23.06.2011 16:40

NOVINKY Z ROKOVANÍ TOHTO TÝŽDŇA

Ako sme Vás informovali, v pondelok prebiehali rokovania iba medzi OC, z ktorých vzišiel spoločný návrh pre zamestnávateľa - ZSSK. Tento návrh predložili OC na rokovaní, ktoré prebiehalo v stredu v priestoroch Valčíka. Zamestnávateľ na ňom predložil ústretový návrh, kde ponúkol OC pre nízko zárobkové pracovné pozície mimoriadnu odmenu vo výške 50,- EUR ku Dňu železničiarov. K tomu OC zaujkali vlastné stanovisko a doplnili do vlastného návrhu nový bod "el", ktorý sa dotýka tarifných tried 1 až 12. ORĽZ ZSSK zašle do tyždňa OC vyjadrenie k tomuto návrhu. Záverom sa obe strany dohodli na pokračovaní Kolektívneho vyjednávania, ktoré bude v stredu 6. júla 2011 od 13:00 hodiny.

Po kliknutí na link sa Vám zobrazí Návrh OC ku KZ 2011 ZSSK: Návrh OC_KZ _jun2011.pdf (54,3 kB) 

Na CARGU sa v stredu 23. júna OC stretli s vedením na rokovaní, ktorého programom bolo oboznámenie - prerokovanie ďalšej časti optimalizácie, prerokovanie Sociálneho programu VI., informácia o aktuálnom finančnom stave firmy a bod rôzne.

Bod 1 - Optimalizácia - bolo určených ďalších 107 zamestnancov, ktorým sa ruší rozhodnutím predstavenstva pracovné miesto. Pre pracovisko Fiľakovo to znamená, že optimalizované pracovné miesta zostanú do 1.8. neobsadené a potom budú zrušené! OC preto žiadajú zamestnávateľa, aby pri predkladaní materiálu doplnil vždy k pracovnej profesii aj miesto pracoviska, na ktorom sa konkrétne pracovné pozície rušia.

Bod 2 - Sociálny program VI. - ktorý ruší možnosť varianty odchodné / odstupné a ponecháva pre všetkých iba odstupné podľa dĺžky odpracovaných rokov na železnici, čím zjednodušuje agendu. V tejto súvislosti požiadali OC o vysvetlenie ku ktorému termínu. Mgr. Mária Mrvová vysvetlila, že účinnosť je stanovená dňom 1.7.2011. V praxi to znamená, že zamestnanci, ktorí budú odchádzať ku dňu 30.6. budú mať možnosť výberu, tí, ktorí odídu 1.7. už nie. Ďalšou úpravou Sociálneho programu VI. je to, že zamestnanci, ktorí sa rozhodnú z firmy odísť dohodou, budú rieššení v intenciách platného Zákonníka práce a Sociálny program sa na nich nevzťahuje! OC požiadali do zápisu zapracovať, aby boli rovnaké podmienky pre zamestnancov pri dohode i nadbytočnosti...  Zavedenie sociálneho programu VI_oznámenie.doc (50,5 kB)

K bodu 3 - informácia o aktuálnom finančnom stave firmy - k tomu pristúpil veľmi zodpovedne Podpredseda predstavenstva ZSSK CARGO Ing. Mgr. Martin Štochmaľ PhD, ktorý výstižne objasnil celkovú situáciu firmy a k tomu zodpovedal všetky predložené otázky. Ako prvé opätovne zdôraznil, že od začiatku roka sme vytvorili stratu cca 8 miliónov. Spôsobilo to predovšetkým to, že Lýbijská kríza zvýšila rapídne cenu ropy a tým i nafty pre nezávislé HDV, Rusko zvýšilo cenu za rudu, čo má vplyv na US Steel, a.s., ktorému sa znížil odbyt. Pri analýze výkonov sme vrátane mesiaca máj 2011 v tomto roku 2% v mínuse ale plán hovoril o 7%-tách plusu. US Steel a.s. predpokladá, že s ohľadom na súčasný nižší dopyt bude pravdepodobne organizovať dlhšiu celozávodnú dovolenku, čo môže mať veľmi významný dopad na ZSSK CARGO. Banky odmietajú požičať akékoľvek peniaze a finančná hotovosť firmy je na minimálnej hodnote.

Cieľom firmy je síce upraviť stav zamestnancov na plánovaných 7507, ale nie za každú cenu. Prvoradou úlohou NIE je znižovanie stavu, ale zastavenie neustáleho zadlžovania firmy, zvyšovanie jej konkurencieschopnosti a produktivity tak, aby sme mohli byť rovnocenným konkurentom kamiónovej doprave a súkromným prepravcom. K tomu sa zapojili do rokovania OC a podávali informácie o tom, čo sa kde deje. K jednotlivým informáciám Podpredseda predstavenstva odpovedal, že nie všetko môže vedieť, lebo zväčša ide o lokálne prípady, o ktorých predstavenstvo doposiaľ nebolo informované. V súvislosti s tým požiadali OC o vysvetlenie, ako sa dotkne delimitácia majetku ZSSK CARGO na ZSSK našich zamestnancov. K tomu Mgr. Míária Mrvová podala vysvetlenie, že zamestnanci, ktorí pri prevode majetku nebudú súhlasiť s prestupom do druhej firmy budú riešení ako pri nadbytočnosti a dostanú odstupné v zmysle Sociálneho programu VI. (Ako náhle bude v elektronickej podobe, zverejníme ho na našej stránke.)

Po tejto informácii prešlo rokovanie do "pracovnej porady". Zástupca ŽROS požiadal o vysvetlenie k pracovisku Nové Mesto nad Váhom, ktoré podľa jeho vyjadrenia prejde súkromnej firme. Podpredseda predstavenstva túto informáciu nepotvrdil ani nevyvrátil. Odpovedal, že zatiaľ túto informáciu nemá a všetko sa bude odvíjať od cenovej ponuky prípadného záujemcu.

Zástupca FS požiadal o vysvetlenie vzťahu osobných nákladov k tržbám. Tu je situácia lepšia ako v roku 2009 a 2010, lebo osobné náklady klesli z cca 42,5% na 37,5% v roku 2011.

V bode rôzne  pripomenula Mgr. Mrvová OC, že pri pripomienkovaní všetkých Sociálnych programov ZABUDLI na ženy, lebo s ohľadom na počet ich detí ide máloktorá do dôchodku po 60- tom roku života a tak sú zatiaľ naše kolegyne v tomto znevýhodnené. V tejto súvislosti POŽIADA OZZŽ o riešenie tohto problému riaditeľa O5 ZSSK CARGO.

ŽSR

Vo štvrtok 24.6.2011 sa v priestoroch GR ŽSR malo od 9:00 hodiny uskutočniť Kolektívne vyjednávanie ku mzdám. Vzhľadom k tomu, že pán Mačejko zaslal v stredu večer oznámenie o tom, že zástupca ich OC sa nezúčastní a poveruje zastupovaním FS SR, došlo k diskusii, či nebola porušená Dohoda o kolektívnom vyjednávaní. Nakoniec bolo konštatované, že Dohoda BOLA porušená. Žiadna OC totiž nemôže poveriť svojim zastupovaním inú OC. V takomto prípade je takáto OC zbytočná, lebo nezastupuje záujmy svojich členov. Preto nebolo Kolektívne vyjednávanie otvorené a je presunuté na 18.augusta 2011. V tejto súvislosti bolo OC odpustené penále vo výške úhrady 170,- EUR za zmarené KV s výhradou, že v budúcnosti už vedenie ŽSR v tejto veci od penále neustúpi.

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————