18.04.2013 00:00

Podniková kolektívna zmluva ZSSK CARGO na rok 2013 odsúhlasená

Dňa 17.4.2013 sa uskutočnilo ďalšie kolo rokovania zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov pred sprostredkovateľom o uzatvorení podnikovej kolektívnej zmluvy ZSSK CARGO na rok 2013 (ďalej len PKZ). Na začiatku rokovania vyzval sprostredkovateľ zástupcov zamestnávateľa o predloženie možností v ktorých je ochotný uzatvoriť PKZ. Zamestnávateľ potvrdil svoj mandát v rozsahu ako bolo prezentované v závere predchádzajúceho rokovania, t.j. v hlavných častiach:

  • zachovanie skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2012,
  • rast všetkých TT a TÚ o 10,- € s účinnosťou od 1. Júna 2013,
  • mzdové zvýhodnenie v sume 2,- € za každú odpracovanú zmenu, ktorej začiatok, alebo koniec je v čase od 23,00 do 5,00 hod. s účinnosťou od 1. Júna 2013,
  • vyplatenie mimoriadnej odmeny každému zamestnancovi v prípade dosiahnutia plánovaného výsledku hospodárenia s možnosťou vyplatenie odmeny so mzdou za mesiac november 2013,
  • príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu sa zvyšuje z 0,13 EUR/ lístok na 0,20 EUR/lístok,
  • príspevok na regeneráciu pracovnej sily sa poskytuje zamestnancom v pracovnom pomere a ich rodinným príslušníkom,
  • PKZ nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť 1.mája 2013. Uzatvára sa na dobu určitú do 31.decembra 2013, ak sa neuzatvorí nová do 31.12.2013 platnosť sa predlžuje až do podpísania novej PKZ, najdlhšie však do 31.3.2014,

Zamestnávateľ sa ďalej zaviazal, že z plánovaných 600 zamestnancov schválených na optimalizáciu v roku 2013 uvoľní maximálne 500 zamestnancov

 

Zástupcovia zamestnancov potvrdili svoje požiadavky prezentované na poslednom rokovaní. Následne bola cca. 1,5 hodinová pracovná prestávka v ktorej zástupcovia zamestnancov sa nakoniec dohodli, že s návrhom zamestnávateľa súhlasia. Je tu stále riziko, že pokiaľ nie je v PKZ napísané dodržanie výšky prémii v roku 2013 minimálne v dosiahnutej výške roku 2012, môže zamestnávateľ riešiť mzdový nárast presunom pohyblivej zložky mzdy do pevnej a mzdový nárast pre zamestnanca bude nulový.

 

Po prestávke, keď sa precizovali ustanovenia do protokolu, zástupca Železničiarskeho robotníckeho zväzu (ďalej len ZPZŽ) doslovne dal „K O“  zamestnávateľovi a i zástupcom zamestnancov, predložením  stanoviska ZPZŽ v ktorom uviedol, že s návrhom zamestnávateľa súhlasí, ale PKZ nepodpíše. Pokiaľ by trval na tomto výroku, sprostredkovateľ by musel konštatovať, že rokovanie pred sprostredkovateľom bolo neúspešné, nakoľko podľa § 3a Zákona o kolektívnom vyjednávaní, ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, pri uzatváraní PKZ môžu vystupovať a konajú s právnymi dôsledkami pre všetkých zamestnancov len spoločne a vo vzájomnej dohode.

Následne bola vyvolaná prestávka, počas ktorej zástupca ZPZŽ nakoniec súhlasil s návrhom zamestnávateľa a zápisnicu o ukončení sporu i podpísal. V tomto zápise je i záväzok sociálnych partnerov, že PKZ podpíšu do konca apríla 2013.

—————

Späť


Novinky

03.01.2022 07:06

Info z KV na ŽSR-6 kolo

Dňa 28.12.2021 pokračovalo už šiestym kolom kolektívne vyjednávanie u zamestnávateľa ŽSR za účasti OZŽ...

Celý článok

—————

23.12.2021 10:58

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR stále pokračuje

Dňa 22.12.2021 pokračovalo piatym kolom kolektívne vyjednávanie u zamestnávateľa ŽSR za účasti OZŽ...

Celý článok

—————

22.12.2021 10:55

PRIANIE K VIANOCIAM a NOVÉMU ROKU

Celý článok

—————

17.12.2021 07:45

Informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Dňa 16.12.2021 sa z podnetu zamestnávateľa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania, na ktorom...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————