21.12.2009 17:53

V CARGU DOŠLO K DOHODE

Kolektívne vyjednávanie začalo prejavom GR ZSSK CARGO. V podrobnostiach predostrel zástupcom OC skutočné výsledky firmy za 11 mesiacov, predpoklad výkonov za december a prognózu na prvý štvrťrok 2010. Potom obrátil pozornosť na predmet vyjednávania - MZDY. S ohľadom na udržanie zamestnanosti pripomenul, že problém miezd je úzko spojený s vysokými osobnými nákladmi a cenou za železničnú dopravnú cestu. Problém CARGA nevyriešili dočasné nástroje a to ani prekážka na strane zamestnávateľa ani flexikonto! Firma má naviac vozne, HDV i prevádzky, na ktoré nemá peniaze. Doterajšie reštrukturalizačné kroky vo firme nesplnili očakávania a situácia sa katastroficky zhoršuje.Tak vážna situácia vo firme ešte NEBOLA a ďalšie zadlžovanie už nie je možné. Dlh do roku 2009 bol 6,3 miliardy a teraz sa zvýšil o ďalších 5 miliárd Sk, čo je kritické!

Keďže má firma nadbytok zamestnancov ale nemôže ich s ohľadom na krízu minimálne do jesene 2010 uvoľniť, je potrebné sa na zamestnanosť a mzdy pozerať uvážlivo. Z rozhodnutia Predstavenstva preto trvá zamestnávateľ na svojom pôvodnom návrhu.

Po vystúpení GR si OC zobrali takmer na 90 minút prestávku, počas ktorej sa snažili zjednotiť si svoje stanoviská. Nakoniec predložili spoločný návrh, ktorý po prerokovaní  s vedením firmy doznal iba malé zmeny. Následne došlo k dohode znenia KZ 2010 a podpisu protokolu. Presné znenie protokolu:!

Na kolektívnom vyjednávaní dňa 21.12.2009 sa zástupcovia oboch zmluvných strán za zamestnávateľa:Potom pokračovalo rokovanie nasledovnými bodmi programu:

Mgr. Matej Augustín,  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a

Ing. Anton Jaborek, podpredseda predstavenstva a riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov

za zástupcov zamestnancov:          

Mgr. František Petroci, predseda Odborového združenia železničiarov

Milan Hošták, prezident Federácie strojvodcov

Eduard Varenich, zástupca Federácie vlakových čiat

Štefan Hlavatý, zástupca Federácie prevádzkových pracovníkov

Bc. Štefan Barkol, zástupca Únie železničných zamestnancov

Ján Margala, prezident Železničiarskeho robotníckeho odborového zväzu

Anna Gyenesová, zástupkyňa Združenia prevádzkových zamestnancov železníc

Ing. Bartolomej Kun, predseda Odborového združenia východoslovenských prekladísk

Ing. Zdeněk Friedrich, predseda Odborového zväzu zamestnancov železníc     

dohodli na tomto znení protokolu:

1.            V zmysle protokolu z rokovania zo dňa 18.08.2009 zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov s cieľom dosiahnutia dohody, obsah Podnikovej kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. 2009 (PKZ 2009) platí aj na rok 2010 okrem bodu 31 – Mzdy, ktorý sa nahrádza znením uvedenom v bode 2 tohto protokolu.

To znamená, že znenie Podnikovej kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. 2010 bude totožné so znením PKZ 2009 okrem bodu 31 – Mzdy v zmysle bodu 2. 

2.            Bod 31 PKZ ZSSK CARGO 2010 znie:

Zamestnávateľ v roku 2010 zabezpečí: 

a)      zachovanie skutočnej priemernej mzdy dosiahnutej v roku 2008 v ZSSK CARGO, pričom za nesplnenie tohto záväzku sa nepovažuje nevyplatená časť miezd v dôsledku uplatňovania § 142, § 252c ZP a nevyplatená časť miezd v súvislosti s poklesom nadčasovej práce; 

b)      poskytovanie mesačných prémií a OHZ v minimálnej výške 53,11 € (1600 Sk) na zamestnanca. Prémia sa poskytne za predpokladu splnenia ukazovateľov pre jej priznanie. V prípade neplnenia prémiových ukazovateľov sa nevyplatená časť miezd neposudzuje ako neplnenie záväzku podľa písm. a); 

c)      vyplatenie jednorazovej mimoriadnej prémie na pracoviskách, kde nedošlo k poklesu výkonov v prepočte na zamestnanca oproti roku 2008. Výšku mimoriadnej prémie a okruh zamestnancov zamestnávateľ dohodne so zástupcami zamestnancov.

d)      sledovanie a vyhodnocovanie priemerných miezd za ZSSK CARGO a jednotlivé úseky porovnaním skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2008 so skutočnou za rok 2010. Sledovanie vývoja priemerných miezd až po úroveň základných pracovísk a jednotlivých profesií. Pre účely sledovania a vyhodnocovania vývoja priemernej mzdy sa mzda za prácu nadčas a výška prémií do hodnotenia vývoja priemerných miezd sleduje osobitne; 

e)      prerokovanie návrhu plánu mzdových nákladov, kritérií a prostriedkov na poskytovanie prémií s príslušným odborovým orgánom s predložením dôvodovej správy. 

3.            Podniková kolektívna zmluva Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. 2010 nadobúda účinnosť od 01.01.2010.

Podniková kolektívna zmluva Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. 2010 sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2010. Ak sa neuzatvorí nová kolektívna zmluva do 31.12.2010, platnosť tejto kolektívnej zmluvy sa predlžuje až do podpísania novej kolektívnej zmluvy, najdlhšie však do 31.03. 2011.

4.            Dňom účinnosti Podnikovej kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. 2010 stráca platnosť PKZ 2009 zo dňa 28.04.2009.

5.            Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na nízke čerpanie príspevku podľa bodu 41 – príspevok na úhradu nákladov odborových organizácií na realizáciu kolektívneho vyjednávania, sa v roku 2010 nebude opätovne vytvárať vo výške 0,05 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1 z. č. 152/1994 Z. z. v platnom znení, ale sa doplní do tejto výšky o sumu finančných prostriedkov vyčerpanú na realizáciu kolektívneho vyjednávania.

 V Bratislave dňa 21.12.2009

Následne  došlo k rokovaniu o ďalších bodoch programu s nasledovným výsledkom:

  1. predĺženie počtu hodín flexikonta na 400 s termínom čerpania do 31. 1. 2010 - OC s týmto návrhom nesúhlasili
  2. úprava poskytovania rekondičných pobytov podľa novely zákona 124 v paragrafe 11 - OC odporučili riešiť problematiku ako novelu predpisu Ok 4
  3. zmena Oborového zborníka =zvýšenie TT pre zamestnancov, ktorí vo VSP prevzali činnosti posunu od ŽSR - OC súhlasili

Záverom sa zástupcovia OC dohodli so zamestnávateľom na ďalšom rokovaní, ktoré sa uskutoční v piatok 15. januára 2010 v čase od 9:00 hodiny vo Valčíku!

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————