29.03.2009 12:39

ROZPORY NAĎALEJ TRVAJÚ

Piatkové kolektívne vyjednávanie v priestoroch Valčíka malo po oneskorom začiatku, kedy sa čakalo na generálneho riaditeľa ZSSK CARGO, nakoniec veľmi búrlivý priebeh.

Zamestnávateľ predložil zástupcom zamestnancov NOVÝ návrh do KZ 2009 s doplnkami v článku 31 nasledovne:

a) od 1.1.2009 zachovanie výšky mzdových taríf a mzdových úrovní v roku 2008;

b) s účinnosťou od 1.4.2009 poskytovanie prémií v minimálnej výške 53,11EUR (1600,-SK) mesačne na zamestnanca všetkým prevádzkovým zamestnancom v robotníckych profesiách. Prémia sa poskytne za predpokladu splnenia podmienok pre jej priznanie;

c) S účinnosťou od 1.4.2009 zapracovanie príplatku za obsadenie činného HDV iba rušňovodičom do mzdových taríf vo výške 73,- EUR;

Odseky d) a e) nezmenené oproti pôvodnému návrhu zamestnávateľa.

Ďalej predložil úpravy v článku B/ Sociálne kompenzácie,

- kde upravil podmienky na vyplatenie zvýšených soc. kompenzácií zamestnancom, ktorí skončia pracovný pomer dohodou v termíne od 1.4. do 30.6. 2009 vo výške 70,-EUR (2109,- SK) alebo zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky pre priznanie starobného dôchodku alebo už sú poberateľmi starobného dôchodku;

- vo výške 104,97 - (po požiadavke FS na zaokrúhlenie) súhlasil na 105,- EUR (3166,80- Sk) zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky pre priznanie predčasného starobného dôchodku alebo už sú poberateľmi predčasného starobného dôchodku

- Ostatným zamestnancom podľa odpracovaných rokov vždy po 5 rokoch od 0 - 5 rokov až po "nad 35" rokov diferencovane od 1024,- do 2109,- Sk , pri čom sa sociálna kompenzácia poskytne zamestnancom za roky odpracované u ZSSK CARGO a jeho právnych predchodcov.

Pre ďalšie možnosti riešenia súčasnej krízy v ZSSK CARGO predložil OC aj návrhy bodov C) a D) - mimo rokovanie o KZ, kde žiadal iba o vyjadrenie ÁNO / NIE:

C) Prekážky v práci - navrhol vyplatenie náhrady mzdy z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa vo výške 60% priemernej mzdy príslušným zamestnancom na základe dohôd uzatvorených na úrovni pracovísk s pracovno-právnou právomocou a príslušných odborových orgánov s definovaním miestnych prevádzkových dôvodov v trvaní 1 deň, resp. 1 pracovná zmena v týždni u všetkých zamestnancov podľa miestnych prevádzkových podmienok a prevádzkových potrieb.

D) Dovolenka - Zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov určí na príslušných pracoviskách čerpanie celopodnikovej dovolenky na dni od 14. do 17.4 a od 4. do 7. mája 2009 všetkým zamestnancom okrem: 

1. zamestnancov, ktorých prítomnosť je nevyhnutná na zabezpečenie základných funkcií spoločnosti;

2. zamestnancov, ktorým bolo v roku 2009 nariadené individuálne čerpanie dovolenky;

3. zamestnancov vykonávajúcich uzávierkové práce na nevyhnutnú dobu;

4. zamestnancov, ktorých prítomnosť určuje osobitný predpis.

Uvedené podmienil zamestnávateľ vypustením bodu 8.9  z platnej Smernice pre odmeňovanie a stanovením rozhodujúceho obdobia pre sledovanie rozdielu medzi fondom pracovného času a mesačnou normou v dĺžke 12 za sebou nasledujúcich mesiacov.

Na otázku OZZŽ, .."ako si vysvetliť definovánie prémií  u ostatných zamestnancov?" , - odpovedal Ing. Jaborek, že tu uvedené sa týka zamestnancov C kategórie, ktorí mali menšie prémie ako 1600,- Sk a pre ostatných platia doterajšie pravidlá!

Zdôvodnenie návrhu predložil GR ZSSK CARGO Ing. Matej Augustín nasledovne: Predložený návrh riešime solidárnosťou tak, že "1" deň doma = všetci. Aj keď to vyrieši iba 20%-ný prepad produktivity, musíme s niečim začať. Apríl bude na zadefinovanie systému a od 1.5.2009 by sme s tým začali. Na každom pracovisku to môže byť iný deň v týždni. Uvedomte si, že firma týmto dáva zamestnancom veľa voľna za pekné peniaze a pri tom ušetríme na nákladoch! Bola tu aj možnosť nechať THP až 2 dni doma, ale ide o solidárnosť a preto začíname s jedným dňom. Iné je to u THP a iné u pracovísk so zmennou prevádzkou. Prípadná dohoda bude vždy s konkrétnymi ľudmi na pracoviskách. Ak to na niektorých pracoviskách nepôjde, bude to vedenie akceptovať.

Po týchto slovách požiadalo OZŽ o prestávku, v rámci ktorej vznikol návrh 8 OC, s ktorým nesúhlasila iba FS. Po predložení tohto návrhu došlo zo strany vedenia frmy k vysvetleniu nereálnosti tohto návrhu OC, z dôvodu - diskriminácie rušňovodičov - a nevykonateľnosti návrhu lebo: - ak by sa zamestnávateľ zaviazal dodržať úroveň priemernej mzdy, nemal by žiadny reálny nástroj ako znížiť náklady firmy bez toho, aby nemusel prepúšťať.

Po tomto objasnení, ktoré si zástupcovia OZZŽ na KV predtým neuvedomili, odovzdali zamestnávateľovi vlastné písomné stanovisko:

"OZZŽ súhlasí s návrhom zamestnávateľa predloženým dňa 27.3. 2009 na KV s tým, že v Návrhu bodu C/ Prekážky v práci požaduje úpravu percentuálnej výšky zo 60 na 70%."

Nasledovala ďalšia prestávka a o 15:30 hodine sa na vyjednávanie vrátil GR ZSSK CARGO. Najskôr požiadal o stanoviská jednotlivých OC k Návrhu predloženému po prvej prestávke 8-mymi OC. Vyjadrenia boli nasledovné: FS nedala stanovisko, OZZŽ predložil vlastné súhlasné stanovisko a zostávajúce OC podporili návrh OZŽ.

Vyjadrenie  Mgr. Mateja Augistína ako predsedu Predstavenstva a GR ZSSK CARGO k týmto stanoviskám uvádzame v skrátenej verzii:
"Rozpor je v 1 vete a bode a) návrhu OC. Preto bude žiadať predstavenstvo ako ďalej, keď 7 OC sa napohlo ďalej. Nemá význam predlžovať platnosť KZ 2008 a odporučí predstavenstvu postupovať podľa zákona, bez ohľadu či to bude pred sprostredkovateľom alebo nie. V utorok 31.3. končí platnosť KZ 2008. Preto požiadal OC o predloženie spoločného stanoviska v termíne do 12:00 hodiny v pondelok 30.3.2009."

V tejto chvíli vystúpil Prezident FS s návrhom prerušiť kolektívne vyjednávanie tak, aby OC mohli v pondelok 30.3. predložiť spoločné stanovisko. Zamestnávateľ nesúhlasil s prerušením KV a ukončil jednostranne piatkové KV so slovami, že čaká spoločné stanovisko OC v uvedenom termíne.

Následné rokovanie OC sa po odchode zástupcov zamestnávateľa nieslo v nervóznej atmosfére. Až po kompromisnom návrhu OZŽ pristúpila aj FS na tento spoločný návrh. V tom čase ako jediná OC trval OZZŽ na svojom písomnom stanovisku odovzdanom zamestnávateľovi. Po stresových minútach a telefonických rozhovoroch vo vnútri OZZŽ, súhlasil zástupca OZZŽ s predložením spoločného návrhu s vyjadrením, že vnútorne s ním nie je vyrovnaný. 

V priebehu soboty prišlo k opätovnému prerokovaniu stanoviska OZZŽ k návrhu OC a v nedeľu zaslal OZZŽ vlastný upravený Návrh na posúdenie OZŽ a FS.

Návrh OZZŽ zaslaný OC korešponduje s názorom členskej základe. Nechceme zamestnávateľa dotlačiť do situácie, v ktorej by nemal žiadny reálny nástroj ako znížiť náklady firmy bez toho, aby nemusel prepúšťať. Ak by sme trvali na pôvodnom návrhu a ak by sa náhodou zrušilo memorandum, znamenalo by to, že ak zamestnávateľ chce ušetriť a má dodržať zachovanie priemernej mzdy až na profesiu, musí prepúšťať. Uvedené by znamenalo s najväčšou pravdepodobnosťou, že v prvom kole by boli prepustení zamestnanci uvedení na zozname, v ktorom máme i my svojich členov .
   Na základe vyššie uvedeného silne podmieňujeme súhlas so spoločným návrhom IBA vtedy, ak bude schválený nami upravený dodatok k Návrhu OZŽ.. Inak BUDEME i keď dodatočne - trvať na našom pôvodnom stanovisku, ktoré sme odovzdali zamestnávateľovi v piatok na KV. 
Zamestnanosť, podpísanie KZ - jej predĺženie i to, aby výplata bola vo výplatnom termíne na účte - to je pre náš Odborový zväz dôležitejšie, ako to, aby sme dostali presunutie 4% z pohyblivej zložky mzdy do tarifu.

Čo bude ďalej a ako sa to skončí je v týchto chvíľach mimo akýkoľvek dosah OZZŽ, keďže patrí medzi počtom najmenšie OC. Osud zamestnancov ZSSK CARGO je tak v rukách trojice silných: Zamestnávateľa - FS a OZŽ

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————