11.02.2010 18:36

Z ROKOVANIA VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHôDZE

Dňa 11. februára 2010 sme zavŕšili dvoj ročnú činnosť nášho Odborového zväzu zamestnancov železníc rokovaním Výročnej členskej schôdze. Prítomní si vypočuli správu o hospodárení, správu o činnosti, návrh plánu činnosti i návrh rozpočtu. V rámci diskusie predložili prítomní pozmeňujúci návrh článku 37 stanov OZZŽ. Bolo počuť chválu i návrhy zamerania činnosti OZZŽ do najbližšej budúcnosti. Keďže sa VČS zúčastnila nadpolovičná väčšina členov, všetky predložené i pozmeňujúce návrhy boli prítomnými schválené a nadobudli účinnosť. Čo všetko sme schválili?

1. Prítomní členovia zo ZSSK odsúhlasili stanovisko Výboru - Súhlas s návrhom zamestnávateľa ku článku 39 MZDY pre KZ 2010;

2. Zmenu Stanov OZZŽ v článku 37 - v bode 1 i v bode 3  - nahradiť stávajúcu sumu členského za dôchodcu z 5 Sk mesačne na 2 EUR mesačne;

3. Plán činnosti pre rok 2010 nasledovne: 8. - 9. mája - dvoj dňový zájazd - História Banskej Štiavnice                                                                                    

    22. - 23. mája  - Športový deň v RS Oliwa club Trenčianska Teplá

   Účasť na športových hrách OZŽ v júni 

   Príspevok deťom členov, ktoré sa zúčastnia nášho 25- teho tábora

  18. - 19. septembra dvoj dňový zájazd Kutná Hora - mesto striebra

  23. septembra - Turnaj v bowlingu - Druhý ročník Memoriálu Soni Janíčkovej

  V decembri Mikuláša i Vianočné prekvapenie.          

4. Podporu pri rokovaní ZOOvŽD s MPSVaR o dôchodkovom veku vybraných profesií železničiarov.

Rokovanie sa nieslo v konštruktívnom a priateľskom duchu. Záverom predseda poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť na činnosti OZZŽ a prítomným za ich účasť na VČS. 

Úplne na záver poďakoval predseda na diaľku pani Malovcovej za chuťovo vynikajúce sladké pečivo, ktoré pripravila ako občerstvenie pre účastníkov rokovania.

 

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————