06.04.2009 18:08

PREROKOVANIE OPATRENÍ v ZSSK CARGO

Dnešné rokovanie zástupcov zamestnávateľa za účasti generálneho riaditeľa ZSSK CARGO so zástupcami zamestnancov malo oficiálne na programe iba dva body: Prerokovanie opatrení ZSSK CARGO a bod Rôzne.

Generálny riaditeľ informoval o rozhodnutí Predstavenstva a o vydanom Opatrení ku zníženiu dopadu krízy na ZSSK CARGO. Jednotlivé body Opatrenia komentoval personálny riaditeľ. Až v tejto chvíli si zástupcovia niektorých OC uvedomili, že vedenie firmy začalo plniť opatrenia, ktoré avizovalo počas neúspešného kolektívneho vyjednávania. Zástupca ŽROZ vyslovil s postupom vedenia nesúhlas a upozornil na dopady na pracovníkov prevádzky s nízkymi tarifnými triedami. Generálny riaditeľ vysvetlil, že Predstavenstvo bolo na základe neúspešného KV nútené vykonať opatrenia, ale súčasne upozornil na jednotlivé články vydaného Opatrenia, v ktorých nešlo až na hranicu Zákonníka práce, snažilo sa byť ústretové a tak nie sú dopady až také veľké, ako zamestnávateľ pôvodne avizoval.

Po tomto vysvetlení vystúpil zástupca Federácie vlakových čiat pán Milan Šándor, ktorý žiadal s plnou zodpovednosťou dať do zápisu že: " Nesúhlasí s takýmto postupom vedenia a žiada, aby firma išla dôsledne až na hodnoty uvedené v Zákonníku práce!"

Za OZŽ vystúpil prvý podpredseda s tým, že podľa neho porušuje firma viacero zákonných predpisov a OZŽ podá písomné stanovisko...

K príspevkom uvedených rečníkov sa prihlásil prezident FS, ktorý uviedol že, niektoré OC predtým asi nezvážili celkovú vážnosť situácie. Zástupcu FVČ sa spýtal, koľko po tomto vyhlásení ešte zastupuje zamestnancov, keď ako zamestnanec ZSSK zastupuje takýmto spôsobom zamestnancov CARGO.

Zástupca OZŽ pán Rudolf Pecár dal generálnemu riaditeľovi otázku, čo viedlo Predstavenstvo k nepredĺženiu KZ, na čo generálny riaditeľ odpovedal priamo, že vývoj kolektívneho vyjednávania!

Prerokovanie Opatrenia k čerpaniu celozávodnej dovolenky:

K tomuto bodu sa negatívne postavili iba dve OC: FVČ vystúpila s tým, že prvá veta Opatrenia je nepravda, lebo podľa FVČ je Dohoda vykonávaná formou dovolenkových plánov. Podľa OZŽ v tomto Opatrení dochádza k porušeniu § 111 ZP.

Na uvedené vyjadrenia odpovedal podpredseda predstavenstva, ktorý uviedol, že firma pred vydaním tohto Opatrenia vykonala právnu analýzu a pri tom má od všetkých OC k tomuto kroku súhlas.

Prekážky na strane zamestnávateľa:

K uvedenému opatreniu vyhlásil podpredseda predstavenstva, že vo firme je 70 pracovísk s pracovno-právnou právomocou. Tu zobrala firma návrh 7 OC s tým, že zníženie pracovného času ako prekážka na strane zamestnávateľa nebude jedna pracovná zmena v týždni, ale 20% pracovného času! Upozornil, že v rámci tohto Opatrenia bude s každým jedným zamestnancom spísaná Dohoda. Na otázku zástupcu OZZŽ na koľko percent, bol predložený článok 3.3 Opatrenia, ktorý stanovuje výšku 70%. K tomuto opätovne vystúpil prvý podpredseda OZŽ, a vyhlásil, že firma tu porušuje § 142 ods.4 ZP. K tomuto uviedol Ing. Jaborek, že firma vydáva Opatrenie ako metodický pokyn a nikoho nebude nútiť.  Prezident FS vyjadril nesúhlas so znížením pracovného času o 20% a navrhuje paušálne 28 hodín mesačne. K uvedenému zamestnávateľ prisľúbil, že zhodnotí stav a začne pripravovať dohody.

 Rôzne:

V tomto bode vystúpil predseda OZŽ Mgr. Petróci a vyzval OC, aby pokračovali v kolektívnom vyjednávaní a požiadal GR o odklad žiadosti o sprostredkovateľa o dva dni. Súčasne odporučil, aby každá OC zadefinovala svoj návrh rozporu s podpisom štatutára.

Generálny riaditeľ upozornil, že v prípade dohody OC a predloženia jednotného reálneho návrhu nevidí problém, ale zatiaľ má firma 3 rôzne návrhy. Po tomto si OC vyžiadali prestávku. Počas prestávky sa pripravoval návrh, ktorý mohol byť spoločný, ak by OZŽ ustúpilo zo 4% a FS od jednočlenného. FS sa k tomu vyjadrila, že nevidí dôvod ustúpiť od toho, čo im už raz odsúhlasil zamestnávateľ a predložil to do vlastného návrhu predloženého OC!

Napriek snahe jednotlivých OC o čiastkový ústupok, nemal predložený návrh úspech a tak OC podpísali žiadosť o sprostredkovateľa a odovzdali ju zamestnávateľovi. Posledná možnosť, ako zmierniť dopad opatrení zamestnávateľa na všetkých zamestnancov tak zostala nevyužitá...

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————