31.03.2009 18:59

ŽE BY SA NIČ NESTALO?

Začiatok dnešného kolektívneho vyjednávania by pre nezaujatého pozorovateľa vyzeral ako klub priateľov, ktorí sa na seba usmievajú a očakávajú už vopred známe pozitívne udalosti. Realita je však tvrdá. Po príchode zástupcov zamestnávateľa upozornil Ing. Jaborek na program rokovania, ktorý má iba 3 body.

1. Je nové stanovisko OC?

2. Informácie z Predstavenstva

3. Čo ďalej?

Potom GR ZSSK CARGO vyzval jednotlivé OC o vyjadrenie či platí to, čo zaslali v pondelok 30.3.2009 alebo došlo ku zmene stanoviska. OZŽ a s ním 6 OC zostalo na pôvodnom návrhu predloženom zamestnávateľovi s požiadavkou o navýšenie tarifných miezd o 4%.

FS potvrdila, že z dôvodu rozporu v bode g) návrhu 7OC, nesúhlasí. OZZŽ zostalo na súhlasnom stanovisku s návrhom zamestnávateľa predloženým v piatok 27.3.2009. Na základe týchto vyjadrení povedal GR ZSSK CARGO, že vedenie nebude predlžovať agóniu, ale je ochotné rokovať, aj keď sú tu diametrálne odlišné názory medzi OC. Ako dôležité z pohľadu zamestnávateľa je, dohodnúť sa na osobe sprostredkovateľa. Dôležité je zadefinovať z pohľadu OC rozpor, ktorý bude sprostredkovateľ riešiť.

Za OZŽ vystúpil pán Bc. Zaparaník, ktorý uviedol, že sa o predloženom návrhu bodu C a D návrhu zamestnávateľa v piatok nerokovalo a preto žiada, aby sa o nich ďalej rokovalo. K tomu GR uviedol, že sú tu zásadné rozpory a vraciame sa do októbra do bodu NULA. Podľa toho sú tu tri okruhy problémov: 1 - KV a rokovanie, 2 - Dovolenka, 3 - Ako bude Predstavenstvo pokračovať ďalej.

Za OZŽ vystúpil pán Rudolf Pecár, ktorý vyjadril postoj OZŽ tým, že dňom 1. apríla nemá CARGO žiadnu KZ a preto je nutné sa baviť o predĺžení KZ 2008 s tým, že to čo už bolo dohodnuté platí a rokovať budeme iba o bode 31. Zamestnávateľ s tým nesúhlasil, lebo rozpor je práve v bode 31 a preto je potrebné ho zadefinovať. K tomu OZŽ požiadalo za všetky OC o prestávku, po ktorej zostali i naďalej rozpory v názoroch.

Po prestávke zadefinoval zamestnávateľ meno sprostredkovateľa p. Mifku, s ktorým OC súhlasili s tým, že sú mu ešte dlžné úhradu za sprostredkovanie KZ 2008, ale budú to riešiť. Vzhľadom na rozpory v názoroch k rokovaniu o bodoch B + C + D rozhodol GR tak, že o bodoch B + C + D sa dnes nebude rokovať. Súčasne požiadal predsedu OZŽ o vyjadrenie, či vyhlásenie, ktoré obdržal od OZŽ a nebolo zadefinované v hlavičke pre koho je, je verejný dokument, na čo dostal odpoveď,  že áno. Keďže ostatné OC nevedeli nič o jeho obsahu, požiadal Prezident FS o zaslanie tohto dokumentu, ktorý bol GR ZSSK CARGO zadefinovaný ako plný klamstiev, vyhrážok a osobných invektív..

Ukľudnenie nastalo vstupom Ing. Jaborka do diskusie s tým, že v utorok 1. apríla zašle zamestnávateľ všetkým OC Uznesenie z dnešného Predstavenstva, ktoré bude prerokované v rámci rokovania s OC v pondelok 6. apríla v čase od 11:00 hodiny.

Posledným bodom rokovania bol prekvapujúci návrh zamestnávateľa, že i napriek neplatnosti KZ predlžuje dohody s uvoľnenými odborovými funkcionármi o jeden mesiac a až po tejto dobe pôjdu prípadne pracovať späť na pôvodné pracoviská.

Ak pozorný čitateľ ešte stále nevie, PREČO vlastne zamestnanci ZSSK CARGO strácajú všetky ťažko vydobité výhody plynúce z predchádzajúcich kolektívnych zmlúv, tak tu je to tak veľmi potrebné ale jednoduché vysvetlenie:

ROZPOR je zo strany OZŽ a ďalších 6 OC v tom, že trvajú na navýšení tarifných miezd o 4%  so všetkými dôsledkami.

Rozpor zo strany FS voči 7 OC je v tom, že žiadajú do tarifu zapracovanie jednočleného príplatku vo výške 73,- EUR (2200,- Sk) s ktorým zamestnávateľ súhlasí ale 7 OC NIE

OZZŽ súhlasí s návrhom zamestnávateľa predloženým 27. 3. 2009 - bez navýšenia o 4% ale súhlasí tak ako zamestnávateľ s JČ do tarifu.

Takže je teraz už všetkým vnímavým zamestnancom ZSSK CARGO úplne jasné kto a ako ich v tejto krízovej situácii zastupoval a kvôli čomu nebola KZ podpísaná a prečo všetky výdobytky pre zamestnancov dnešnou polnocou strácame!

—————

Späť


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————