podľa vyššie uvedeného. Ak požiada o skončenie PP  zamestnanec z dôvodu odchodu do starobného, predčasného starobného resp. invalidného dôchodku, vyplatí sa mu odmena podľa bodu 96 a 97 PKZ ZSSK CARGO 2010. 

   3.3.      jednorazová odmena „vernostné“ vo výške 300 € zamestnancom, ktorí celý produktívny vek odpracovali v železničnom sektore a v roku 2011 dosiahnu:

  • životné jubileum 60 rokov veku alebo
  • pracovné jubileum 40 rokov v rezorte železničnej dopravy

Vernostné sa vypláca iba raz. (Ak zamestnanec dosiahne v roku 2011 obe jubileá, odmena sa vypláca iba vo výške 300 €.)

Maximálna suma sociálnej kompenzácie a „vernostného“ spolu je 6 000 €.

   S pozdravom

                          Ing. Anton Jaborek, v. r

—————

Späť


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————