04.10.2009 15:11

ODVETVOVÁ TRIPARTITA a KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V ZSSK CARGO

Predseda OZZŽ sa v utorok 29. septembra zúčastnil rokovania Odvetvovej tripartity naMDPaT SR. Za účasti zástupcov troch najväčších firiem a OC pôsobiacich v železničnom sektore, predniesol riaditeľ Sekcie železničnej dopravy Ing. Halaj informácie súvisiace so ZSSK CARGO, ZSSK i ŽSR.

Prvou informáciou je, že Ministerstvo financií (ďalej iba MF) nenavýšilo rozpočet požadovaný podľa predloženého materiálu generálnych riaditeľov ministrovi dopravy. V zmysle uvedeného:

  1. ŽSR nemá na úhrady za vykupovanie pozemkov a preto bude realizácia niektorých plánovaných akcií ohrozená
  2. Pre pokračovanie plánovaných úsekov koridoru chýba 49 miliónov EUR!
  3. ŽSR nebude mať na komplexnú údržbu tratí, čo v tom najhoršom prípade môže ohroziť bezpečnosť dopravy! - k tomu pripomenul zástupca OZŽ, že ide o ohrozenie bezpečnosti a žiada podklady k rokovaniu o riešení problému...
  4. ZSSK - potrebuje na nákup vozidiel 8 408 000 EUR, má 4 475 000 - chýba 3, 933 milióna EUR!
  5. Pre ZSSK CARGO je za súčasného stavu neprijateľné, že Zákon o spoplatnení ŽDC sa bude meniť až ku 1.1.2012, a nový cenový výmer ÚRŽD za ŽDC bude stanovený až ku 1.1.2011. Ceny za použitie VPK budú platené mimo výnos ÚRŽD až od 1. 1. 2011, pričom posun a činnosti technických kancelárií bez dopadu na cenovú reguláciu, ako aj rozsah činností budú vždy dohodnuté osobitne.

V rámci diskusie, upozornil zástupca ZSSK Ing. František Stručka, že v sektore chýba viac ako 200 miliónov EUR a to bez finanacií, ktoré potrebuje ZSSK CARGO! Súčasne potvrdil, že budúci rok sa uzavrie 4- ročný cyklus opráv a ZSSK si bude musieť u CARGA objednať vyššie druhy opráv na HDV, na čo bude potrebovať viac finančných prostriedkov.

Ing. Jaborek za ZSSK CARGO zdôraznil, že CARGO v súčasnosti plní Memorandum a nebude prepúšťať. K tomu sú ale potrebné financie a návratná pôžička štátu už bude pomaly vyčerpaná. Vedenie firmy neustále hľadá možnosti riešenia dopadu súčasnej recesie v nákladnej doprave na zamestnancov. Na otázku predsedu OZZŽ, ako ďalej za súčasnej situácie, potvrdil Ing. Jaborek, že MF ani MDPaT nemajú financie na riešenie strategických rozhodnutí. Preto vedenie CARGa  i naďalej rokuje s obomi ministerstvami o možnostiach riešenia krízy.

K uvedenému Ing. Halaj pripomenul, že aj na MDPaT by radi vedeli, ako to všetko skončí...

Ďalšie rokovanie odvetvovej tripartity sa uskutoční v decembri.

Kolektívne vyjednávanie v CARGU

- dňa 30. 9. 2009 malo na programe rokovania tri body: 

1. Stav vo firme za uplynulých 9 mesiacov

 K 1. 10. 2009 pracuje vo firme 9950 zamestnancov. Pri poklese prepráv o 37% poklesla priemerná mzda o 4,95%, pri nezapočítaní prekážok v práci ide o priemerné zvýšenie mzdy o 0,57%. Prepad začiatkom roku spôsobil, že pri čistej strate 1,8 miliardy Sk, (voči roku 2008 je strata 3,1 mld Sk) nemá firma na investície a splátky úverov.  Ako uviedol GR ZSSK CARGO, štátna výpomoc formou návratnej pôžičky bude do konca roka 2009 vyčerpaná a návrh štátneho rozpočtu je pre CARGO neprimeraný.

2. Sociálne kompenzácie

Tu predložil  zamestnávateľ úpravu:

  • zamestnancom, ktorí sú zo zdravotných dôvodov na iných pozíciíach a teraz sú na flexi-konte a poberali pred tým vyrovnávku, bude firma doplácať do základnej mzdy, akú poberali s vyrovnávkou.
  • pre zamestnancov, ktorí sú na flexi-konte a rozhodnú sa od firmy odísť, žiada GR ZSSK CARGO výnimku z ministerského výnosu tak, aby mohli aj po odchode z firmy používať "režijný preukaz T" za úhradu 84 EUR ročne. O tom, ako žiadosť o výnimku skončí budeme informovať.
 
3. Rokovanie o mzdovom náraste

K uvedenému bodu nebola rozvinutá diskusia. GR ZSSK CARGO predniesol materiál, v ktorom upozornil, že v súčasnosti nie je možné mzdu pre rok 2010 zvýšiť. Následne bol zástupcom všetkých OC predložený Návrh znenia bodu 31 - Mzdy pre KZ 2010 takto:

Zamestnávateľ v roku 2010 zabezpečí:

a) zachovanie skutočnej priemernej mzdy dosiahnutej v ZSSK CARGO v roku 2008, pri čom za nesplnenie záväzku sa nepovažuje nevyplatená časť miezd v dôsledku uplatňovania § 252c ZP a nevyplatená časť miezd na ktoré nevznikol nárok;

b) poskytovanie mesačných prémií a OHZ v minimálnej výške 53,11 EURO (1600,- Sk) na zamestnanca. Prémia sa poskytne za predpokladu splnenia podmienok pre jej priznanie;

c) sledovanie a vyhodnocovanie priemerných miezd za ZSSK CARGO a jednotlivé úseky porovnaním skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2008 so skutočnosťou za rok 2010. Sledovanie vývoja priemerných miezd až po úroveň základných pracovísk a jednotlivých profesií. Pre účely sledovania a vyhodnocovania vývoja priemernej mzdy sa mzda za prácu nadčas a výška prémií do vyhodnotenia vývoja priemerných miezd sleduje osobitne;

d) prerokovanie návrhu plánu mzdových nákladov s príslušným odborovým orgánom s predložením dôvodovej správy.

OC zvážia predložený návrh zamestnávateľa a do 30 dní predložia k nemu spoločné stanovisko.

Po oficiálnom rokovaní nasledovalo rokovanie OC k voľbám do Dozornej rady ZSSK CARGO. Zamestnávateľ požiadal o rokovanie za OC zástupcov FS a OZŽ. OC sa dohodli, že za ostatné OC bude o príprave volieb rokovať so zamestnávateľom i zástupca Východoslovenských prekladísk Ing. Bartolomej Kun.

Sledujte nás a vždy sa dozviete všetko včas!

—————

Späť


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————