30.08.2011 07:46

V CARGU RASTIE NESPOKOJNOSŤ

Dňa 26.8.2011 - minulý  piatok, sa v budove ZSSK CARGO na Drieňovej 24 uskutočnilo rokovanie vedenia ZSSK CARGO a zástupcov zamestnancov s nasledovným programom:

  1. Prerokovanie organizačných zmien, z ktorých vyplýva optimalizácia zamestnanosti
  2. Informácia z rokovania Predstavenstva ZSSK CARGO
  3. Rôzne

K bodu 1.

Ku 1.8.2011 bol predložený podľa uznesenia Predstavenstva zo dňa 23.8.2011 nasledovný návrh optimalizácie funkčných miest v ZSSK CARGO:

Úsek GR.......................................... 3 funkčné miesta (ďalej len FM),

Úsek prevádzky ............................ 56 FM

Úsek služieb ................................... 2 FM

Úsek služieb ŽKV ........................... 5 FM

Spolu ZSSK CARGO:....................66 FM

Zástupcovia zamestnancov predložili výhrady voči takto predloženému „prerokovaniu optimalizácie“ s tým, že nevedia dôvody znižovania zamestnancov a ani kritériá, podľa ktorých sú vyberaní zamestnanci.

FS poukázala na to, že takto predložený materiál považuje iba za informáciu a nie za prerokovanie návrhu optimalizácie. Zníženie zálohy je neopodstatnené, keďže i v predchádzajúcom období boli odpracované nadčasové hodiny.

K bodu 2. – poskytol zamestnávateľ informáciu o „odpredaji majetku“ do ZSSK k 30.11.2011. K tomu žiadalizástupcovia zamestnancov odpoveď, či sú zamestnanci povinní odísť do ZSSK. R O5 podal informáciu, že nakoľko zamestnancom sa nebude meniť podstatná časť pracovnej zmluvy (zostane pracovisko i mzda .....), zamestnanci nemajú na výber.

Bod 3 –  FS vysvetlila že sa predchádzajúceho stretnutia vedenia a zástupcov zamestnancov nezúčastnili ich zástupcovia zámerne, ako odpoveď na to, že nakoľko na ich pozvánku na stretnutie člena predstavenstva s Radou FS, bola reakcia podpredsedu predstavenstva taká, že v deň zasadnutia rady zvolal „operatívnu poradu“, a preto sa stretnutia nemohol zúčastniť ani ÚR.

Bod 4 -  Vedenie ZSSK CARGO predložilo rozhodnutie o zrušení Sociálneho programu VI. Dôvodom tohto zrušenia je to, že ku ZSSK prechádza dňom 30. 11. veľká časť zamestnancov údržby a opráv, vrátane k nim priradených persionalistov a TH zamestnancov, ktorí sú započítaní do počtu 1800 zamestnancov ZSSK CARGO plánovaných v rámci optimalizácie a preto už sociálny program nie je potrebný.

Po ukončení stretnutia vedenia a zástupcov zamestnancov požiadala FS zástupcov zamestnancov z ostatných OC o krátke stretnutie, na ktorom informovali ostatné OC, že pripravujú vyhlásenie štrajkovej pohotovosti. Keďže dôvod tohto kroku je vysvetlený v BODE 3, dôvod je iba na strane FS, preto mimo ŽROS zatiaľ nezískali k tomuto kroku podporu.

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————