02.06.2009 20:20

Odborové centrály a zamestnávateľ znovu rokujú

Z rokovania OC so zamestnávateľom

Nový Turnusový poriadok stále v nedohľadne

Vo štvrtok 28. mája 2009 sa v priestoroch na Drieňovej konalo ďalšie rokovanie OC so zamestnávateľom. Hlavnými bodmi rokovania bolo prerokovanie:

  1. Stanovenia hodnoty bodu pre prémie na II. štvrťrok 2009.
  2. Návrhu rozpočtu Sociálneho fondu ZSSK CARGO na rok 2009.

                                                          a

Kolektívne vyjednávanie ku
Smernici pre plánovanie pracovného času zamestnancov ZSSK CARGO (turnusový poriadok).

V úvode zamestnávateľ zdôvodnil zníženie výšky prémií v súvislosti s poklesom prepravy tovaru o 48%. Keďže hmotnosť prepraveného tovaru prináša firme hotové peniaze, nemôže byť hodnota výšky prémií na úrovni minulého roku.

Zástupca FVČ uviedol, že zníženie hodnoty bodu prémie je porušenie KZ a žiadal to uviesť do zápisu.

V rámci tohto bodu zástupcovia OC žiadali vysvetlenie, ako je to s možnosťou odchodu od firmy. Riaditeľ Odboru ľudských zdrojov vysvetlil prítomným, že v súčasnosti by 511 zamestnancov mohlo odísť do starobného alebo do predčasného dôchodku. Problém je v tom, že ak by naraz títo zamestnanci odišli, neboli by pokryté určité činnosti, došlo by k nárastu nadčasovej práce a to si firma nemôže dovoliť.

V mesiaci apríl odišlo na vlastnú žiadosť 29 zamestnancov a ďalších 169 je v riešení.

K Návrhu Sociálneho fondu pre rok 2009 predniesol zamestnávateľ ponuku na zabezpečenie kupónov s 20%-nou zľavou pre rôzne služby ako napríklad: masáže, kúpele, pedikúru a iné, ktoré by sa mohli nakúpiť z prostriedkov SF určených na regeneráciu. K tomuto bodu požadovali zástupcovia OZŽ zaslať OC všetky ponuky na preštudovanie, aby bolo prípadne možné pre rok 2010 upraviť rozpočet SF.

Zástupcovia FS podmienili súhlas so zakúpením takýchto poukážok úpravou príspevku na stravovanie, s čím ostatné OC vyjadrili nesúhlas.

Tretím bodom programu bolo prerokovanie rozporných článkov Smernice pre plánovanie pracovného času (Turnusový poriadok, ďalej iba TP).

Napriek aktívnej diskusii zostal rozpor v článku 5.1 – zadefinovanie práce nadčas, v tejto súvislosti i v článku 12.1 – predĺženie zmeny z dôvodu meškania vlaku.

Ďalej zostáva rozpor v článku 27.2 – minimálna dĺžka pracovnej zmeny. Pri rokovaní o článku 43 bolo KV o TP prerušené.

V rámci posledného bodu rokovania – „Rôzne“ , opätovne požadovala FS zamestnávateľa o čo najrýchlejšie zabezpečenie odvolania súčasných zástupcov zamestnancov a organizovanie volieb zástupcov zamestnancov do Dozornej rady ZSSK CARGO.

  • Ďalej bolo vznesená pripomienka na nemožnosť zabezpečenie stretnutia OC s riaditeľom Ú20 pre jeho pracovnú zaneprázdnenosť.
  • Poslednou pripomienkou bolo opätovné upozornenie na dodanie opráv do Smernice pre súpis vlaku a TP V15/1 ZSSK CARGO, ktoré na pracoviská SRT prišli 3 dni po dni účinnosti.

K uvedeným problémom zaujali zástupcovia zamestnávateľa konštruktívny prístup a prisľúbili vznesené pripomienky v bode „Rôzne“ čo najskôr doriešiť.

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————